Теорія держави та права

Курсова Правові норми та їх місце в системі соціальних норм (Код: 14097)

Опис

Курсова робота Правові норми та їх місце в системі соціальних норм на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Правові норми в системі соціальних норм. 
2. Поняття правових норм
3. Види та функції правових норм.
4. Способи тлумачення правових норм
Висновок
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Розвиток сучасної цивілізації обумовив становлення та функціонування системи норм, взаємопов'язаних між собою. Цілісна динамічна система соціальних норм є необхідною умовою життя суспільства, засобом суспільного управління, організації та функціонування держави, забезпечення узгодженої взаємодії людей та реалізації їх права та інтересів.......
Мета даної роботи охарактеризувати місце права та його ролі серед інших соціальних регуляторів, форм взаємодії з ними, виявлення єдності, відмінностей, суперечностей, способів їхнього дозволу. ...........
 1. Правові норми в системі соціальних норм.
.........У реальному житті багатоманітність суспільних відносин урегулювати лише правом неможливо. Їх упорядкування здійснюється за допомогою соціальних норм — різних правил, які є еталоном, моделлю,  взірцем поведінки людей. До соціальних норм, крім правових, належать також звичаї, моральні, групові (корпоративні), релігійні, а також деякі інші норми. ..........
До загальних рис соціальних норм належать:............
.....Соціальні норми утворюють єдину систему, а норми права — особливу підсистему в ній. .........
…...Загальне у правових і соціальних нормах виявляється в такому:...........
.....Правова  вимога  зміцнення  законності  та  правопорядку  одночасно є і найбільш важливою вимогою моралі, яка характеризує моральну структуру особи, її чесність,  совість, обов’язок.
 1. Поняття правових норм

Взаємовідносини людей в суспільстві регулюються різноманітним колом соціальних норм: нормами моралі, нормами традицій, звичаїв, релігійними нормами, тощо. Особливе місце серед низ займають норми права (або правові норми)......

Отже, правова (юридична) норма — .........

Було доведено, що норма права — це і не форма, і не зміст права в цілому, а саме його частина. Вона володіє змістом та формою і в системотворчих процесах з іншими нормами складає зміст права в цілому[1].

Поняття норми права, вважає Бобровник С., належать до числа найважливіших категорій теорії права. ...... Норма права є первинною клітинкою та вихідним структурним елементом системи права.[2]

 1. Види та функції правових норм

........Дослідження функцій правових норм має важливе теоретичне і практичне значення. Питання про функції норм права тісно пов'язане з їх соціальною цінністю.........

Питання про функції правових норм - це питання про їх ......

Функція внутрішньо притаманна кожній нормі права, вона міститься в ній як особливій юридичній реальності, здатна здійснювати вплив на суб'єктів права .........

Основною функцією правової норми є вплив на поведінку людей, інших суб'єктів правових відносин.

.....Отже, залишаються дві функції правових норм:

Види норм права
В будь-якій правовій системі існує значна кількість правових норм, які покликані регулювати різні суспільні відносини. Весь масив існуючих правових норм можна поділити на різні види за різними критеріями поділу.
За функціональною спрямованістю норми права поділяються на: .....
За характером диспозиції норми права поділяються на:
- зобов'язуючі — вказують на необхідну, з точки зору держави, поведінку;
- забороняючі — вказують на неприпустиму, недозволену, з точки зору держави, поведінку;
- уповноважуючі (дозволяючі) — вказують на можливу поведінку суб'єкта;
...Таким чином, класифікація правових норм дає уявлення про їх різноманіття і різні способи впливу на поведінку людей..........
 1. Способи тлумачення правових норм
Спосіб (прийом) тлумачення права — це сукупність однорідних правил тлумачення, певних засобів, що базуються на єдності, і аргументів. ........
Філологічне тлумачення пов'язане з використанням досягнень лінгвістики,
Як самостійний спосіб тлумачення часто розглядається функціональне тлумачення. При цьому використовується знання чинників і умов, в яких функціонує правова норма.
Логічне тлумачення засноване на правилах формальної логіки. ....... В процесі логічного тлумачення використовуються закони формальної логіки (тотожності, несуперечливий, виключення третього, достатньої підстави), логічні операції (аналіз і синтез, побудова силогізмів і т.д.).[3]..........
 
Висновок
Отже, розглянувши дану тему, можна зробити наступні висновки.
У сучасному світі в системі соціальних норм принципове значення мають норми права. ..........
Для того, щоб людина могла жити в суспільстві, вона повинна додержуватись певних норм поведінки, які панують у ньому.
 
[1] М.С. Кельман, О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. - 235 с.
[2] Бобровник С.В. Норми права // Теорія держави і права: Академічний курс: Підруч./за ред. О.В, Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 200. - с. 264
[3] Смирнов А.В., Манукян А.Г. Толкование норм права: учебно-практ. пособие. - Проспект, 2008 г. - 19 с.

Література

 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 2. [2] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 3. Безимян А. Теорія держави і права Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.Рабінович П.М.
 6. [8] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 45 с.
 7. Венгеров А.Б.Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.
  3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – .528 с.
 8. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 9. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006
 10. [4] М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 11. [3] Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Ли-сенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  - K.; Юрінком  Інтер,  2003. -368 с4
 12. Кравчук М.В. Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-є вид., - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 274 с.
 13. [1] Матузов Н. И. Право в системе социальных норм //Правоведение. – 1996. – № 2. – c. 144-157.
 14. [6] Мохонько А.В. Місце норм права у системі соціальних норм/Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 49. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. - 801 с.
 15. [5] Бобровник С.В. Норми права // Теорія держави і права: Академічний курс: Підруч./за ред. О.В, Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 200. - с. 365
 16. [9] Смирнов А.В., Манукян А.Г. Толкование норм права: учебно-практ. пособие. - Проспект, 2008 г. - 91 с.
 17. [7] Заморська Л.І. Поняття функцій правових норм/Наукова конференція, 2012, с. 45 - 46Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук