Теорія держави та права

Курсова Право та релігія історичні та сучасні проблеми (Код: 14094)

Опис

Курсова робота Право та релігія історичні та сучасні проблеми на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
1. Поняття, функції та сутність права.
2. Співвідношення права та релігії.
3. Право та релігія на історичному етапі розвитку суспільства.
4. Співвідношення права та релігії на сучасному етапі розвитку суспільства.
Висновок
Список літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми.
.....Актуальність проблеми дослідження підсилюється тим, що в умовах розвитку сучасної юриспруденції постає завдання переглянути основні питання місця права в системі соціального регулювання. Особливо це стосується співвідношення права і релігії, оскільки ...........
Мета роботи: З урахуванням сучасного стану наукової розробки проблеми метою роботи є встановлення на підставі сучасного праворозуміння основних засад співвідношення права і релігії, .............
Відповідно до зазначеної мети поставлено такі завдання:...............
- з'ясувати поняття, функції та сутність права.
- розглянути співвідношення права та релігії.
- дослідити право та релігія на історичному етапі розвитку суспільства.
- проаналізувати співвідношення права та релігії на сучасному етапі розвитку суспільства.
Об’єктом дослідження...........
Предмет дослідження .................
Методи дослідження. ................... 
 1. Поняття, функції та сутність права.
Для розмежування понять “право” та “релігія” необхідно спочатку з'ясувати, що ж таке право.
У праві як складній категорії можна виділити юридичну та соціальну сторону. У суто юридичному сенсі слова право — це система загальнообов'язкових, формально визначених, встановлених і забезпечуваних державою правил поведінки. Право як соціальне явище є регулятором суспільних відносин. Через формальне закріплення міри свободи, рівності і справедливості право виражає єдність загально-соціальних і групових інтересів.[1]...........
 1. Співвідношення права та релігії.
.......Релігія (від лат. «religio» — набожність, святиня, предмет культу) — світогляд і світовідчуття, а також відповідна поведінка і специфічні дії (культ), засновані на вірі в існування Бога або богів, надприродного. Релігія є перш за все сферою духовності, віри, і в той же час у ній присутній нормативний компонент.[2].........
Призначенням релігії є вироблення «смислів», які дозволяють людині так чи інакше освоїтися і визначити своє місце в тому світі, в якому він живе. Релігія, з цієї точки зору, виступає мірилом «хорошої» поведінки. ............
Також розмежування між нормами права і релігійними нормами можна здійснити за такими ознаками..............
 1. Право та релігія на історичному етапі розвитку суспільства.
 З початку існування людства відомо приблизно 50 тис. різноманітних великих і малих релігій, в кожній з яких виникали власні релігійні норми. Ці норми регулюють ставлення віруючих до Бога, церкви, віруючих між собою та до представників інших конфесій............
.....Релігія першими мислителями середніх віків розглядалася як засіб обґрунтування походження і функціонування права і держави.  Фома Аквінський стверджував, що природний закон, який виступає джерелом права, є проявом причетності людського розуму до божественного.[3].......
........Релігійні норми первісного суспільства не становили відокремленої нормативної системи, вони були вплетені в повсякденне життя. Тут існували мононорми, які одночасно являли собою норми моральні, релігійні і виражалися у формі звичаїв, табу, ритуалів, міфів і т. п. .............
 1. Співвідношення права та релігії на сучасному етапі розвитку суспільства.
 
......Як відомо, в Україні церква відокремлена від держави, але вона не відділена від суспільства, з яким пов'язана загальним духовним, моральним, культурним життям. Вона має потужний вплив на свідомість і поведінку людей, виступає важливим стабілізуючим фактором.[4]..............
Останнім основним правовим актом, який регулює діяльність усіх видів релігій в Україні є Закон “Про свободу совісті та релігійні організації”..............
Відповідно до даного Закону................
 
 
Висновок
Метою цієї роботи було вивчення історичних і сучасних проблем релігії та права. У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.
Релігія та право – дві нормативні системи зі спорідненими характеристиками, що з різних сторін врегульовують життя суспільства і протягом тисячоліть взаємодіють у найрізноманітніших формах. Релігійні норми впливають на механізм регулювання суспільних відносин, тип та форму держави. Україна поступово повертається до розбудови національної системи права, враховуючи традиційні та релігійні витоки права. ....................
 
[1] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 167 с
[2] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 186 с
[3] Аквинский Фома. Сумма теологий: В 4-х ч. / Пер. с лат. С. Еремеева, А. Юдина. – К.: Ника-центр, СПб.: Алетея, 2006. – Ч. 1. – 371 с.
[4] Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001 г. 121с

Література

 1. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 2. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3- е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 64 с.
 3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 4. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2000. - 432 с.
 5. Теория государства и права: Учебник Под ред. В.К. Бабаева . — М.:Юристъ,2003. — 592 с
 6. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 8. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: [учеб. пособие] / М. Н. Марченко. — М.: ТК Велби, 2006. — 655 с.
 9. Міма І.В. Релігійні норми як соціально-правотворчі чинники суспільства // Юридична Україна. — 2011. - № 1. - с. 231
 10. Теорія держави і права: Академічний курс: [підручник] / В. С. Журавський, О. Л. Копиленко,
 11. С. В. Бобровник та ін.; [за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко]. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 685 с.
 12. Аквинский Фома. Сумма теологий: В 4-х ч. / Пер. с лат. С. Еремеева, А. Юдина. – К.: Ника-центр, СПб.: Алетея, 2006. – Ч. 1. – 560 с.
 13. Теория государства и права. Венгеров А.Б. 3-е изд. - М.: Юриспруденция, 200 0. — 528 с.
 14. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузоваи А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001 г. 776с
 15. Закон України “ Про свободу совісті та релігійні організації ” від 12.12. 2012 року.

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук