Теорія держави та права

Курсова Правова система поняття структура (Код: 14095)

Опис

Курсова робота Правова система поняття структура на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
1. Загальна характеристика поняття “правова система”
2. Характерні риси правової системи
3. Функції правової системи
4. Структурні елементи правової системи
5. Різновиди та загальна характеристика правових систем сучасності 
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Дослідження різних аспектів формування, реалізації та сутності права призвели до визнання у ХХ ст. необхідності формування теоретичної конструкції, яка б охопила всі правові явища, цілісно і системно охарактеризувала їх внутрішні та зовнішні відносини. ........
Мета і завдання роботи. Метою роботи є з'ясування ..........
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення основних завдань:
- розглянути загальну характеристика поняття “правова система”
- проаналізувати характерні риси правової системи
- з'ясувати функції правової системи
- розглянути структурні елементи правової системи
- дати загальну характеристику правових систем сучасності
Об'єктом дослідження є ...............
Предметом дослідження є основні загальні закономірності ..............
Методи дослідження. З метою одержання найбільш достовірних наукових результатів у курсовій роботі використано систему принципів та підходів,...........
Основні джерела. В курсовій роботі були використані наукові статті та монографії таких науковців як: Хаустова М. “Структура правової системи суспільства”, Оніщенко Н.М. “Правова система: проблеми теорії”........
Структура курсової роботи. Курсова робота складається з п'яти питань, загальна кількість сторінок -
 1. Загальна характеристика поняття “правова система”
Держава має свою національну правову систему. Історично склалося так, що у кожній країні діють свої правові звичаї, традиції, законодавство, юрисдикційні органи, сформувалися особливості правового менталітету, правової культури, що й об'єднується загальним поняттям «правова система». У будь-якій державі правова система, будучи невід'ємним елементом правової культури, детермінована історичними і географічними чинниками, є частина соціальної системи держави.........
 1. Характерні риси правової системи.
Ураховуючи те, що поняття правової системи належить до найзагальніших понять юридичної науки, яке має відбивати складне, багатогранне явище, будь-яке його визначення не охоплює всіх його характеристик. Для формування більш повного уявлення про правову систему слід проаналізувати її основні риси.[1]
 1. Функції правової системи
....... Функції виражають найсуттєвіші риси правової системи і спрямовані на здійснення головних завдань на даному етапі розвитку. Вони являють собою, як правило, напрями активного впливу правової системи, що впорядковують певні види суспільних відносин.[2]
Виокремлюють декілька основних функцій правової системи, що їх вона як соціальна система виконує у суспільстві.
 1. Інтегративна функція полягає... Вона має організовувати і стимулювати поведінку і діяльність людей таким чином, щоб вони були солідарні з прогресивними загальнолюдськими принципами і нормами.[3]
 1. Структурні елементи правової системи
Правова система - складне, багатошарове, різнорівневе, ієрархічне і динамічне утворення, в структурі якого є свої системи і підсистеми, вузли і блоки. Більшість її складових виступають у вигляді зв'язків, відносин, станів, режимів, статусів, гарантій, принципів, правосуб'єктності та інших специфічних феноменів, що утворюють обширну інфраструктуру або середовище функціонування правової системи.[4].........
До динамічних елементів правової системи Кельман та Мурашин відносять наступні..
Правотворчість — діяльність компетентних державних органів, їх посадових осіб або всього народу по встановленню, зміні чи скасуванню юридичних норм.....
....Комунікативна підсистема - сумарні зв'язки всіх підсистем правової системи суспільства, які в цілому визначають ефективність правового регулювання, законність і правопорядок.[5].........
 1. Різновиди та загальна характеристика правових систем сучасності
Історично в кожній країні діють свої правові звичаї, традиції, законодавства; юрисдикційні органи, сформувались особливий правовий менталітет, правова культура. Правова своєрідність країн дозволяє казати про їх самобутність, специфіку і про те, що кожна з них утворює свою правову систему — сукупність всіх правових явиш (норм, установ, відносин, правосвідомості), що існують у конкретній країні (правова система у вузькому розумінні).[6]........
 
Висновок
Отже, можна сказати, що правова система це — обумовлена об'єктивними закономірностями розвитку суспільства цілісна система юридичних явищ, що постійно діють унаслідок відтворення і використання людьми та їх організаціями (насамперед державою) для досягнення своїх цілей.....
 
[1]          Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. - 561 с.
[2]          Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - с. 404
[3]          Там же, с. 404
[4]          Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М.: Юристъ, 2004. - 512 с
[5]          Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - с. 404
[6]          С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006.  - с. 414

Література

 1. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 2. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 3. Хаустова М., Структура правової системи суспільства/Загальні проблеми правової науки/ Вісник №1(60), - 2010. - с. 49-58
 4. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: монографія / Н.М. Оніщенко. - К., 2002. - с. 53-55
 5. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М.:Юристъ, 2004. - 512 с
 6. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика/рукопис – Київ, 2005. - с. 448
 7. Хаустова М.Г. Правова система як соціальний феномен: поняття, зміст, структура, - Харків, - с. 1-15
 8. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 369 с.
 9. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с
 10. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432с
 11. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 12. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 13. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. - 240 с.
 14. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 15. Безимян А. Теорія держави і права. Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук