Теорія держави та права

Курсова Принцип розподілу влади історія ідей та сучасність (Код: 14100)

Опис

Курсова робота Принцип розподілу влади історія ідей та сучасність на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1. Формування ідей щодо принципу розподілу влади
2. Сутність принципу поділу влади
3. Реалізація принципу поділу влади в Україні
4. Особливості застосування принципу поділу влади в зарубіжних країнах (Франція, Німеччина, Індія)
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ

Сучасна  держава  не  може   бути не правовою.  Сьогодні  держава,  в  якій  не забезпечено  розподіл  влад,  розглядається  світовим  співтовариством  як  тоталітарна держава, феодальний пережиток і т.д. При цьому, така держава  стає  дуже часто об'єктом ізоляції, а її громадяни – заложниками влади, позбавленими нормального спілкування із світовим співтовариством.

Теорія розподілу влади у сучасній державно-правовій теорії займає важливе місце. Інтерес до даної концепції у міру розвитку суспільства не тільки не слабшає, а, навпаки, ще більш зростає. Це пов'язано з рядом причин, а саме:   незаперечна дієвість і значущість теорії розподілу влади; життєвість багатьох її концептуальних положень і вимог; перспективність її як засобу запобігання концентрації влади в руках однієї особи або групи осіб і можливості встановлення їх диктатури або таранення.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що в даній роботі вирішуватиметься питання - як повинна управлятися країна, що здійснює перехід від тоталітарного до демократичного ладу, які органи повинна вона утворювати, щоб управляючі імпульси, що приходять від одних органів до інших і до народу, були б дієвими, близькими до оптимальних і приводили б до поступового усунення проблем, що стоять перед країною.

Метою роботи є дослідження теорії розподілу влад, існуючих механізмів її  створення та передумов виникнення теорії розподілу влад.…........

 1. Формування ідей щодо принципу розподілу влади

........Розподіл влади історично проявив себе як певна ідея, яка зародилася ще в античні часи і вросла в теорію “розподілу влади” Дж. Локка і Ш. Монтеск'є....

Різні підходи цих двох філософів до даної проблеми породили і різні концепції. Дж. Локк поділив публічно-владні повноваження між різними органами. Відповідні типи публічно владної діяльності ним розташовано в ієрархічному порядку. Він поділив саму державну владу на законодавчу владу, на виконавчу владу і на федеративну владу. На відміну від Дж. Локка, Ш. Монтеск’є не дрібнив державну владу, а структурно її поділив на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади[1]...........

Політико-правова теорія Монтеск'є — це перший систематичний виклад ............

 1. Сутність принципу поділу влади

У сучасному світі розподіл влади — це принцип конституціоналізму, згідно з яким єдина державна влада поділяється на відносно незалежні та різні за функціями гілки влади.

Теорія розподілу влади — підсумок багатовікового розвитку державності, пошуку найбільш дієвих механізмів, що оберігають суспільство від деспотизму.[2]

Основні положення теорії розподілу влади:...........

 .......Ще древньогрецький історик Полібій (200 – 120 рр. до н. е.) у свій час писав: влада у древньому Римі поділена таким чином, щоб жодна з ланок влади  не  переважувала  іншу:  такий  підхід  виключає  можливість  узурпації  влади  якоюсь  із "гілок" влади, взаємне втручання їх у виконання повноважень.[3].......

Також, метою теорії  розподілу  влади  є  ............

Другим, не менш важливим принципом є принцип єдності державної влади, що уявляє собою сукупність встановлених в основу організації і діяльності органі...

 1. Реалізація принципу поділу влади в Україні

 Ідея поділу влад в Україні вперше відтворена в історичному документі “Пакти і Конституція законів та вільностей Війська Запорізького”, написаного гетьманом Запорізького війська Пилипом Орликом 5 квітня 1710 р.

Тенденції розвитку правової соціальної державності проявляються, в першу чергу, через втілення в реальність головного принципу правової держави —  розподілу влад.

Як відомо, одним із фундаментальних принципів демократичної, правової держави є принцип поділу влади. В Конституції України у ст. 6, де чітко вказується, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.........

 1. Особливості застосування принципу поділу влади в зарубіжних країнах (Франція, Німеччина, Індія)

Для становлення України  як  суверенної і незалежної  демократичної,  соціальної, правової держави та забезпечення повноцінного, своєчасного  виконання поставлених державою і суспільством завдань необхідно враховувати здобутки зарубіжного досвіду принципу поділу влади з  метою підпорядкування держави суспільству.

Якщо розглядати Німеччину та Індію, то вони являються республіками, .......

Франція належить до числа держав, що зіграли особливу роль в становленні концепції і затвердженні принципу розподілу влади. .........

Висновок

Отже, ідея розподілу влад у найбільш чіткому та послідовному викладі була сформульована французьким просвітителем XVIII ст. Ш. Монтеск'є. Його вчення посіло помітне місце в політико-правовій теорії й істотно вплинуло на розвиток державних інститутів у новий період історії............

За допомогою поділу влади правова держава організується і функціонує правовим способом: державні органи діють у межах своєї компетенції, не підміняючи одне одного, встановлюється взаємний контроль, збалансованість, рівновага у взаємовідносинах державних органів, що здійснюють законодавчу, виконавчу і судову владу; .............

[1] Леванчук О. М. Принцип розподілу державної влади, Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, - с. 18

[2] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— с. 78

[3] Костицький В.В. Розподіл влади у правовій державі та соціально-нормативне закріплення ідеї свободи і демократії / Науково-практичний журнал, - 2011 - №2, с. 4

Література

 1. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —240 с.
 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 2. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 3. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє., змін. Й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 4. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 5. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.
  3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 6. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 2000. – С. 133.
 7. Костицький В.В. Розподіл влади у правовій державі та соціально-нормативне закріплення ідеї свободи і демократії / Науково-практичний журнал, - 2011 - №2, с.3-6
 8. Росенко М.І. Щодо проблеми розподілу влади, створення балансу повноважень та забезпечення єдності державної влади, 2011, - с. 145-120
 9. Євтушенко О.Н. Принцип поділу влади та його вплив на формування демократичної моделі державної влади: зарубіжний досвід і Україна / Наукові праці. Том 110- Випуск №97 — 89-94
 10. Леванчук О. М. Принцип розподілу державної влади, Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, - с. 18 — 25
 11. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е, стереотип. Под общ. ред. члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора В. С. Нерсесянца. – М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА , М, 1998. –576 с.
 12. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 276с.
 13. Жуган М., Марченко В. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації / Право України - 2011 - № 2, с. 45
 14. О.О. Даниляк. Принцип поділу влади: досвід України/Право України, 2002.- с. 144-146

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук