Теорія держави та права

Курсова Роль правосвідомості у суспільному житті (Код: 14113)

Опис

Курсова робота Роль правосвідомості у суспільному житті на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 27

План

Вступ
1. Поняття та характерні риси правосвідомості.
2. Структура та функції правосвідомості.
3. Рівні та види правосвідомості.
4. Поняття та види деформації  правосвідомості. Правовий нігілізм
5. Значення правосвідомості в суспільному житті.
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
У період становлення в сучасній Україні демократичного суспільства та правової держави проблеми підвищення соціальної активності правосвідомості, правової культури населення  набувають надзвичайно  актуального характеру. З огляду на це, одним із першочергових завдань сучасної юридичної науки і практики є розробка єдиної ефективної загально-національної правової  політики держави і на найближчий час, і на перспективу, одним із критеріїв ефективності якої виступає високий  цикл  соціальної  активності  загальної  та правової культури, правосвідомості громадян і посадових осіб.
.........Актуальність моєї теми зумовлена наступними чинниками:......
....Правосвідомість виявляється на всіх стадіях механізму правового регулювання, впливає на функціонування практично кожного елемента правової системи......
....Мета курсової роботи полягає у розкритті ролі правосвідомості в суспільному житті, як актуального механізму правового регулювання.....
 1. Поняття та характерні риси правосвідомості.
...Правосвідомість відображає правову дійсність, що склалася за конкретно-історичних умов у тій чи іншій країні, але водночас впливає на функціонування і розвиток правової системи. Вона є активним елементом системи правового регулювання суспільних відносин — право не може справляти свій регулятивний вплив інакше як через людей, безпосередньо діючи на їх свідомість. За посередництвом правових ідей та теорій, почуттів та емоцій норми права, інші правові явища оцінюються з погляду життєвих потреб та інтересів людей і суспільства, справедливості, формуються настанови на правову поведінку, уявлення щодо критеріїв ефективності правового регулювання, шляхів реформування та вдосконалення законодавства, судово-правової системи, юридичної практики.....

...Правосвідомість — це сукупність суб’єктивних елементів правового регулювання: ідей, теорій, емоцій, почуттів та правових настанов, за посередництвом яких відображається правова дійсність, формуються ставлення до права та юридичної практики, ціннісна орієнтація щодо правової поведінки, бачен ня перспектив і напрямків розвитку правової системи з погляду забезпечення гідного існування людини, справедливості у міжлюдських стосунках, ефективної організації життєдіяльності держави і суспільства.....

....Правосвідомість є одним з різновидів суспільної свідомості. Поряд з іншими формами суспільної свідомості (філософською, релігійною, моральною, політичною, естетичною) їй властиво відобра жувати навколишній світ, однак не увесь, а лише певний його аспект — правову дійсність. Правосвідомість звичайно не існує в «чистому» вигляді, вона взаємопов'язана з іншими видами і формами усвідомлення реальності й дійсності. ..

....Носіями правосвідомості є різні суб’єкти права: особистість, громадські об’єднання,.....

....Об’єктом пізнання правосвідомості зазвичай є чинне право в усій багатоманітності його виявів (право, правові відносини, правова поведінка або діяльність, практика реалізації права тощо). ....

 1. Структура та функції правосвідомості.

...Правосвідомість має складну змістовну морфологію. В науці вироблена структура правосвідомості. Вона складається з двох основних елементів: правової психології та правової ідеології. Копейчиков виділяє ще й поведінковий елемент.....

....У структурі правової психології вирізняють такі елементи:

1) сталі і динамічні. До сталих компонентів відносять: з.......

....Правова ідеологія - це система правових принципів, ідей, теорій, концепцій, які  відображують теоретичне (наукове) ставлення суспільства до права, державно-правового розвитку, правових режимів, доюридичного упорядкування суспільних відносин....
.....До формування правової ідеології в демократичній, правовій державі висуваються такі вимоги. Вона повинна:
1) формуватися на основі пріоритету загальнолюдських стандартів і цінностей, зокрема верховенства права і закону, принципів демократії, прав і свобод людини і громадянина тощо;
2) будуватися на критичному сприйнятті вітчизняного і зарубіжного історичного досвіду, вивченні нових поглядів та підходів до правових явищ;
3) орієнтуватися на раціональне поєднання інтересів особи, суспільства і держави, виходячи при цьому з тези, що саме людина та її права визнані найвищою соціальною цінністю, на досягнення соціального і політичного компромісу......
...Функції правосвідомості -  це головні напрямки її впливу на правові явища,  правову  систему  в цілому.  У процесі правового регулювання правова свідомість виконує низку основних функцій, до яких передусім належать....
 1. Рівні та види правосвідомості.
Правосвідомість є системою взаємопов'язаних компонентів, серед яких виділяють:....
..... Рівні правосвідомості розрізняють за глибиною віддзеркалення правової дійсності
1) буденна правосвідомість — масові уявлення і настрої людей з приводу права, що виникають на основі життєвого досвіду й уривчастих, несистематизованих правових знань. В її структурі домінує правова психологія. ......
....Носії професійної правосвідомості не тільки володіють знанням чинного права, а й уміннями та навиками його застосування. Професійній правосвідомості, в результаті певної спеціалізації юристів, властивий диференційований характер. Тому рівень і зміст правосвідомості судді, наприклад, відрізняється від рівня і змісту правосвідомості юрисконсульта або адвоката;...
 1. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм
У цілому взаємодія права і правосвідомості має конструктивний характер. Однак на певних етапах розвитку держави і права можуть створюватися історичні передумови для формування дефектної правосвідомості, яка є антиподом високої правової культури. Деформація правосвідомості проявляється у викривленні уявлень про цінність права. Традиційно її зводять до правового нігілізму. ......
...Однак помилковий вибір предмета регулювання, відмова від проведення попередніх правової, економічної, соціальної експертиз нормативних актів, недосконалість використовуваної законодавчої техніки, відсутність системного підходу при реформуванні певної сфери суспільних відносин і, нарешті, відсутність необхідних політичних, економічних, соціальних, культурних передумов для їх реалізації унеможливили досягнення очікуваних результатів, а відтак, породили кризу довіри значної частини суспільства до законодавства і парламенту[1]....
...До основних рис сучасного правового нігілізму належать: гордовито-зневажливе, поблажливо-скептичне сприйняття права; масове поширення його як серед населення в цілому, так і серед представників державної влади; багатоманітність форм прояву — від кримінальних до легальних, від парламентсько-конституційних до мітингово-охлократичних; його поєднання з деструктивною критикою і популістською спрямованістю; сполучення правового нігілізму з політичним та етичним нігілізмом, що створює деструк тивну ситуацію в суспільстві і державі...
 1. Значення правосвідомості в суспільному житті.
Вплив правосвідомості на організацію суспільного життя доволі значний. Цим пояснюється внесення його в механізм правового регулювання як одного із засобів впливу на суспільні відносини......
.....Найбільш відчутну роль правосвідомість відіграє на стадії реалізації права, у процесі втілення в життя юридичних прав і обов'язків............
...Від рівня, якості, характеру, змісту правосвідомості здебільшого залежить те, якою буде поведінка людини в суспільстві — правомірною, соціально корисною чи неправомірною, соціально шкідливою і небезпечною......
...Велике значення правосвідомість справляє на розвиток правової науки. ....
....Актуальне значення має з'ясування ролі правосвідомості у процесі правотворчої  діяльності держави. Вона виявляється в тому, що:....
...Роль правосвідомості у правореалізації полягає в тому, що вона є:
- орієнтиром вибору доцільного, оптимального варіанта поведінки в межах норм права, які реалізуються;
- інтелектуальним інструментом ефективного використання законодавства, тлумачення норм права;
- ідейно-моральним вимірювачем професіоналізму діяльності посадових осіб;
- способом забезпечення законності та справедливості застосування норм права.
У свою чергу право впливає на правосвідомість тим, що право — найважливіше джерело формування, зміни та розвитку правосвідомості....
 
Висновок
Отже, правосвідомість — одна з форм суспільної свідомості. Кожна особа володіє правосвідомістю незалежно від того, усвідомлює вона це чи ні. Ставлення особи до права може бути як позитивним (людина розуміє значення та необхідність права), так і негативним (людина вважає, що право не потрібне). Це ставлення може бути раціональним, розумним, емоційним, на рівні почуттів та настроїв.....
...Категорія правосвідомості є здобутком радянської юридичної думки, оскільки  за кордоном вона  не  розроблялася. В  юридичній енциклопедії правосвідомість визначається як відображення на рівні суспільної, масової або індивідуальної  свідомості у вигляді понять, поглядів, уявлень, почуттів  чинного (об’єктивного) або бажаного (суб’єктивного) юридичного права. Правосвідомість існує у  людини  тоді, коли вона  осмислює, аналізує стан чинного права та відповідно до цього у неї виникають певні уявлення про те, яким би вона хотіла бачити це право. ....
Ключовим  у  правосвідомості  є  усвідомлення особою того, що стан сучасного права держави повинен відповідати тим загальнолюдським цінностям, положення яких закріплені у міжнародних правових актах про права людини.[2] ....

[1]             Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів  юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 548 с.

[2]     Вєдєрніков  Ю. А. Теорія  держави  та права / Ю. А. Вєдєрніков, В. С. Трегул. – К., 2005. – 198 с.

Література

 1. [1] М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 2. [2,5] Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 3. [3] Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 4. [4] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с6. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права / Академічний курс: Підручник К. - Юрінком Інтер, 2006 — 318 с
 5. Венгеров А.Б.Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.
  3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 6. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с.
 7. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 8. Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі розбудови  громадянського суспільства / М. Цимбалюк. – Острог, 2005. – 261 с
 9. Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура: Учебное пособие. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. — 52 с.
 10. Васькович Й. Правосвiдомiсть та її вплив на менталiтет українського народу//ПравоУкраїни.-1998.-№6.-С.108-111;
 11. [6] О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права / Академічний курс: Підручник К. - Юрінком Інтер, 2006 — 474 с.
 12. Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Олійник А. Ю., Гусарєв С. Д., Слюсаренко О. Л. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 176 с.
 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 14. [7] Вєдєрніков Ю. А. Теорія держави  та права / Ю. А. Вєдєрніков, В. С. Трегул. – К., 2005. – 361 с.Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук