Теорія держави та права

Курсова Правовий консенсус (Код: 15148)

Опис

Готова курсова робота Правовий консенсус на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 44

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика правового консенсусу.
РОЗДІЛ 2. Юридична природа правового консенсусу.
2.1. Поняття та ознаки правового консенсусу.
2.2. Форми правового консенсусу.
РОЗДІЛ 3. Консенсус у механізмі правового регулювання
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП
 
Актуальність теми дослідженн...я. .....
...Одним з ефективних інструментів усунення зазначених проблем є правовий консенсус...
....Вивчення правового консенсусу дозволить поглянути на право і правову політику не з позиції конфлікту, протиборства і розбіжності, а з точки зору узгодженої взаємодії, єдності цілей і завдань, співробітництва і творення. Очевидно, що розвиток правового консенсусу - це запорука ефективного функціонування правової системи в рамках демократичного державно - правового режиму....
...Ступінь розробленості теми. Найбільш активно категорія консенсусу розроблялася західними політологами та соціологами (Дж. Александер, М. Вебер, Л. Вірт, І. Горовіц, A. Гоулднер, Н. Гросс, А. Грін, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, Л. Козер, О. Конт, С. Ліпсет, К. Манхейм, Р. Мертон, Р. Міллс, М. Німкоф, Т. Ньюком, B. Огборн, Т. Парсонс, Д. Роке, Н. Смелзер, А. Де Токвіль, Л. Уорнер, Ю. Хабермас, Ф. Хайдер, Е. чиною, Е. Шилз та ін.)....
....Предметом дослідження є ...Мета цієї роботи - загальнотеоретичний аналіз правового консенсусу....
Для досягнення поставленої мети визначені основні завдання дослідження:..
....Методологічна і теоретична основи дослідження. ....
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, двох підрозділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок – 44.
 
РОЗДІЛ 1
Загальна характеристика правового консенсусу
 
Сучасна практика медіації аргументовано доводить, що застосування принципів консенсусу є найпродуктивнішою стратегією в справі примирення сторін конфлікту і здатне відкрити нові горизонти в науковому тлумаченні відповідної конфліктологічної тематики. Але нерідко між реальними діями соціальних суб’єктів й теоретичною думкою виникає “колізія непорозуміння”, тобто певна неготовність до сприйняття наукових ідей, технологій чи механізмів вироблення суспільно значущих рішень з позиції консенсусу; а в ситуації реального конфлікту – відторгнення, на жаль, такого способу врегулювання, який ґрунтується на меті досягненні стабільної згоди, котра задовольняє усі зацікавлені сторони [3, c. 23]. ....
....ї [5, c. 123].
 
...
РОЗДІЛ 2
Юридична природа правового консенсусу
 
2.1. Поняття та ознаки правового консенсусу
 
...Саме це і визначає актуальність проблем, пов’язаних із правовим консенсусом, та їх теоретичне і практичне значення....
.... 4. Заключний етап досягнення правового консенсусу являє собою оформлення досягнутих домовленостей, закріплених в консенсуальному акті [10, c. 278]....
.... У вузькому значенні правовий консенсус - це типізована процедура досягнення згоди. Іншими словами, у рамках вузького розуміння досліджуються лише процесуально-правові аспекти досягнення узгодження інтересів учасників правових відносин. У широкому розумінні консенсус виступає як правова форма досягнутої згоди (узгоджених воль) учасників відносин [30, c. 54]....
...Правовий консенсус виступає як основна умова правомірності досягнутих домовленостей. І навпаки, головною нормовстановленою ознакою домовленостей сторін є саме консенсус сторін [29, c. 34]....
...М.М. Новікова розглядає правовий консенсус також в двох значеннях: у широкому - він представляє собою результат досягнутої згоди і у вузькому - як юридична процедура [16, c. 29]....
.....- Його результат закріплюється в консенсуальному акті, який являє собою досягнення за допомогою консенсуальної процедури правової згоди суб'єктів, що виражається у встановленій законом формі, спрямоване на регулювання відносин певного кола осіб, яке тягне юридичні наслідки.
Законодавець передбачає такі види консенсуальних актів: угода (договір), контракт, договір, згода, конкурс, соціальне партнерство, мирова угода, примирення сторін, резолюція, конвенція [19, c. 36].....
 
2.2. Форми правового консенсусу
 
....Правовий консенсус у більшості випадків закріплюється у типізованих зовнішніх проявах (консенсусних актах). Наприклад, більшість правових систем передбачають наявність широкого спектру консенсусних актів, до яких, зокрема, можна віднести правочин (договір), контракт, угоду, згоду, конкурс, мирову угоду, конвенцію та інші.....
.... На думку В.І. Ботрнікова, коректніше використовувати термін «форма правового консенсусу», як такий, що здійснює логічний наголос на виокремленні членів цього поділу через окреслення типізованих зовнішніх проявів (окремих правових форм) [2, c. 432]....
....У рамках аналізу сфери застосування правового консенсусу, показовим є дослідження зв’язку рівня використання суб’єктами правовідносин консенсусних процедур та рівня правової культури суспільства. Диспозитивне регулювання, притаманне приватноправовій сфері суспільних відносин, засноване на узгодженні законних інтересів учасників цивільного обороту й здійснюється на консенсусних засадах. Правовий консенсус у такому випадку виступає як опосередкований правом механізм задоволення суб’єктивних прав та законних інтересів у рамках цивільного обороту....
....- консенсус базується на ціннісно-орієнтаційній сфері буття суб’єктів, відображається в формі суспільної згоди, договору, а його зміст реалізується за допомогою сукупності засобів, спрямованих на досягнення результату сутність яких відповідає принципам моралі та моральності [29, c. 11].... 
 
РОЗДІЛ 3
Консенсус у механізмі правового регулювання
 
 3.1. Значення консенсусу в правотворчому процесі
 
....З розвитком демократичної держави зросла роль договірного нормативного регулювання, основною умовою якого є консенсус. Сьогодні він характерен для конституційного, адміністративного, трудового та інших галузей права [11, c. 12]....
...7) необхідність використання консенсуальних форм існує як на стадії підготовки прийняття нормативного документа, так і на стадії його офіційного прийняття;
8) правовий консенсус лежить в основі нормативного договірного регулювання суспільних відносин [7, c. 2]....
..- В рамках правозастосування консенсус має передбачене законом формальне вираження: мирова угода, примирення сторін, згода, угода;
- При застосуванні консенсус знаходить своє вираження як у загальних, так і в конкретних правовідносинах [17, c. 267]....
 
3.2. Консенсуальні правовідносини
 
Практична реалізація правового консенсусу знаходить своє вираження за допомогою правовідносин і особливо консенсуальних, специфіка яких виражається насамперед у тому, що обов'язковою передумовою їх виникнення є консенсус як юридичний факт. Правовою основою консенсуальних правовідносин є консенсуальна норма, характерними ознаками якої є:....
...6) аналізовані правовідносини спрямовані на регулювання згоди між суб'єктами;
7) консенсуальні правовідносини передбачають можливість настання юридичної відповідальності....
Отже, консенсуальні правовідносини - .....це суспільні відносини, врегульовані консесуальними нормами різних галузей права, пов'язані з досягненням їх суб'єктами правової згоди, спрямованої на задоволення потреб.
3.3. Відповідальність за порушення правового консенсусу
 
...Чинне законодавство передбачає можливість настання за порушення правового консенсусу конституційної; адміністративної (ст. 5.30 - 5.32 КпАП); дисциплінарної і кримінальної відповідальності (ст. 145 Кримінального кодексу)....
....На завершення розгляду даного питання зроблені наступні висновки.
 1. Юридична відповідальність є найважливішим засобом захисту правового консенсусу.... 
 
ВИСНОВОК
 
Ураховуючи проведений аналіз, можна зробити наступні висновки.
За сучасних умов суспільного розвитку України, як і інших пострадянських держав, найбільш демократичною та ефективною стратегією прийняття рішень, що дозволяє запобігти різноманітним конфліктним ситуаціям, стає консенсуальна система. Стратегія консенсусу – це не просто нова система голосування, але й новий підхід до вирішення гострих правових проблем, це – універсальний демократичний принцип, який сприяє вільному розвитку всіх форм політичної активності в їх гармонійній взаємодії.

Література

 1. Астахов П.  А. Юридические  конфликты  и  современные  формы  их  разрешения  (теоретико  — правовое исследование): дисс. … доктора юрид. наук.12.00.01 / П. А. Астахов. — М., 2006. — 446 с.
 2. Бортников В.  І.  Політична  участь  і  демократія:  українські  реалії  : Монографія / В. І. Бортников. ― Луцьк : РВВ Вежа Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. ― 524 с.
 3. Вознюк П.  Ф.  Консенсус  як  принцип  сучасної  демократії  :  дис…канд. політ.  наук  :  спец.  00.01  «Історія  політичної  науки»  /  Петро Федотович Вознюк. ― К., 2004. ― 173 с.
 4. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.
 5. Дмитрієв, А.В. Конфліктологія: Навчальний посібник / О.В. Дмитрієв. - М.: Гардаріки, 2002. - 320 с.
 6. До питання про ефективність застосування примирних процедур в арбітражному процесі (О. С. Чернікова, "Вісник Федерального Арбітражного суду Західно-Сибірського округу", N 5, вересень-жовтень 2006 р.) / / Система Гарант. Енциклопедія російського законодавства [Електронний ресурс]. Електрон. дан. 16-е вид. М., 2008. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).
 7. Зайцев А.К. Социальный конфликт: Изд. 2е. – М.: Akademia, – 6с.
 8. Захарьящева, І. Ю. Юридичний конфлікт як соціальна передумова процесуальної діяльності / І. Ю. Захарьящева / / Юрист. - 2004. - № 4. - С. 46-51.
 9. Кодекс законів про працю України : Закон від 10 грудня 1971 року № 322-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 1971. - № 50. - Ст. 375.
 10. Конфлікти в сучасній Росії (проблеми аналізу і регулювання) / Під. ред. Є.І. Степанова - М.: Едіторіал УРСС, 1999. - 344 с.
 11. Лейпхарт А.  Демократия  в  многосоставних  обществах:  сравнительное исследование / Б.  И.  Макаренко ; [пер. с анг.]. ― М. : Аспект Пресс, 1997. ― 287 с.
 12. Лилльберн Дж.  Соглашение  свободного  народа  Англии  //  История политических и правовых учений : Хрестоматия для юридических вузов  и  факультетов.  ―  ст.  и общ.  ред.  проф.,  д-р  ист.  наук  Г.  Г. Демиденко. ― Харьков : Факт, 1999. –1080 с.
 13. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн : Навч. посіб.  /  В. В. Лісничий.  ―  2-е  вид.,  виправл.  ―  К.  : «Професіонал», 2004. ― 560 с.
 14. Лукін, Ю.Ф. Конфліктологія: управління конфліктами. Підручник для вузів / Ю.Ф. Лукін. - М.: Трікста, 2007. - 799 с.
 15. Можливості дозволу та врегулювання комерційних спорів (М. А. Рожкова, "Правосуддя в Поволжі", N 5, липень-серпень 2004 р.) / / Система Гарант. Енциклопедія російського законодавства [Електронний ресурс]. Електрон. дан. 16-е вид. М., 2008. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).
 16. Новікова М. До питання створення правокомпромісної теорії гармонізації суспільних відносин // Право України. – 2006. – № – С. 29–32.
 17. Новікова М. М. Психологічні засади правового компромісу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 266–271.
 18. Новікова М. М. Юридичний компроміс в механізмі правового регулювання // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – № 30. – С. 207–213.
 19. Новікова М. Юридичний компроміс як додатковий метод правового регулювання // Право України. – 2006. – № 9. – С. 34–38.
 20. Основи конфліктології: Навчальний посібник / Під. ред. В. Н. Кудрявцева. - М.: МАУП, 1997. - 200 с.
 21. Основы конфликтологии: [учеб. пособ.] / А. В. Дмитриев, Ю. Г. Запрудский, В. П. Казимирчук, В. Н. Кудрявцев; [под ред. В. Н. Кудрявцева]. — М.: Юристь, 1997. — 200 с.
 22. Поволокіна О. М. Проблеми політичного консенсусу в Україні (За публікаціями газети «Дзеркало тижня» (2001-2005 pp.) / Олеся Поволокіна // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Л., 2008. – Вип. 1 (16). – С. 242-248.
 23. Поляков А. В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Курс лекций. - СПб.: СПб. гос. ун-т, 2004. - С. 619-620.
 24. Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / За заг. ред. В. Бакірова, М. Сазонова. ― Харьків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. ― 576 с.
 25. Романюк А.  Порівняльний  аналіз  політичних  інститутів  країн  Західної Європи : Монографія / А. Романюк  ― Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. ― 391 с.
 26. Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг.Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. – СПб.: ЕВРОЗНАК, 2001. – 352 с.
 27. Словник термінів з правової конфліктології / За ред. М.І. Панова, Ю.П. Битяка, Л.М. Герасіної. – Харків: Одіссей, 2006. – 208 с.; Дмитриев А.В. Конфлитология. – М.: Гардарики, 2000. – 320 с.
 28. Тихомиров Ю. А. Коллизионное право: [учеб. и науч.-практ. пособие] / Ю. А. Тихомиров. — М.: Издание г-на Тихомирова М. Ю., 2003. — 394 с.
 29. Тодыка Ю.Н. Основы конституционного строя Украины. – Харьков: Факт, 1999. – 292 с.
 30. Хенкин С.  М.  Испания  после  диктатуры.  Социально-политические проблемы перехода к демократии. ― М., 1993. ― 127 с.
 31. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.
 32. Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: РАН, 1995. – 317 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук