Теорія держави та права

Курсова Правовий статус особи в Україні (Код: 15150)

Опис

Готова курсова робота Правовий статус особи в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

План

Вступ
 1. Поняття та характеристика правового статусу особи
 2. Класифікація прав і свобод особи
 3. Гарантії прав і свобод особи
 4. Правовий статус фізичної та юридичної особи: спільне та відмінне
 5. Роль правоохоронних органів в забезпеченні правового статусу особи
 6. Межі втручання правоохоронних органів в правовий статус особи
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
 
 
Актуальність теми. У системі цінностей демократичного суспільства на першому місці стоїть людина. У сучасних умовах у зв’язку із здійсненням кардинальних демократичних перетворень, утворення соціальної, правової держави проблема «особи» набуває особливо важливого значення. При цьому особливе місце посідає проблема конституційного статусу особи....
Об’єктом дослідження даної роботи є.....
Предметом дослідження курсової роботи є .....
Мета даної роботи полягає у ....
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
....
При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалася наукова література, різні монографії та статті. Варто вказати, що наукові дослідження здійснювала низка як вітчизняних, так й іноземних учених-правників, наприклад, Аристотель, Г. Гегель, І. Кант, Дж. Кейнс, Б. Констан, С. Котляревський, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, А. Сміт та інші. При написанні роботи розглядалися наукові праці таких вчених, як С.С. Алексєєв, В.С. Андрєєв, С. Завадський, Т.І. Заславська, М.Г. Кобець, М.І. Козюбра, А.М. Колодій, С.О. Комаров, В.В. Копєйчиков, О.А. Лукашева, О.В. Малько, Н.І. Матузов, В.Ф. Погорілко, П.М. Рабінович, І.М. Сирота, О.Ф. Скакун, Б. Сташків, Ю.М. Тодика, М.В. Цвік, І.В. Яковюк та інші.....
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків та списку використаних літературних джерел.
 1. Поняття та характеристика правового статусу особи 
....
Найпоширенішим є визначення правового статусу як системи законодавчо встановлених та гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів і обов'язків особи. Правовий статус є засобом нормативного закріплення основних принципів взаємодії особи та держави. Він є системою еталонів, зразків поведінки суб'єктів, які, з одного боку, захищаються державою, а, з іншого – схвалюються суспільством[1]. ....
....Загалом статус можна визначити як правове положення когось, його місце та роль у суспільстві і державі, в системі органів державної влади. Правовий статус особи визначає певні стандарти поведінки людини, які визначаються державою як обов’язкові та корисні для всіх членів соціуму....
.... Інший зміст у цьому понятті вбачають вчені A.M. Колодій та А.Ю. Олійник: правовий статус особи – це юридичне закріплення положення людини і громадянина у сучасному суспільстві. Отже, незважаючи на різні тлумачення цього поняття в юридичній літературі, центром правового статусу особи є її юридично закріплене становище в суспільстві і державі[2].
....
 
- особи, які мають особливий спеціальний статус з огляду на специфіку їхніх повноважень і небезпечні умови праці (розвідники).... зловживанню наданими правами[4].
 
 1. Класифікація прав і свобод особи
Під поняттям «класифікація» розуміють систему супідрядних понять у тій чи іншій галузі знання або діяльності людини, складена на основі в об’єктів і закономірних зв’язків між ними, що дозволяє орієнтуватись в різноманітті об’єктів і що є джерелом знань про них. Класифікувати те чи інше поняття, у нашому випадку права і свободи особи – необхідно для розмежування і впорядкування окремих груп, в які можуть бути об’єднані між собою права та свободи, що дозволяє більш детально дослідити останні[5].....
....
Соціально-економічні і культурні права є правами другого покоління, для їх забезпечення і реалізації одного лише невтручання з боку держави замало, вона повинна створювати належні умови для їх реалізації і захисту. Ці права з’являються як наслідок проведення заходів, спрямованих на пом’якшення різких соціальних протиріч, що виникли у процесі розвитку капіталістичних відносин. ...
...Третім поколінням прав і свобод є колективні права, які формуються в міру становлення інтересів тієї чи іншої суспільної групи.
.... 
 1. Гарантії прав і свобод особи
 
Гарантії прав і свобод особи – це юридичні засоби забезпечення повного, неухильного і безперешкодного здійснення кожним своїх прав і свобод, охорони прав і свобод від можливих протиправних посягань і їх захисту від будь-яких незаконних порушень. Дуже часто під гарантіями розуміють також певні фактори або різноманітні умови забезпечення прав і свобод особи. Проте фактори та умови самі по собі не належать до гарантій, вони виступають лише як загальні передумови забезпечення прав і свобод особи....
....
Процесуальні гарантії прав і свобод особи – це встановлені законом юридичні засоби забезпечення прав і свобод особи у процесі захисту цих прав і свобод під час здійснення правосуддя. Встановлюючи матеріальні гарантії прав і свобод, держава не може обійтись без врегулювання правозастосовчої діяльності, метою якої є втілення матеріальних гарантій у реальність....
....
До особливої юридичної гарантії забезпечення реалізації, охорони і захисту прав і свобод особи слід віднести юридичну відповідальність. Якщо попередні види юридичних гарантій в цілому виступають гарантом такого складового елементу правового статусу особи, як права і свободи, то юридична відповідальність є гарантією іншого, не менш важливого елементу правового статусу юридичних обов’язків, без яких права і свободи не можуть існувати[7].
 1. Правовий статус фізичної та юридичної особи: спільне та відмінне.
Фізична особа – це громадянин України, іноземної держави або особа без громадянства, що наділена правами і обов’язками в силу самого факту існування. Іншими словами, це людина, яка виступає в якості суб’єкта правовідносин. В силу народження він має правоздатність, в силу віку і суб’єктивних якостей – дієздатністю. Як перше, так і друге властивість може бути обмежене тільки законодавством і лише за рішенням суду[8]....
...
Ознаки юридичної особи.
Однак фізична особа за своїми боргами відповідає всім наявним у нього майном, а юридична лише тим, яке знаходиться у нього на балансі. Організацію можна піддати банкрутству або ліквідації, але не можна посадити у в’язницю. Відносно фізичної особи може бути розпочато кримінальне переслідування, ліквідувати його можна, але лише в буквальному сенсі слова, а це карається законом. Щодо банкрутства, то це питання є дискусійним. Процедура економічної неспроможності може бути ініційована і щодо людини, в силу певних підстав....
....
 1. Роль правоохоронних органів в забезпеченні правового статусу особи
....
Серед державних органів, на які покладено обов’язок здійснення заходів щодо забезпечення конституційних прав і свобод громадян, важливе місце відводиться органам внутрішніх справ. Вони порівняно з іншими правоохоронними структурами вирішують найбільше питань, пов’язаних із забезпеченням прав і свобод людини. На ці органи покладаються функції: захисту прав та свобод громадян від протиправних посягань, забезпечення громадської безпеки[9]. ....
...
Однак ч. 2 ст. 6 Закону України «Про міліцію» називає умови залучення громадян до співробітництва: «Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залучати громадян за їх згодою до співробітництва в порядку, встановленому законами, що регулюють профілактичну та оперативно-розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється»[10]....
 1. Межі втручання правоохоронних органів в правовий статус особи
...
Головними принципами діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення прав і свобод особи мають бути: ...
- непорушність основних прав і свобод особи, якій належать їй від народження і за правом народження;
...
 
Висновки
 
У висновках викладено узагальнення до усіх розділів курсової роботи. Правовий статус особи утворюється сукупністю всіх прав, свобод і обов’язків людини і громадянина та є основою її правового становища. Правове становище особи – це складне поняття, що включає правовий стан особи, загальну правоздатність, політико-правові принципи, права, свободи і обов’язки людини і громадянина, а також гарантії реалізації і захисту прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. ....
 
[1]      3айчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права: Підручник. 2-ге вид., перероб. І доповн. – К.: Юрінком Інтер., 2008. – с. 145.
[2]      Задорожня Г.В., Задорожній Ю.А., Сопілко І.М. Контитуційне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2009. – с. 94.
[3]      3айчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права: Підручник. 2-ге вид., перероб. І доповн. – К.: Юрінком Інтер., 2008. – с. 149.
[4]      Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорія «праовий статус» // Часопис Київськоо у-ту права. – 2010. - № 2. – с. 95
[5]      Лазур Я.В. Щодо класифікації прав і свобод людини і громадянина // Форум права. – 2011. - № 1. – с. 565.
[6]      Гіда Є.О., Білозьоров Є.В., Завальний А. Теорія держави і права: Підручнк. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – с. 240.
[7]      Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2005. – с. 155.
[8]      Правовий статус фізичної особи: деякі питання теорії // Академія прокуратури України. – 2009. – 212.
[9]      Криштанович М. Діяльність ОВС щодо захисту прав і свобод людини як важлива умова забезпечення національної безпеки України / М. Кришаневич // Науковий вісник. – 2013. – Вип. 12. – с. 34.
[10]       Закон України «Про міліцію» – від 20.12.1990 (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3565-VI (3565-17) від 05.07.2014).
[11]     Дашо Т.Ю. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина / Т.Ю. Дашо // Актуальні проблеми держави і права. – № 3. – с. 310.

Література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 (із змінами згідно Закону № 3565-VI (3565-17) від 05.07.2014.
 3. Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Коваленко Л.П. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Підручник. – Х.: Право. – 2013.
 4. Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: МАУП. – 2005.
 5. Гіда Є.О., Білозьоров Є.В., Завальський А. Теорія держави і права: Підручник. – К.: ФОП О.С. Ліпкан. – 2011.
 6. Дашо Т.Ю. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина / Т.Ю. Дашо // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. - № 3.
 7. Задорожня Г.В., Задорожній Ю.А., Сопілко І.М. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2009.
 8. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права: Підручник. – 2-ге вид., перер. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 9. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права: Підручник. 2-ге вид., стереотипне. – Львів: «Новий світ-2000», 2006.
 10. Криштанович М. Діяльність ОВС щодо захисту прав і свобод людини як важлива умова забезпечення національної безпеки України / М. Кришанович // Науковий вісник. – 2013. – Вип. 12.
 11. Лазур Я.В. Щодо класифікації прав і свобод людини // Форум права. – 2011. - № 1.
 12. Олійник А.Ю., Гусарєв С.Д., Слюсаренко С.Д. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
 13. Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії «Правовий статус» // Часопис Київського у-ту права. – 2010. - № 2.
 14. Правовий статус фізичної особи: деякі питання теорії // Академія прокуратури України. – 2009.
 15. Стахура Б.І. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Науковий вісник Ужгородського у-ту. – 2015. – Вип. 30. Т.1.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук