Теорія держави та права

Курсова Публічне і приватне право (Код: 14102)

Опис

Курсова Публічне і приватне право

Загальна кількість сторінок - 27

План

Вступ
1. Поняття публічного та приватного права
2. Характерні ознаки публічного та приватного права
2.1 Ознаки публічного права
2.2 Ознаки приватного права
3. Система публічного і приватного права
4. Підстави розмежування публічного та приватного права
Висновок
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Питання поділу права на приватне та публічне  відноситься  до  важливих  напрямків наукового  дослідження  в   теорії права і держави, оскільки підкреслює системний характер права, його спрямованість на регулювання різноманітних сфер соціальної та  індивідуальної життєдіяльності.  .......
Мета роботи полягає .............
Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань:
- розглянути поняття публічного та приватного права
- охарактеризувати ознаки публічного та приватного права
- проаналізувати систему публічного і приватного права
- дослідити підстави розмежування публічного та приватного права
Об'єкт дослідження.
Предмет дослідження. 
Методи дослідження.
Аналіз джерел. Для повного та всебічного розкриття питання було опрацьована наукова література, а саме:  О. Банчук “Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні”, С.О. Борисевич “Критерії розмежування публічного і приватного права”,  О.І. Харитонова “Поділ права на приватне та публічне: теоретичні питання”. А також використані підручники таких науковців як: Безимян А., Волинка К. Г.,  Кельман М. С. , О. Г. Мурашин,  Кравчук М.В., Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г., Лазарев В.В., Матузов Н.И., Малько А.В. , Скакун О.Ф., Цвік М.В. та інші.
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох питань, висновку, списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок - 27
 1. Поняття публічного та приватного права
Розподіл права на публічне (jus publicum) і приватне (jus privatum) визнавали ще у Давньому Римі.  .....Тобто предметом публічного права є сфера публічних інтересів (інтересів суспільства, держави в цілому), а предметом приватного права — сфера приватних справ та інтересів.[1]...................
......Нині, в умовах визнання і законодавчого закріплення приватної власності, пострадянські держави будують економіку на ринкових засадах. .........
.......Приватне право — це система норм, що врегульовують відносини між приватними фізичними й юридичними особами.[2]..........
.........Приватне право пов'язано в першу чергу з виникненням і розвитком інституту приватної власності і тими відносинами, які зароджуються на його основі. Приватна власність, економічна свобода, підприємництво, рівноправність і юридична захищеність суб'єктів ринкової системи - невід'ємні атрибути громадянського суспільства, визнані всім цивілізованим світом.[3]..........
 1. Характерні ознаки публічного та приватного права
Виходячи з вищесказаного, до ознак  публічного права можна віднести такі
3) забезпечує  однобічне волевиявлення суб’єктів права, що мають владні повноваження;[4].............
6) характеризується переваженням директивно-обов'язкових норм, розрахованих на ієрархічні відносини суб'єктів і субординацію правових норм і актів;[5]...................
 1. Система публічного і приватного права
Система публічного і приватного права обумовлена природою публічного та приватного права, особливостями національної правової системи.[6] З урахуванням цього публічно-правова і приватноправова системи можуть бути представлені таким чином:............
Стосовно  кожної конкретної галузі права має місце комбінування цих юридичних прийомів.[7] ...........
 1. Підстави розмежування публічного та приватного права
........... Світова юридична наука визнає поділ права на приватне і публічне певною мірою умовним, але в той же час необхідним.[8]
Поділ права на приватне та публічне  не мав постійного характеру впродовж історії, межа між ними є рухливою, вона зміщується то в один, то в інший бік в залежності від змін у статусі особи та влади у суспільстві...........
2)  Різниця правового становища учасників відносин......
 Вищий орган може в межах своїх повноважень давати доручення підпорядкованому органу. Підпорядкованість завжди має місце й у відносинах, пов’язаних зі здійсненням нагляду чи контролю.[9] .............
6)  Розмежування  приватного  і  публічного  права  здійснюється залежно  від  способу  побудови  та  регулювання  юридичних  відносин, властивих  системам  приватного  та  публічного  права.  .........
 
Висновок
Отже, однією з особливостей права в усіх країнах романо-германської правової системи є поділ його на публічне і приватне. Цей поділ має майже загальний характер. ........
Таким чином, приватне право – система  норм, які  регулюють  відносини, засновані  на приватних  інтересах, незалежності  та  ініціативі  індивідуальних  власників  і об’єднань (корпорацій) у їх майновій діяльності та в особистих стосунках...........
 
[1] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— с. 225
[2] Кельман М. С. , О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 284 с.
[3] Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права.  М.: Юристъ, 2004. - с .  155

Література

 1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права / Учебник. — СПб.: Питер, 2003. — 576 с.
 2. О. Банчук Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні // Публічне право - №2. - 2011. - с. 143 - 150
 3. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. С.О. Борисевич Критерії розмежування публічного і приватного права \\ Право України. - №2.- 2006.- с. 23 - 36
 5. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-те изд. - М.: Юриспруденция, 2000. - 528 с.
 6. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 7. Кельман М. С. , О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 8. А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб.  / За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 9. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 10. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 521 с
 11. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 12. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 14. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 15. О.І. Харитонова Поділ права на приватне та публічне: теоретичні питання // Вісник Хмельницького інституту регіонального права. - №5. - 2008.- с. 56 - 5 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук