Теорія держави та права

Курсова Правосвідомість працівників правоохоронних органів (Код: 15152)

Опис

Готова курсова робота Правосвідомість працівників правоохоронних органів на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 33

План

ВСТУП
Розділ 1. Поняття правової свідомості.
Розділ 2. Види правової свідомості.
Розділ 3. Структура правової свідомості.
Розділ 4. Роль працівників правоохоронних органів у підвищенні рівня правової свідомості в сучасній Україні.
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність проблеми. Правова культура та правосвідомість більшості громадян сьогодні знаходяться на початковому рівні. І це незважаючи на те, що саме правова культура і правосвідомість є підґрунтям діяльності правоохоронних органів – органів, які покликані охороняти громадян….
Зв’язку правосвідомості та правової культури присвячені праці В.Камінської, В. Котюка, А. Лікаса, О. Ратінова, О. Скакун, С. Сливки. Професійна правосвідомість розглядалась такими науковцями, як О. Гулевич, О. Крижанівський, П. Рабінович, В. Сапун, М. Соколов, В. Столовський, І. Овчаренко. ..
….
Мета курсової роботи полягає в тому, ….
Для досягнення поставленої в курсовій роботі мети необхідно вирішити питання:…..
….
Об’єктом дослідження є ….
Предмет дослідження становлять ……..
Методологічною основою курсової роботи є сукупність методів і прийомів наукового пізнання.
 
РОЗДІЛ 1. Поняття правової свідомості. 
….
Якщо визнати право об’єктивною реальністю, то слід визнати і наявність суб’єктивної реакції людей на право, що іменується правосвідомістю. Правосвідомість відображає правову дійсність, що склалася за конкретно-історичних умов у тій чи іншій країні, але вона водночас впливає на функціонування й розвиток правової системи [5, с. 125]….
….Правосвідомість – це супутник права. Це зумовлено тим, що право — регулятор відносин між людьми, які наділені волею і свідомістю. Право і правосвідомість не створюють одне одного, вони формуються в об’єктивних умовах і взаємодіють. Вплив правосвідомості на організацію суспільного життя доволі значний. Цим пояснюється внесення його в механізм правового регулювання як одного із засобів впливу на суспільні відносини. Право впливає на правосвідомість, формує уявлення членів суспільства про їхні права і обов’язки, а правосвідомість впливає на право, визначає практику правозастосування, зумовлює нормотворчу діяльність держави [1, с. 193]….
 
Функції правосвідомості — це основні напрями впливу пра-восвідомості на розвиток суспільних відносин. Функції правосвідомості відображають зовнішній і внутрішній прояви правосвідомості у системи суспільних відносин, визначають її соціальну цінність, місце у правовій системі. Під функціями правосвідомості також слід розуміти способи ідеального буття людини й суспільства, які сприяють реалізації основних напрямків і цілей права, збереженню й розвитку права як системи. Функції правосвідомості можна зрозуміти за результатами діяльності її суб’єктів. Функції правосвідомості розрізняються також залежно від рівня конкретності аналізу може бути виокремлено досить багато функцій [12, с. 129]….
Отже, з вищевикладеного виходить, що ……..
 
РОЗДІЛ 2. Види правосвідомості.
 ….
 • групова правосвідомість — це правосвідомість певних соціальних груп населення країни, яка формується навколо певної ідеї, окремого нормативно-правового акта тощо. На процес її формування впливає спільність інтересів, традицій, умов життя, а також авторитет лідера групи. У ряді випадків правосвідомість однієї соціальної групи може суттєво відрізнятися від правосвідомості іншої групи;…
 • …. [3, с. 359].
 • ….
….В процесі реалізації права рівень правосвідомості суб’єктів також впливає на якість і повноту втілення в життя приписів юридичних норм, але роль правосвідомості істотно відрізняється в залежності від виду реалізації права, яка може бути як безпосередньою, здійснюваною суб’єктами правовідносин (коли правосвідомість виступає необхідним орієнтиром вибору доцільного, оптимального варіанту поведінки в межах норм права), так і правозастосовчою, здійснюваною спеціальними державними органами (яка вимагає спеціальної професійної підготовки й кваліфікації, відповідних умінь, навичок, готовності до застосування спеціальних правових засобів при вирішенні юридичних ситуацій) [10, с. 147]….
            … Особливості формування і функціонування професійної правосвідомості працівників правоохоронних органів є також аналіз шляхів, форм та методів її удосконалення, до найважливіших з яких відноситься правове виховання [10, с. 147]….
Отже, види правосвідомості ……
 
РОЗДІЛ 3. Структура правової свідомості.
 
За своїм змістом правосвідомість є складним системним правовим явищем….
Структура правосвідомості складається з двох основних елементів:
 • … Особливістю правової ідеології є те, що вона розробляється і впроваджується у суспільну свідомість певними структурами 
Правосвідомість складається з трьох елементів. Раціональні, світоглядні компоненти правосвідомості включають в себе знання та уявлення про право та правові явища в суспільстві. Рівень та якість таких уявлень можуть бути різними: від примітивних, поверхових — до науково-теоретичних, що утворюють правову ідеологію. Велике значення у правовій ідеології відводиться юридичній науці. ….. [1, с. 194].
….
Таким чином, завдяки дії трьох елементів правосвідомості ……
 
Розділ 4. Роль працівників міліції у підвищенні рівня правової свідомості в сучасній Україні.
 
по-третє, професійне ставлення до права, повага до закону передбачає не тільки глибоке усвідомлення його необхідності, але й постійну готовність до підтримки авторитету права, що не виключає критичного аналізу окремих його компонентів. На правові відчуття працівників правоохоронних органів вливають їх індивідуально-психологічні особливості, професійний досвід, необхідність постійної оцінки правових явищ. Позитивними, особливо значущими для продуктивності управлінських комунікацій є відчуття поваги до закону, правосуддя, впевненість у власній компетентності, усвідомлення службового обов’язку і соціальної значущості правоохоронної діяльності правоохоронних органів [14, с. 60]….
 До елементів правосвідомості працівників правоохоронних органів традиційно відносять правовий світогляд. Правовий світогляд відображає правові настанови особи, погляди на право та його регулятивну роль. … [3, с. 365].
Отже, нормативно-правове закріплення концептуальних основ правоохоронних …..
  
ВИСНОВОК
 
В курсовій роботі наведено теоретичне узагальнення визначення особливостей правосвідомості працівників правоохоронних органів. Насамперед зазначається, що проблема правосвідомості завжди була однією з центральних у теорії держави і права. Але особливу актуальність проблема дослідження правосвідомості набуває сьогодні — в умовах динамічного розвитку українського суспільства, кардинальної трансформації політико-правового мислення, зміни цінностей, змісту та засобів здійснення юридичної діяльності…

Література

 1. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 2. Калиновський Ю. Ю. Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства: монографія/ Ю. Ю. Калиновський. – Х. : Майдан, 2012. – 346 с.
 3. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 4. Кириченко В. М., Куракін О. М. - Теорія держави і права: модульний курс. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 264 с.
 5. Правознавство: Підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, О. О. Підопригора; За ред.. В. В. Копейчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. —752 с.
 6. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
 7. СкакунО.Ф. Теорія права і держави [Текст]: підручник / О. Ф. Скакун ; Харк.нац.ун-т внутр. справ. - К.: Правова єдність, 2011. – 524 с.
 8. Теорія держави і права. Академічний курс [Электронный ресурс]: Підручник / О. В. Зайчук [та ін.] ; відп. ред. О. В. Зайчук. - К.: Юрінком Інтер, 2006. – 685с. - Режим доступу:  http://www.twirpx.com/
 9. Тимчук Т. О. Правова культура: поняття, сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / Т.О. Тимчук // Часопис Київського університету права – 2009 – №2 – С. 56-59.
 10. Трофименко А.В. Професійна правосвідомість та правова культура як предмет правового виховання у правоохоронній системі / А.В. Трофименко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2013 – № 2 (16) – С. 139-148.
 11. Цуркан О.В. Функції правосвідомості працівників органів внутрішніх справ у сучасних умовах / О.В. Цуркан // Право і суспільство – 2012 – № 1 С. 63-68.
 12. Цуркан О.В. Функції правосвідомості працівників органів внутрішніх справ у сучасних умовах / О.В. Цуркан // Науковий вісник Чернівецького університету – 2012 – № 618. С. 129-133.
 13. Яковюк I. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. - 2008. - № 1 - С. 43-56.
 14. Ткачук А. С. Правова ідеологія та правова психологія як структурні елементи правосвідомості / А. С. Ткачук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць - 2012. - Вип. 46 - С. 58-66.
 15. Демічева В.В. Функції правосвідомості: поняття, система та значення / В.Демічева// Часопис Київського університету права. - 2004/4. - С.25-29.
 16. Лукянова Г.Ю. Праворозуміння, розуміння права, правосвідомість: щодо питання співвідношення понять/ Г.Ю.Лукянова // Митна справа - №5(77). - 2011, частин

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук