Теорія держави та права

Курсова Публічне та приватне право (Код: 14103)

Опис

Курсова робота Публічне та приватне право на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
Розділ 1. Історико-теоретична характеристика публічного та приватного права
1.1 Генеза розмежування публічного та приватного права
1.2 Поняття та сутність приватного права
1.3 Поняття та сутність публічного права
Розділ 2. Співвідношення публічного та приватного права
2.1. Порівняння за предметом, ознаками та методом 
2.2. Критерії поділу публічного та приватного права
2.3 Особливості поділу права на публічне та приватне в Україні
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку української юриспруденції відзначається особливою увагою дослідників до проблеми поділу права на приватне  та публічне.............
.......Поділ права на приватне й публічне є однією з відмітних рис континентально-європейського (романо-германського) права..............
Мета роботи полягає .................
Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань:
- розглянути генезу розмежування публічного та приватного права
 - дослідити поняття та сутність приватного права
- розглянути поняття та сутність публічного прав
- здійснити порівняння за предметом, ознаками та методом
- з'ясувати критерії поділу публічного та приватного права
- проаналізувати особливості поділу права на публічне та приватне в Україні
Об'єкт дослідження. ..................
Предмет дослідження. ...........................
Методи дослідження. Необхідність досягнення мети дослідження й розв’язання поставлених завдань обумовило використання .........................
Аналіз джерел. Для повного та всебічного розкриття питання було опрацьована наукова література, а саме:  О. Банчук “Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні”, С.О. Борисевич “Критерії розмежування публічного і приватного права”,  О.І. Харитонова “Поділ права на приватне та публічне: теоретичні питання”. А також використані підручники таких науковців як: Безимян А., Волинка К. Г.,  Кельман М. С. , О. Г. Мурашин,  Кравчук М.В., Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г., Лазарев В.В., Матузов Н.И., Малько А.В. , Скакун О.Ф., Цвік М.В. та інші.
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох питань, висновку, списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок - 29
Розділ 1. Історико-теоретична характеристика публічного та приватного права
1.1 Генеза розмежування публічного та приватного права
....Розподіл права на публічне (jus publicum) і приватне (jus privatum) визнавали ще у Давньому Римі.  Таке розмежування традиційно пов'язують з ім'ям римського юриста Ульпіана (170-228 pp.), який уперше обґрунтував його. Критерієм розмежування публічного і приватного права у нього був інтерес, що захищається правом. На його думку, публічне право є те, яке належить до положення Римської держави, тоді як приватне право належить до користі окремих осіб. Тобто предметом публічного права є сфера публічних інтересів (інтересів суспільства, держави в цілому), а предметом приватного права — сфера приватних справ та інтересів.[1]...................
...Сутність цього поділу системи права полягає в тому, що в кожній системі права є норми, покликані забезпечувати насамперед загально-значущі (публічні) інтереси, тобто інтереси державно організованого суспільства, які потребують впорядкування і захисту. ....................
 
1.2 Поняття та сутність приватного права
Приватне право — це право, що захищає приватні інтереси особи в її взаєминах з іншими особами. Воно регулює такі сфери життєдіяльності суспільства, безпосереднє втручання в які з боку держави є обмеженим.[2]...............
........Приватне право — це система норм, що врегульовують відносини між приватними фізичними й юридичними особами.[3]...................
........Приватне право має велике значення в забезпеченні свободи автономної особи, незалежності і самостійності приватних осіб і тому є умовою і гарантом розвитку ринкової економіки, демократії, громадянського суспільства. ................
 
1.3 Поняття та сутність публічного права
Щодо визначення публічного права, то це система норм, що врегульовують відносини між приватними фізичними й юридичними особами.[4]..............
Крім того, публічне право – це така правова сфера, в основі якої лежать державні інтереси, тобто сама побудова і діяльність держави як публічної влади, регламентація діяльності державного апарату, посадових осіб, державної служби, ......................
......З урахуванням сказаного, можна визначити публічне право як сукупність правових норм,що складають особливу функціонально-структурну систему, .................
 
Розділ 2. Співвідношення публічного та приватного права
2.1. Порівняння за предметом, ознаками та методом
Предмет регулювання публічного права - сфера «державних справ»: сфера устрою і діяльності держави як публічної влади, .............................
......Тобто предметом публічного права є сфера публічних інтересів (інтересів суспільства, держави в цілому), а предметом приватного права — сфера приватних справ та інтересів.[5]...................
До ознак  публічного права можна віднести такі:
1) регулює відносини між державними органами або між приватними особами і державою;
......До ознак приватного права можна віднести такі:

2) позовний порядок захисту інтересів його суб’єктів у суді тощо[6]............

Щодо методу, то способом регулювання відносин, що виникають в процесі реалізації публічного права є імперативний метод, метод субординації.

Для приватноправових відносин характерним є метод диспозитивності, метод...........

2.2. Критерії поділу публічного та приватного права

Теорія  поділу  права  на  публічне    і  приватне  є  багатоаспектним явищем,  яке  має  як  теоретичну  так  і  практичну  цінність.  ...................
.......Між публічним і приватним правом немає неперехідних кордонів — вони взаємопов’язані. ......................
Критерії розмежування публічного та приватного права:
1) Різниця суб’єктів відносин..............
3) За інтересом. ..........................
4) Розмежування  приватного  і  публічного  права  залежить  від предмета  правового  регулювання,  тобто  суспільних  відносин,  які підпадають під регулюючий вплив з боку права..............
6)   За сферою відносин: Публічне право - підсистема права, що регулює суспільні відносини, на які впливає держава. Приватне право - підсистема права, що регулює майнові та особисті немайнові відносини економічно незалежних, самостійних суб’єктів.[7] ...............
Таким чином, названі критерії в сукупності дозволяють визначити в кожному конкретному випадку, чи є ті або ті відносини публічно-правовими чи приватноправовими..............

2.3 Особливості поділу права на публічне та приватне в Україні

Чинна система права в Україні нараховує величезну кількість галузей права. Ця система виступає в якості цілісного структурного утворення, елементи якого є взаємопов’язаними та взаємозалежними. Такий тісний зв’язок можна простежити не лише усередині однієї галузі, коли поєднуються її структурні елементи, а й між окремими галузями. Такими взаємозв’язками кожна з галузей відноситься до однієї з двох надгалузей – приватне та публічне право. ................
Першим критерієм розмежування права України на публічне та приватне виступає .............
Умовами реалізації своїх правомочностей можна назвати ту можливість, та умови,
Також, важливим є те, що до складу окремих галузей і інститутів українського права входять норми як приватного, так і публічного права, хоча для кожної галузі права частка тих і інших індивідуальна. Наприклад, у сімейному праві до публічно-правових елементів відносяться судовий порядок розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів. .........

Висновок

Отже, однією з особливостей права в усіх країнах романо-германської правової системи є поділ його на публічне і приватне. Цей поділ має майже загальний характер. Суть його полягає у тому, що до публічного права відносять ті галузі й інститути, які визначають статус та порядок діяльності органів держави і відносини індивіда з державою, а до приватного - галузі й інститути, що регулюють взаємовідносини індивідів. Такий поділ права на публічне і приватне протягом тривалого часу розглядали у рамках вчення, що трактувало його як «природний порядок», домінантний щодо держави. .............
Таким чином, приватне право – система  норм, які  регулюють  відносини, засновані  на приватних  інтересах, незалежності  та  ініціативі  індивідуальних  власників  і об’єднань (корпорацій) у їх майновій діяльності та в особистих стосунках.
 
[1] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— с. 225
[2] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 140 с.
[3] Кельман М. С. , О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 284 с.
[4] Кельман М. С. , О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 284 с.
[5] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— с. 225
[6] О.І. Харитонова Поділ права на приватне та публічне: теоретичні питання // Вісник Хмельницького інституту регіонального права. - №5. - 2008.- с. 57
[7] С.О. Борисевич Критерії розмежування публічного і приватного права \\ Право України. - №2.- 2006.- с. 30

Література

 1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права / Учебник. — СПб.: Питер, 2003. — 576 с.
 2. О. Банчук Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні // Публічне право - №2. - 2011. - с. 143 — 150
 3. Банчук О. Погляди українських представників теорії соціального права на проблему розмежування публічного і приватного // Право України. – 2005. – № 2. – С.21-25
 4. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 5. С.О. Борисевич Критерії розмежування публічного і приватного права \\ Право України. - №2.- 2006.- с. 23 - 36
 6. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-те изд. - М.: Юриспруденция, 2000. - 528 с.
 7. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 8. Кельман М. С. , О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 9. А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб.  / За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 10. Кошевенко-Писарев Роман Олександрович Розмежування приватного та публічного права в системі права України //Новітні наукові дослідження держави і права – 2012 : збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2012. – с. 544
 11. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 12. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 521 с
 13. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 14. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 16. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 17. О.І. Харитонова Поділ права на приватне та публічне: теоретичні питання // Вісник Хмельницького інституту регіонального права. - №5. - 2008.- с. 56 - 58
 18. 18. Харитонова О.І. До питання про визначення поняття публічного права / О.І. Харитонова // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2008. – С. 177-185Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук