Теорія держави та права

Курсова Правомірна поведінка поняття ознаки мотиви (Код: 14099)

Опис

Курсова робота Правомірна поведінка поняття ознаки мотиви на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
Розділ 1. Загально-теоретична характеристика правомірної поведінки
1.1. Сутність поняття правомірна поведінка
1.2. Ознаки, мотиви та склад правомірної поведінки
Розділ 2. Характеристика видів правомірної поведінки
2.1. Маргінальна поведінка
2.2. Конформістська поведінка
2.3. Звичайна поведінка
2.4. Соціально-активна поведінка
Розділ 3.  Причини нестабільності правомірної поведінки
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ

Актуальність теми. Правомірна поведінка є засобом реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Здійснення у правовій державі принципу верховенства права, наявність дієвих, надійних гарантій реалізації  громадянами їх прав і законних інтересів сприяє впевненості громадян в правильності та обґрунтованості їх дій, створює атмосферу стабільності та спокою в суспільстві. Усвідомлення цієї обставини позитивним чином відбивається на мотивації правомірної поведінки, на встановленні цілей і виборі засобів для їх досягнення......................

Метою курсової роботи є комплексне дослідження..............

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- з'ясувати сутність поняття правомірної поведінки;

Об'єктом дослідження є правомірна ......................

Предметом дослідження є ......................

Методологічною основою дослідження, для вирішення поставлених мети і  завдань роботи,...........................

Під час написання курсової роботи використовувались наукові праці таких вчених як  Блехмана Б.Я., Зубко Г., Капітанської С., Кудрявцева В.Н.,  Оксамитного В.В та підручники з теорії держави та права таких авторів як Абдулаева М. И., Комарова С. А., Ведєрнікова Ю.А.,  Волинки К. Г., Зайчук О.В., Н. М. Оніщенка,  Кельман М.С., О. Г. Мурашина,  Крестовської Н.М., Матвеевої Л.Г., Лисенкова С.Л., Копейчикова І., Скакун О.Ф. та Цвік М.В.

Розділ 1. Загально-теоретична характеристика правомірної поведінки

1.1. Сутність поняття правомірна поведінка

Право — важливий інститут регламентації, розвитку й охорони суспільних відносин. Проте самі ці відносини є продуктом життєдіяльності людей, їх поведінки у суспільстві. Отже, право може регулювати суспільні відносини, лише впливаючи на поведінку конкретних людей, окремих осіб, із дій яких складаються ці відносини. Право — один з важливих інструментів управління поведінкою людей, яка є безпосереднім об'єктом правового регулювання  [8, с. 334]........

Ведєрніков Ю.А. говорить, що правомірна поведінка — це поведінка, яка не суперечить юридичним нормам або основним принципам права певної держави, тобто це соціально корисна діяльність в інтересах більшості членів суспільства  [3, с. 303]. ......

Ця дія права і держави є лише одним із засобів їхньої реакції на правомірну поведінку. До інших слід віднести пряме стимулювання і заохочення з боку держави правомірних вчинків. Це стосується як використання суб'єктивних прав, так і виконання обов'язків [10, с. 210].  .........

1.2. Ознаки, мотиви та склад правомірної поведінки

Правомірна поведінка — це поведінка, яка відповідає приписам правових норм   [11, с. 317].

Ознаки правомірної поведінки:

1) Формально відповідає правовим вимогам.  Будь-який суб’єкт права чинить правомірно, якщо він будує власну поведінку в точній відповідності правовим приписам, тобто це поведінка, що не порушує вимог правових норм   [21, с. 355]..............

Правомірна поведінка складається з елементів - правомірних вчинків, що мають суспільно корисний характер. Перш ніж відбуваються вчинки, виникають їх мотиви - спонукальна причина до дії (бездіяльності), доказ на користь саме такої дії. Мотиви визначають правову установку - правомірну і неправомірну. У них виявляється соціальна зрілість і юридична грамотність, рівень правосвідомості особи [5, с. 298].................

 Отже, правомірна поведінка характеризується цілою низкою ознак. Серед яких найбільш вагоме значення мають відповідність правовим вимогам та корисність для суспільства.

Розділ 2. Характеристика видів  правомірної поведінки

2.1. Маргінальна поведінка

Маргінали - це люди, що вибилися з нормальної колії життя,  опинилися на її узбіччі або навіть на дні (бомжі, бездомні волоцюги, жебраки, хронічні алкоголіки і наркомани, колишні ув'язнені; біженці, вимушені переселенці, та інші верстви населення). Їх поведінка частіше всього буває на межі правомірної і неправомірної. Маргінальність в перекладі з латинського і означає край, межа, проміжність. Психіка зазначеного "спецконтингенту" нестійка (занепокоєння, невпевненість у завтрашньому дні, відчай, надмірна чутливість, агресивність). Відірвані від соціальних коренів, з зламаною долею, ці люди готові на все. В цілях виживання легко йдуть на різні  правопорушення та злочини. Саме потенційно кримінальне середовище визначає їх ставлення до  права, моралі, інших цінностей; їх світ замкнутий тільки на собі  [14, с. 208]........ 

2.2. Конформістська поведінка

.....Мотивація проста: небажання бути "білою вороною", вибиватися із загального ряду", боязнь втратити довіру близьких, друзів, знайомих або, навпаки, прагнення заслужити їх схвалення, похвалу. Немаловажне значення має фактор наслідування. "Слід визнати, що конформістське  поведінка, будучи в цілому прийнятним для суспільства, не є для нього бажаним,
оскільки являє собою беззаперечне підкорення, сліпе слідування за правом без активного  ставлення до нього на основі власних оцінок"  [17, с. 136].........

2.3. Звичайна поведінка

Така поведінка заснована не стільки на знанні права і повазі до нього, скільки на силі звички і життєвому досвіді. Така людина не дуже замислюється над приписами права, діє за інерцією, слідуючи стереотипу, що склався. Люди, для яких властивий цей тип поведінки, звичайно не проявляють зайвої соціальної активності, проте до права ставляться свідомо і позитивно. Такий вид правомірної поведінки є найбільш поширеним у цивілізованому суспільстві  [11, с. 319]..........

2.4. Соціально-активна поведінка

Соціально активною є поведінка, яка являє собою найбільш бажаний рівень

правомірності, законослухняності і поваги до права в правовій державі і проявляється в суспільно корисній, схвалюваній суспільством і державою діяльності людини в правовій сфері. Соціально-правова активність визначається високим рівнем правової культури, глибокою правовою переконаністю, здатністю особи до самостійного творчого вибору правових засобів для здійснення позитивних вчинків і готовністю відповідати за їх результати, тобто максимально використовувати існуючий правовий «інструментарій» для реалізації інтересів та захисту прав і свобод як в приватній, так і в публічній сфері життя  [21, с. 358]............

 

Розділ 3.  Причини нестабільності правомірної поведінки

......1. Економічні — процес руйнування старого господарського організму (нежиттєздатного, але все-таки цілісного) значно випереджає становлення української економіки як саморегульованої системи виробничих зв'язків і матеріальних можливостей виробництва — на основі економічної волі. Громадяни позбавилися звичних умов трудової діяльності і через неможливість і нездатність (економічна неграмотність і небажання брати на себе яку-небудь відповідальність) не можуть швидко адаптуватися до нової економічної обстановки, виникли невдоволення, апатія, агресивність, невпевненість у завтрашньому дні, балансування поведінки на межі між правомірною і неправомірною  [20, с. 325].........

Висновки

З вищевикладеного можна зробити наступні висновки:

 1. Через правомірну поведінку здійснюється впровадження права в життя, його реалізація, досягнення передбачених цілей, забезпечується атмосфера законності та правопорядку. Соціальна цінність правомірної поведінки виявляється і в тому, що вона є органічною частиною цивілізованої поведінки, що включає: толерантність, відповідальність, порядність, вимогливість до себе.

Література

 1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права / Учебник. — СПб.: Питер, 2003. — 576 с.
 2. Блехман Б.Я. К вопросу о составе правомерного поведения // Актуальные вопросы государства и права на современном этапе. - Томск, 1984.
 3. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. — К., 2008. — 333 с.
 4. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 5. Гіда Є.О. Теорія держави та права: Підручник / Гіда Є.О., Білозьоров Є.В., Завальний А.М., Кривицький Ю.В. та ін.; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2011. – 576 с.
 6. Зайчук О.В., Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006 – с. 243
 7. Маргінальна поведінка як різновид правомірної поведінки особи / Г. Зубко // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2010. - № 12. - с. 132-134.
 8. Кельман М.С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 489 с.
 9. Капітанська С. Роль правомірної поведінки в процесі реалізації громадянами суб'єктивних прав та виконання юридичних обов'язків // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права — 2013. - с. 29-31
 10. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 11. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 569 с.
 12. Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: модульний курс.: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2010 - 264с.
 13. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение; норма и патология / Институт государства и права АН СССР. – М.: Наука, 1982.
 14. Матузов Н.И. Теория государства и права. Матузов Н.И., Малько А.В. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 15. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520 с.
 16. Лисенков С.Л., Копейчиков І. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 17. Оксамитний В.В Правомерное по-ведение личности. К.,—1989.
 18. Олійник О.Ю. Теорія держави та права: Навчальний посібник / О.Ю.Олійник, С.Д.Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
 19. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 20. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2005. - 536 с.
 21. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук