Теорія держави та права

Курсова Правовий нігілізм поняття та шляхи його подолання в сучасній Україні (Код: 15149)

Опис

Готова курсова робота Правовий нігілізм поняття та шляхи його подолання в сучасній Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 27

План

Вступ
Розділ 1. Правовий нігілізм як антипод правової культури: поняття та ознаки
Розділ 2. Прояви правового нігілізму
Розділ 3. Правовий нігілізм в Україні та шляхи його подалання
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Україна довгий час прагне побудувати демократичну і правову державу. Одним із чинників який гальмує цей процес є правовий нігілізм. ….
Мета роботи полягає у …..
Для досягнення мети необхідно виконати завдання:…
….
Об’єктом дослідження є ….
Предметом – …..
Метoди дoслідження. При написанні курсoвoї рoбoти викoристoвувались загальнoнаукoві та спеціальні метoди дoслідження. Серед загальнoнаукoвих …. …..
Стан дoслідження. Існують певні теoретичні надбання стoсoвнo дoслідження правoвoї прирoди правового нігілізму. Та з oгляду на його негативний вплив, він пoтребує і пoдальшoгo дoслідження. Дoслідженням цьoгo питання займалися  Бурдоносова М. А., Волошенюк О. В., Дзьобань О. П., Мануйлов Є. М., Луцький А. І., Тополь Ю. О. та ін….
Структура та oбсяг рoбoти. Курсoва рoбoта складається зі вступу, трьoх рoзділів, виснoвків та списку викoристаних джерел. Загальний oбсяг рoбoти 27 стoрінoк.
 
 1. Правовий нігілізм як антипод правової культури: поняття та ознаки
….Суспільства, що трансформуються (особливо посттоталітарні) - це суспільства, що характеризуються ступенем змін, які призводять до їх якісного перетворення. Особливість соціальних відносин останніх – нестабільність соціальної ситуації, а звідси – складність побудови соціальних відносин на раціональній основі. Наприклад, сучасне українське суспільство переживає період істотних трансформацій і, насамперед, соціальної структури, яка виступає єдністю всіх соціальних груп та інститутів.[10,с.16]…..
….Розкриваючи етимологія слова “нігілізм”, необхідно дослідити трансформація його розуміння в різні часи (наприклад, нігілістами звали середньовічних єретиків та російських революціонерів ХІХ сторіччя). Різні автори визначали цим терміном несхожі, а інколи - і протилежні явища. Так, німецький філософ Ф.Г.Якобі назвав нігілізмом крайню форму ідеалізму, а М.Н.Катков - напроти, крайні прояви матеріалізму.[3, с.8]…
...
 
3)    Юридично безграмотні та недієві нормативні акти. ., …. Проблема конституційного поділу влад і сучасного протистояння владних структур провокує нестабільність і сіє серед населення зневіру в державу, право, закони.[1, с.56]
….
Отже, більшість авторів, досліджуючи поняття і зміст правового нігілізму, розглядають його як антипод правової культури….
 1. Прояви правового нігілізму
…. Крім того, антиправові погляди і стереотипи є елементом, властивістю соціальної свідомості і національної  психології, особливістю культури, традицій, способу життя. Йдеться про ігнорування  суспільством права, його оцінку не як базової, фундаментальної… категорії, а як другорядного явища в системі людських цінностей.[8, с.12]….
Існують різні рівні правового нігілізму:….
- загальносоціальний (відчуження суспільства від права), груповий (негативне сприйняття права тією чи іншою соціальною групою) та індивідуальний (нігілістичне ставлення до права окремими особами);
…….[5, с.374]
Види правового нігілізму:
- абсолютний (повне невизнання права як соціальної цінності) та відносний (сумнів, скептичне ставлення до окремих правових інститутів та сфер правового регулювання);
…..[5, с.376]
Найбільш яскравими та очевидними формами правового нігілізму є такі:
 
Позначається на існуванні правового нігілізму низький рівень правової культури та правосвідомості, недостатність правового виховання громадян. …
 
 1. Правовий нігілізм в Україні та шляхи його подолання
Правовий нігілізм є різновидом нігілізму загальносоціального. Як складна психосоціокультурна цілісність, він може вважатися особливим духовним станом індивіда, соціальної спільноти, однією з форм світогляду, специфічною поведінковою установкою. Основним змістом нігілізму виступає прагнення до руйнування традиційних підвалин суспільного життя. Усі нігілістичні прояви поєднує ідея заперечення і несприйняття наявної навколишньої дійсності, внаслідок чого відбувається девальвація цінностей, ідеалів культури, норм традиційної моралі, релігії, суспільних інститутів, у тому числі державної влади та правопорядку, історичного минулого.[3, с.13]….
…..Правовий нігілізм – продукт соціального середовища, реально існуючих суспільних відносин, він обумовлений багатьма причинами. Тому формування правової культури на шляхах подолання явищ правового нігілізму неможливе, якщо для немає об’єктивних підстав. На думку Н.Н. Вопленка, “взагалі не зовсім коректно говорити про цілеспрямоване підвищення правової культури, оскільки це природний процес, котрий неможливо формувати кавалерійським наскоком; мова має йти скоріше про заходи щодо створення для нього необхідних умов”. [12, с.205]….
…В переліку передумов подолання правового нігілізму Тополь Ю.О. називає такі:
- у сфері загальнодержавної стратегії спрямованість державної політики на захист інтересів особистості, напрацювання єдиної правової політики, всебічне забезпечення добробуту громадян, суворе дотримання Конституції і законів всіма державними органами;…
 
Висновки
Більшість авторів, досліджуючи поняття і зміст правового нігілізму, розглядають його як антипод правової культури. Правовий нігілізм - це повне заперечення історичних цінностей, культурних надбань світового та вітчизняного характеру, створених людством, негативне ставлення до національної культури, моральних, політичних та юридичних цінностей. Причинами його виникнення: низький рівень правової культури; стан законності у суспільстві; юридична безграмотність юридичних
 1. Бурдоносова М. А. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення. – 2009.
 2. Волошенюк О. В. Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві : дис. – ОВ Волошенюк.—X., 2000.—16 с, 2000.
 3. Ганьба Б. П. Причини існування та засоби подолання елітарного правового нігілізму в умовах сучасних суспільств перехідного типу //Юридична Україна. – 2011. – №. 5. – С. 101.
 4. Ібрагімова М. М. и др. Правовий нігілізм у контексті правової соціалізації особистості //Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – С. 374.
 5. Дзьобань О. П., Мануйлов Є. М. Правовий нігілізм як феномен ціннісного відношення до права //Гуманітарний часопис. – 2006. – №. 3. – С. 34-40.
 6. Дручек О. В. Правовий нігілізм: підходи до розуміння //Форум права. – 2009. – №. 2. – С. 140-144.
 7. Дручек О. В. Правовий нігілізм сучасної молоді: причини та форми прояву. – 2009.
 8. Красовська В. Г. Ефективність дії правових стимулів та обмежень у механізмі правового регулювання //Право України. – 2010. – №. 6. – С. 182-188.
 9. Козюбра М. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури //Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2006. – Т. 53. – С. 3-7.
 10. Луцький А. І. Правовий нігілізм в умовах формування української правової держави //Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2010. – №. 1. – С. 16-19.
 11. Савіщенко В. М. Шляхи подолання правового нігілізму студентської молоді //Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі.—2009.—Вип. – 2009. – Т. 5. – С. 205-210.
 12. Тригубенко Г. В. Роль міліції в подоланні правового нігілізму в Україні : дис. – ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, 2005.
 13. Тополь Ю. О. Правовий нігілізм: стан, детермінанти та можливі шляхи подолання //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – №. 4. – С. 25-33.
 14. Требін М. П. Правосвідомість громадян України: стан та види деформації //Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. ВН Каразіна. Сер. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2009. – №. 844. – С. 59-62.
 15. Чернєй В. В. Подолання правового нігілізму–важлива умова розбудови правової держави //Національна академія внутрішніх справ України. Київ. – 1999.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук