Теорія держави та права

Курсова Правоохоронна система (Код: 15151)

Опис

Готова курсова робота Правоохоронна система на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 26

План

Вступ
1. Поняття правоохоронної системи
2. Принципи, мета, завдання та функції правоохоронної системи
3. Суб’єкти та об’єкти правоохоронної системи
Висновки
Список використаних джерел
 

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми....
Сутність правоохоронної системи України визначається тим, наскільки ефективно та послідовно вона захищає ті соціальні цінності, які проголошуються Конституцією та втілюються у правовій системі. ....
Об’єктом дослідження даної роботи є...
Предметом дослідження курсової роботи є ....
Мета даної роботи полягає у комплексному....
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
1) розкрити поняття правоохоронної системи;
.....
При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалася наукова література, різні монографії та статті. Варто вказати, що наукові дослідження здійснювала низка як вітчизняних, так й іноземних учених-правників, наприклад, Ануфієв М., Бандурка О., Білоус В., Вербенський М., Галунька В., Грохольський В., Грібов М., Гусаров С., Зозуля І., Ковальська В., Козюбра В., Комзюк А., Куліш А., Мартиненко О., Матюхіна Н., Олефір В., Поляков Л., Проценко Т., Самофалов О., Шопіна І., Ярмиш О. та інші.
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних літературних джерел.
 1. Поняття правоохоронної системи
Правоохоронна система як правове виз­начення – це комплекс законодавчих і організаційних чин­ників, які передбачають:.....
а) правову базу, що визначає і закріплює права і свободи людини і громадянина й установлює форму, засоби і порядок їх охорони і захисту; законодавче визначення правоохоронної діяльності; чітке визначення завдань останньої, соціального і правового призначення;
..... [16, c. 109].
Наприклад, Півненко В. у своїй роботі «Правоохоронна система України: визначення і функціонування» до державних правоохоронних органів відносить суд та інші державні органи, спеціально створені для підтримання режиму законності в державі. 
Виходячи з цього, Ізмайлов О.В. дійшов висновку, що з правовою системою нерозривно пов’язана правоохоронна система, котра відтворює основні риси першої. Збагачуючи зміст категорії «правоохоронна система», учений вказує, що вона:...
.....
 
Як бачимо з наведеного, немає єдиного підходу щодо розуміння та правового визначення поняття «правоохоронна система». .....
 1. Принципи, мета, завдання та функції правоохоронної системи
В умовах розбудови України як правової держави, формування і розвитку правоохоронної системи як самостійного складного міжгалузевого утворення та організаційної основи суспільної безпеки, неможливо не звернути увагу на такі елементи правоохоронної системи, як принципи, мета, завдання, функції правоохоронної системи [14, c. 230].....
Принципи правоохоронної системи – це вихідні, керівні, загальні, основоположні ідеї, обумовлені прагненням суспільства до демократизації, цивілізованості та організованості, забезпечення правопорядку, які визначають напрямки діяльності органів правоохоронної системи....
....
- принцип справедливості, тобто здатності правоохоронної системи захищати суспільні, політичні, економічні та інші інтереси різних груп суспільства. Цей принцип виявляється у тому, що правопорушення тягне за собою покарання [7, с.104]....
.....
 
Використання системного підходу дозволяє розглядати правоохоронну систему як утворення, що має внутрішню структуру та ієрархію складових елементів. Правоохоронна система має не тільки складні та багатогранні цілі, завдання та функції, але і досить складну структуру....
 
3. Субєкти та об’єкти правоохоронної системи
 
Правоохоронну діяльність втілюють у життя суб’єкти правоохоронної системи. Особливе місце у здійсненні правоохоронної діяльності належить державним органам. Разом з тим практичний досвід багатьох країн, у тому числі і України, наукові розробки вчених переконливо доводять про необхідність віднесення до суб’єктів правоохоронної системи громадських формувань, оскільки їх існування не тільки доцільне, але й необхідне....
.... 
Загальним об’єктом правоохоронної діяльності є людина, родовим об’єктом – суспільні відносини (економічні, політичні, ідеологічні, соціальні ті ін.), в яких реалізуються суб’єктивні права та свободи людини і громадянина, виконуються юридичні обов'язки, а безпосереднім об'єктом –
виступають норми права [14, c. 270]....
Особливість правоохоронної діяльності полягає в тому, що вона впливає на ті суспільні відносини, що мають суспільно-небезпечний характер – протиправні діяння....
 
Висновки
 
Підводячи підсумки, можна сказати що мета і завдання, які ставились досягнуто, і можна зробити такі висновки, що правоохоронна система – це багаторівнева соціальна система, яка включає систему правових засобів, методів та гарантій, що забезпечують охорону суспільних відносин від протиправних посягань, та державні органи, які виконують правоохоронні функції. Вона має наступні властивості: цілісність, структурність, взаємозалежність системи і середовища, ієрархічність, емерджентність. До елементів правоохоронної системи належать: принципи, мета завдання, функції, суб’єкти та об’єкти правоохоронної системи.....

Література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 2. Боняк В.О. Система правоохоронних органів та правоохоронна система: співвідношення понять / В.О. Боняк // Науковий вісник Дніпрпетров. держ. ун-ту внутр. справ. – 2013. - № 4.
 3. Братко А.Г. Правоохоронна система (питання теорії) / А.Г. Братко; ред.: Є.А. Чиркін – М.: Юрид. літ., 1991.
 4. Буганова М.А. Правоохоронна система суб’єкта Рос. федерації: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002.
 5. Гриценко В.Г. Принципи правоохоронної системи // Форум права. – 2014 - № 3.
 6. Ізмайлов А.В. Генезис правоохоронних відносин у контексті соціодинаміки правової реальності (історико-теоретико-правові дослідження): Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005.
 7. Ківалов С.В. Адміністративне право України: Навч. посібн. / С.В. Ківалов., Л.Р. Біла-Тіунова: Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – 6-е вид. – Одеса: Фенікс, 2013.
 8. Куліш А.М. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07 / А.М. Куліш. – Х.: Харківський нац. ун-т внутрішніх справ, 2009.
 9. Півненко В.П. Правоохоронна система України: визначення і функціонування / В.П. Півненко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2(20).
 10. Піотровський В.Ю. Правоохоронна система в умовах формування правої держави в Росії: історико-правові і теоретико-правові аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.Ю. Піотровський . – СПб., 2003.
 11. Пікуля Т.О. Правоохоронні органи в механізмі держави України (теоретико-правові питання функціонування). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2004.
 12. Плугатар Т.А. Визначення сутності та змісту поняття правоохоронна система» // Наука і правоохорона. – 2014. – № 2(24). 24 с.
 13. Правкін І.В. Правоохоронна система в умовах реформування Рос. держави: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011.
 14. Теорія держави та права: Підруч. / [Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.
 15. Тіунова Л.Б. Системні зв’язки правової дійсності: Методологія і теорія. – СПб., 1991.
 16. Фіолевський Д.П. Судова влада і правоохоронна система в Україні: навч. посібн / Д.П. Фіолевський. – К., 2007.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук