Теорія держави та права

Курсова Різноманітні підходи до визначення права (Код: 14111)

Опис

Курсова робота Різноманітні підходи до визначення права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Праворозуміння як категорія юридичної науки.
2. Передумови різноманіття підходів до праворозуміння  і його значення.
3. Типологія праворозуміння та її критерії.
4.  Юридичне і легістське праворозуміння
5.  Основні підходи до розуміння права.
Висновок 
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актальність дослідження права і праворозуміння не викликала і не викликає сумнівів. Це пояснюється складністю і багатогранністю феномену права.
Право є настільки унікальним, складним і суспільно необхідним феноменом, що протягом усього часу його існування науковий інтерес до нього не тільки не зникає, а й зростає. Питання праворозуміння належать до «вічних» уже тому, що людина на кожному з витків свого індивідуального та суспільного розвитку відкриває у праві нові якості, нові аспекти співвідношення його з іншими явищами та сферами життєдіяльності соціуму...........
Актуальність даної теми зумовлена тим, що у розумінні права, як самостійній сфері наукового знання і практики, міститься вся юриспруденція, ..........
Метою роботи  є аналіз існуючих поглядів та розуміння поняття “права”, його ознак, що ............
 1. Праворозуміння як категорія юридичної науки.
...Праворозуміння є завжди суб'єктивним, оскільки кожна людина сприймає його по-своєму, залежно від розвитку, традицій, звичаїв і в цілому від стану суспільства. ......
Суб'єктом праворозуміння завжди виступає конкретна людина, наприклад:..........
Праворозуміння є завжди суб' єктивним, оригінальним, хоча уявлення про право можуть збігатися у групи осіб та у цілих соціальних спільнот.
Об'єктом праворозуміння можуть бути ...........
Зміст праворозуміння складають знання суб'єкта ..........
 Концепція праворозуміння — це певний напрям в науковому пізнанні сутності та соціального призначення права.
 1. Передумови різноманіття підходів до праворозуміння і його значення.
Чим складнішим є явище, чим воно різноманітніше у своїх передумовах, проявах і формах впливу на інші явища, тим більшою кількістю якостей та ознак воно володіє............
Ця необхідність об’єктивується у різноманітті підходів до праворозуміння. Кожен з них грунтується на тому, що ...........
Позитивістський та нормативістський підходи до  праворозуміння,  фактично  абсолютизуючи таку ознаку права, як його формальна визначеність, ...........
Таким чином, практично кожний із сукупності існуючих підходів до розуміння  права фактично орієнтує на глибоке вивчення якоїсь однієї або групи споріднених ознак, що характеризують право як соціальний феномен.........
Отже, на певних етапах розвитку суспільства той чи інший підхід до праворозуміння ставав пануючим, а то й єдино  офіційно  визнаним...........
 1. Типологія праворозуміння та її критерії.
Типологія, тобто розчленування системи об’єктів та їх групування за допомогою узагальненої моделі або типу широко використовується у різноманітних галузях знань. .......
З урахуванням наведених застережень під типологією праворозуміння слід розуміти розчленування за певними найбільш суттєвими ознаками такого цілісного, системного утворення як праворозуміння на відповідні складові — типи[1].
Так, залежно від ставлення до «основного питання філософії» — співвідношення матеріального й ідеального — можна виокремити матеріалістичний та ідеалістичний типи праворозуміння. У свою чергу, в межах цих типів праворозуміння виокремлюють такі їх види: метафізичний, механічний, економічний (матеріалістичний тип); теологічний, натуралістичний, формальноодогматичний тощо (ідеалістичний тип)........
 1. Юридичне і легістське праворозуміння
Принципова відмінність між двома протилежними типами праворозуміння, які називають юридичним і легістським, пов'язана з розрізненням або ототожненням права і закону............
Легістське праворозуміння засноване на законі і на ототожненні права і закону (від лат. lex — закон). ...........
Юридичне праворозуміння — це правове розуміння, засноване на розрізненні права і закону (від лат. jus — право).
 1. Основні підходи до розуміння права.
Основні підходи до праворозуміння виділяються залежно від характеру вирішення головних питань, а саме:.............
Природно-правова теорія розуміння права
Ідеї теорії природного права виникли ще в стародавніх Греції та Римі. Платон і Сократ у своїх працях робили спробу обгрунтувати право як справедливість, що базується на моральній основі і закладене самою природою в людині.......
Позитивістська теорія розуміння права
Другий впливовий напрямок у праворозумінні — юридичний позитивізм — виходить з того, що необхідного зв’язку між правом і мораллю не існує.....
Нормативний підхід до поняття права
Основоположником нормативізму був австрійський юрист Г. Кельзен..........
Соціологічне поняття права
Численні представники соціологічного напрямку в правовій науці, який виник у XIX–ХХ ст. ст., вважають, що форми права і втілені в них правові норми є другорядним проявом права. .......
Психологічне поняття права
Психологічна  теорія  права  розпочинає  свій  рух  на  початку  ХХ  століття  в
Німеччині (Г.Ф. Кнапп), Франції (Г. Тард) та Росії (Л. Петражицький).......
Послідовниками цієї теорії були А. Росс (скандинавська або упсальська школа
права), Г. Гурвич (французька школа мікросоціології права), М. Рейснер.
 Марксистське вчення про право.
Згідно з марксистським вченням право — суто класове явище. .........
Визначний український вчений-правознавець Богдан Кістяківський, крім вище зазначених підходів до розуміння права, виділяє ще ...........
Висновок
Отже, праворозуміння — це процес і результат розумової діяльності людини, спрямованої на пізнання права,його сприйняття (оцінку) і відношення до нього як до цілісного соціального явища.......
 
[1]     Козюба М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні/ Право України: юридчний журнал, Вид-во: ТОВ “Видавничий Дім “Ін Юре” ” 2010/4 — с. 13

Література

 1. [6] Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 3. [8] Акопян Д. А. Юридическое (нормативное) и этическое (нравственное) понимание права // Правоведение. - 2005. - № 6. - С. 220-31.
 4. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 5. [5] Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє., змін. Й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 6. [2] Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Ли-сенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 7. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.
  3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 8. [1] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 9. [3] Козюба М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні/ Право України: юридчний журнал, Вид-во: ТОВ “Видавничий Дім “Ін Юре” ” 2010/4 — с. 372
 10. Бехруз Х. Праворозуміння, розуміння права і правова система/Право України, 2010 № 4 — с. 143-147
 11. [10] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с.
 12. Байтин М.И. Сущьность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). - Саратов: СГАП, 2001. - 416 с.
 13. [9] Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 2000. – С. 133.
 14. Акопян, Д. А. Юридическое (нормативное) и этическое (нравственное) понимание права /Д. А. Акопян. //Правоведение. -2005 . - № 6. - С. 220 — 231
 15. [4] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 сЯк отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук