Теорія держави та права

Курсова Правові системи світу (Код: 14098)

Опис

Курсова робота Правові системи світу на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1.Поняття правої системи і її різновиди 
1.1 Структура правової системи
2.Сучасні правові системи світу
3.Класифікація правових систем (сімей) світу
3.1 Романо - германська правова сім'я та її особливості
3.2 Англосаксонська правова сім'я та її особливості
3.3 Релігійно-традиційна правова сім'я та її особливості
3.4 Змішаний тип правової системи. Північноєвропейське (скандинавське) та латиноамериканське право 
4.Правова система України
5. Інші правові системи
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ

Актуальність теми.

Особливо важлива роль у вирішенні поставлених життям завдань належить правовій системі. Саме вона справляє великий вплив на характер змін у суспільстві, удосконалення законодавчого процесу, підвищення ефективності юридичного регулювання, формування суспільної та індивідуальної свідомості.........

Об'єктом дослідження є.........................

Предметом дослідження є наукова інформація про ...........

Мета роботи полягає у формулюванні поняття “правова система світу”  як базового для характеристики ............

Мета зумовлює необхідність вирішити наступні завдання:.......

Методи дослідження: В роботі були використані ..........

Аналіз джерел. При написанні курсової роботи були використані підручники таких науковців як Скакун О.Ф., Кельман П.М. , Волинка К.Г., Абдулаев М.И., Безимян А., Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. та інші. А також була опрацьована наукова література та використані такі наукові статті:  Хаустова М. “Структура правової системи суспільства”, Тополь Ю.О. “Правові системи сучасності: поняття та проблематика класифікації”................

Структура роботи. Робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновку, списку використаних джерел. Загальна кількість роботи — 30 сторінок.

1.Поняття правової системи і її різновиди

1.1 Структура правової системи

Право потребує системного і цілісного вивчення. Системний аналіз правових явищ дозволяє комплексно підходити до розкриття їх взаємозв’язків. На цій основі було запроваджено категорію “правова система”. Правова система — складне і багатопланове явище, що складається з цілого комплексу компонентів, яке справляє нормативно-організаційний вплив на суспільство.[1]............

Кельман М. С. та  О. Г. Мурашин елементи правової системи поділяють на  статичні та динамічні. Так, до статичних відносять такі елементи:.........

Структура правової системи суспільства включає кілька підсистем (блоків):.........

- комунікативний блок встановлює та інтегрує зв'язки між рештою блоків правової системи. Вони втілюються в категоріях законності і правопорядку.[2]..........

Отже, компоненти правової системи є неоднаковими за своїм значенням, ........

 

 1. Сучасні правові системи світу

 

В даний час в світі налічується близько двохсот національних правових систем. ........ Ці правові системи мають одну і ту ж спільність принципів правового регулювання, які визначають їх зміст.

З урахуванням всіх обставин у науці виділяють наступні основні види правових сімей: Романо-германську, англосаксонську, соціалістичну, релігійні та сім'ї традиційного і звичаєвого права.[3]............

У світовій правовій думці існує кілька класифікацій сучасних правових систем. Наприклад, Рене Давид класифікував за двома критеріями: ідеологія, включаючи релігію, філософію, економічні і соціальні структури; юридична техніка, включаючи джерела права як основний елемент.[4]...........

На мою думку, найбільш вдалою спробою класифікації правових систем світу, є та що пропонує О.Ф. Скакун – відомий вітчизняний спеціаліст в галузі теорії держави і права.................

3.Класифікація правових систем (сімей) світу

3.1 Романо - германська правова сім'я та її особливості

Романо-германську правову сім'ю утворюють правові системи країн, у яких право і все, що з ним пов'язане, склалося на основі римського права.

Романо-германська  правова  сім’я – це  сукупність  національних  правових систем держав, що мають спільні риси, які виявляються у єдності закономірностей та  тенденцій  розвитку  на  основі  давньоримського  права  та  його  застосування  до нових національних умов.[5]...............

3.2 Англосаксонська правова сім'я та її особливості

Система загального права, або англосаксонська правова система — друга велика система права, яка об'єднує законодавство, яке базується або випливає з права, розробленого в Англії королівськими судовими інстанціями з часів норманського завоювання (1066 р.)[6].......................

У праві США, як і в англійському, домінує процесуальне право над матеріальним та його диференціацією на загальне і право справедливості.

..........Як і в Англії, так і в США зберігають своє значення суди справедливості, які існують у 10 штатах і, у випадку відсутності в загальному праві способів для вирішення питання, керуються правом справедливості (не доходячи до створення прецедента).[7]............

3.3 Релігійно-традиційна правова сім'я та її особливості

При класифікації правових систем багато як зарубіжних, так і вітчизняних учених виділяють особливий тип правової системи — релігійний. Головним критерієм виділення цього типу правової системи є державне визнання і забезпечення релігійних приписів.[8].................

4.Правова система України

Українська національна правова система формувалася у складних умовах. Це пов’язане як з відсутністю державної незалежності протягом значних періодів своєї історії, так і з геополітичним положенням України та пов’язаним з цим ідеологічним впливом на українське суспільство досить протилежних за змістом європейських та східних концепцій.[9]..............

..........Наслідком цього з'явилася поява нових галузей, інститутів і норм (податкового, бюджетного, банківського, земельного права тощо).[10].............
 1. Інші правові системи
До інших правових систем світу належить соціалістична правова сім'я.
Соціалістична  правова  сім’я – це  система  загальнообов’язкових  правил поведінки, які виражають державну волю правлячої партії, що визначається в кінці-кінців економічними умовами життя суспільства, встановлюються, санкціонуються і гарантуються  державою, виступають  у  якості  регулятора  суспільних  відносин  з метою побудови соціалізму і комунізму.[11]
Правові системи країн, що входять в «соціалістичний табір», раніше належали до романо-германської правової сім'ї. Вони і зараз зберігають ряд її рис.[12].............
 
Висновки
Отже, поняття правової системи відображає сукупність всіх правових явищ у їх взаємодії в масштабах суспільства і держави. Воно є дуже складним, усі елементи правової системи поєднані необхідними зв’язками та відносинами. Всі юридичні явища того чи іншого суспільства об’єднуються в певну систему.
[1] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — с. 220
[2] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 392 с
[3] Кельман М. С. , О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — с. 415
[4] Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 240 с.
[5] Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 523
[6] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 65 с.
[7] Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - с. 150

Література

 1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права / Учебник. — СПб.: Питер, 2003. — 576 с.
 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 3. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-те изд. - М.: Юриспруденция, 2000. - 528 с.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 6. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави та права: Академічний курс: Підручник./ Юрінком Інтер. - К., - 2006 р. - с. 286
 7. Кельман М. С. , О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 8. А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб.  / За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 9. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 10. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 521 с
 11. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 12. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 14. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 15. Хаустова М. Структура правової системи суспільства/ Загальні проблеми правової науки // Вісник №1(60) — с. 49-55
 16. Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – с.249
 17. Тополь Ю.О. Правові системи сучасності: поняття та проблематика класифікації: Теорія та історія держави та права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права - № 3, 2011. - с. 27-34Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук