Теорія держави та права

Курсова Принципи права: поняття, ознаки, класифікації (Код: 14101)

Опис

Курсова робота Принципи права: поняття, ознаки, класифікації на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1. Поняття принципів права та їх значення.
2. Ознаки принципів права.
3. Загальна класифікація принципів права.
4. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права.
5. Характеристика загальних принципів права.
6. Галузеві, міжгалузеві принципи  права та принципи правових  інститутів.
Висновок
Список літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Принципи — об'єктивні властивості права. Наука лише виявляє, обґрунтовує, вивчає і систематизує їх. Принципи права виступають як своєрідна опорна конструкція, на якій будуються всі структурні елементи системи права.......
....Поняття принципів права є однією з актуальних проблем сучасної юридичної науки. І це не випадково, так як саме в принципах права найбільш яскраво відображена.........
Актуальність даної теми зумовлена тим, що суть і соціальне призначення права розкриваються і конкретизуються в ряді інших правових явищ..........
Метою роботи є дослідження й виявлення ............
Мета зумовлює розгляд наступних питань:............
 1. Поняття принципів права та їх значення.
У науковій і навчальній літературі принципи характеризують як найбільш загальні вимоги, що ставляться до суспільних відносин та їх учасників, а також як вихідні керівні засади, відправні установлення, що виражають сутність права і випливають з ідей справедливості та свободи, визначають загальну спрямованість і найістотніші риси чинної правової системи..........
Поняття «принцип» у перекладі з латинської означає .......
Принципи права виражають головне, основне в праві, тенденції його розвитку, те, на що право повинно бути орієнтоване, спрямовано. У порівнянні з правовими нормами, тієї чи іншої епохи, певного історичного періоду, принципи права відрізняються великою стійкістю, залишаються незмінними протягом тривалого часу.[1]....
 1. Ознаки принципів права
......Виходячи з цього можна стверджувати, що до найсуттєвіших ознак принципів права треба віднести, насамперед, їх регулятивність............
..Під об’єктивною зумовленістю принципів права слід розуміти їх відповідність характеру суспільних відносин, ...........
.....Важливою ознакою принципів права є спосіб їх ...... Другим способом вираження принципів права є їх змістовне закріплення,...........
Наступною ознакою принципів права є те, що принципи всіх, у тому числі і правових...........
Для засадничих ідей права характерна їхня .........
 1. Загальна класифікація принципів права.
Принципи, що діють у праві, можна класифікувати за такими підставами:
а) за формою нормативного виразу (тобто за характером нормативного джерела, в якому вони закріплені);.....
За сферою дії вирізняють:
загальні - своєрідна система координат, у рамках якої розвивається національна правова система, і одночасно вектор, що визначає напрямок розвитку цієї правової системи..........
.....До спеціально-юридичних принципів належать: принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову; відповідальність держави перед людиною та суспільством і навпаки, людини перед державою; верховенство права й Конституції перед всіма законами та підзаконними актами; принцип законності; принцип демократизму; принцип справедливості; принцип гуманізму; загально-дозвільні принципи - громадяни здійснюють свої права за принципом "громадянам дозволено робити все, що не заборонено законом", а держава - "дозволено лише те, що визначене законом"[2].
За сферою суспільних відносин, на які поширюються принципи, та характером суспільних закономірностей, ...........
 1. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права

........Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права (або соціально-правові) безпосередньо визначаються досягнутим рівнем розвитку людства (політичним, економічним, соціальним, моральним тощо) і повинні виступати універсальним критерієм та всезагальними вимогами до становлення  національних правових систем..........

Принцип гуманізму — одна з найважливіших ціннісних характеристик цивілізованого суспільства, .....

Принцип рівності забезпечує однакові для всіх умови здійснення власної свободи. .......

 1. Характеристика загальних принципів права.

Загальні принципи права характерні для права в цілому, визначають якісні особливості всіх правових норм національної правової системи незалежно від специфіки регульованих ними суспільних відносин. ............

...Принцип гарантованості прав і свобод громадян забезпечується системою політичних, економічних (матеріальних), ідеологічних (духовних), а також юридичних та організаційних гарантій, ...........

Принцип законності виражається в системі вимог суворого і неухильного додержання законів і відповідних їм підзаконних актів усіма суб’єктами суспільних відносин...........

Дія принципу поділу права на публічне і приватне, на відносно самостійні галузі та інститути притаманна праву України, бо цей ...

 1. Галузеві та міжгалузеві принципи права та принципи правових інститутів.
Міжгалузевими називаються принципи, що діють відразу в декількох галузях права. Більшість принципів мають міжгалузевий характер, бо вони більш-менш одноманітно виражені в нормах декількох галузей. До них належать принципи судоустрою, судочинства (цивільного, господарського, кримінального) і правового становища осіб, які  беруть участь у процесі. Це, зокрема, такі:......
Галузеві принципи підкреслюють особливості конкретної галузі права і нарівні з предметом та методом сприяють індивідуалізації галузі як самостійної в загальній системі права.
Значення деяких галузевих і міжгалузевих принципів настільки велике, що вони справляють істотний вплив на чинне право в цілому, мають принципове значення для визначення і забезпечення її демократичного характеру, подальшого прогресивного розвитку[3].
Висновок
Отже, принципи права це об'єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система координат, у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає ..
 
[1] Байтин, М. И. О принципах и функциях права: Новые моменты. М.И. Байтин. //Правоведение. - 2000. - № 3. - с. 5
[2] Кравчук М.В Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 147 с.
[3] Байтин, М. И. О принципах и функциях права: Новые моменты. М . И. Байтин.  //Правоведение. -2000. - № 3. - с. 10

Література

 1. [6] Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 2. Скурко Е.В. Правовые принципы в правовой системе, системе права и системе законодательства: Теория и практика //Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 55-61.
 3. [1] Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 4. [2,7] Байтин, М. И. О принципах и функциях права :Новые моменты.М . И. Байтин. //Правоведение. -2000. - № 3. - с. 4 — 16
 5. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 432 с
 6. [5] Кравчук М.В Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247 с.
 7. [3] Колодій А.М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація: мнографія. - К.: Юрінком Інтер, 2010 — 42 -46с.
 8. [4] Старчук О.В. Щодо принципів права: Теорія та історія держави і права. Філософія права/ Часопис Київського університету права, - 2012 №2 — с. 40-43
 9. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 10. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 11. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.
  3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – .528 с.
 12. Иванов Р.Л. О понятии принципов права./Вестник Омского университета, 1996, №. 2. - с. 115-118.
 13. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс .Підручник, - К.: Юрінком Інтер — 2006, с. 318
 14. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 15. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук