Теорія держави та права

Курсова Правовий статус особи в теорії права поняття структура види (Код: 14096)

Опис

Курсова робота Правовий статус особи в теорії права поняття структура види на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1. Поняття та ознаки категорії “правовий статус особи”
2. Елементи структури правового статусу особистості
3. Права та свободи як головна складова правового статусу
4. Обов'язки як елемент правового статусу особи
5. Основні види правового статусу особи
6. Гарантії правового статусу особистості
Висновок
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Проблеми дослідження правового статусу особи в теорії права усталено належить до категорії фундаментальних питань не лише окремих галузевих юридичних  дисциплін а й правової науки в цілому. ... Все це підтверджує актуальність обраної теми.
Мета роботи: проаналізувати поняття правового статусу особи, а також її структуру та види.
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:............
Об'єкт дослідження. ..............
Предметом дослідження є ...................
Методи дослідження. З метою розкриття теми дослідження, а також виходячи з характеру поставлених завдань, в основу курсової роботи був покладений, насамперед, .................................
Аналіз літератури.
Для більш повного та об'єктивного дослідження питання була опрацоьвана наукова література. А саме в роботі були використані такі наукові праці: Панчишин А. В. “Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус»”, Саблюк С.А. “Окремі аспекти правового статусу дитини”
Курсова робота писалась на основі підручників таких вчених як Скакун О.Ф., Матузов, Малько, Цвік, Крестовска, Кравчук, Зайчук, Оніщенко та ін.
Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, шести розділів, висновку, списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок - 30
 
 1. Поняття та ознаки категорії “правовий статус особи”
....Але, слід зазначити, що сучасні наукові погляди на поняття правового статусу особистості не є однозначними.
Професор О.Ф. Скакун, стверджує, що  правовий статус особистості — це система закріплених  у нормативно-правових актах та  гарантованих державою прав, свобод, обов’язків та відповідальності,  відповідно  до  яких  індивід  як  суб’єкт  права  координує  свою поведінку у суспільстві[1]...........
.....Проаналізувавши наукові положення різних вчених, можна дійти висновку, що правовий статус це багатоаспектна, комплексна категорія, що має чітку стабільну структуру, та встановлює характер та принципи взаємодії суб'єктів суспільних відносин між собою, а також шляхом визначення прав, обов'язків та гарантій їх реалізації, визначає місце суб'єкта в системі правовідносин............
 1. Основні види правового статусу особи.
О.Ф. Скакун вважає, що слід розглядати загальний, спеціальний та індивідуальний правові статуси:........
Волинка К.Г. Розглядає правовий статус у у трьох аспектах — міжнародно-правовому, конституційному і галузевому...............
Кравчук М.В. правовий статус особи поділяє на:
Загальний (закріплений у Конституції статус особи як громадянина держави, який реалізується в межах правовідносин, що виникають між особою і державою);
Галузевий (визначається нормами конкретної галузі права);..........
 1. Елементи структури правового статусу особистості.
Елементи структури правового статусу є взаємозалежними та взаємодіючими. ЇЇ структура може бути представлена такими елементами:
Термін «правосуб'єктність» застосовується до суб'єктів права — учасників правовідносин. ...........
 1. Права особи у структурі правового статусу — це формально визначені та юридично гарантовані можливості користуватися соціальними благами і реалізовувати суб'єктивні інтереси. Це — частина об'єктивного права, що визначає його належність певній особі. Іншими словами, це ті юридичні можливості певної людини, що є похідними від загальних абстрактних правил, закріплених законодавчо..............
 1. Права та свободи як головна складова правового статусу
Як було зазначено, головними складовими правового статусу особи є права, свободи і обов’язки. Права і свободи особи визначають  умови  її  нормальної  життєдіяльності, створюють  необхідні умови для її всебічного розвитку, задоволення інтересів і потреб.[2]..........
Права людини охоплюють громадянські права і політичні свободи, економічні, соціальні і культурні права, а також права спільнот, тобто дітей, жінок, національних меншин, народів тощо. До певної міри, можна говорити і про права людства. При розповсюдженні прав людини на спільноти вони не відчужуються від індивіда, вихідним залишається визнання самоцінності всіх індивідів, що складають ту чи іншу спільноту.[3]................
 1. Обов'язки як елемент правового статусу особи
У демократичному суспільстві взаємозв'язок і єдність прав та обов'язків виявляються через їх взаємозумовленість, а також рівність основних прав та обов'язків. Взаємозв'язок і єдність прав і обов'язків є виразом узгодження інтересів особи, держави, суспільства. Юридичні обов'язки людини та громадянина — це встановлені і гарантовані державним примусом вимоги до поведінки індивіда, офіційна міра належної поведінки.[4].............
 1. Гарантії правового статусу особистості
У питанні про права особистості одне з центральних місць займає проблема гарантій, оскільки про реальну цінність прав, свобод і обов'язків особистості судять насамперед з їх охорони, реалізації.[5]
Залежно від змісту та механізму дії розрізняють економічні, соціальні, політичні, ідеологічні та юридичні гарантії...........
 
Висновок.
.......Таким чином правовий статус є складною категорією, що характеризується системністю, універсальністю та комплексністю. Вона відіграє надзвичайно важливу роль в організації суспільних відносин, оскільки шляхом встановлення прав, обов'язків, а також гарантій їх реалізації, визначає основні принципи взаємодії суб'єктів правовідносин та визначає місце конкретного суб'єкта в суспільстві. Правовий статус характеризується чіткою системністю та стабільністю, що з одного боку надає суб'єктам відносин певні гарантії реалізації своїх прав, а з іншого, запобігає зловживанню наданими їм правами...............
 
[1] Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 378 с.
[2] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —208 с.
[3] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 36 с.
[4] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.:          ТОВ«Одіссей», 2008.— 138 с
[5] Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. СПб.: Питер, 2003. - 238 с.
 
 1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. СПб.: Питер, 2003. - 576 с.
 2. 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 108 с.
 3. Венгеров А.Б.Теория государства и права: Учебник для юридических вузов 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 4. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006 — 358 с.
 5. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 6. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. -368
 7. Кравчук М.В. Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 9. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. Москва: Юристь, 1996. - с. 397
 10. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» // Часопис Київського університету права. - №2. - 2010. - с. 95 — 98
 11. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.Рабінович П.М.
 12. Саблюк С.А. Окремі аспекти правового статусу дитини // Університетські наукові записки, - № 3, - 2005. - с. 143 -147
 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 14. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 15. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук