Теорія держави та права

Курсова Поняття загальні ідеї та принципи громадянського суспільства (Код: 14091)

Опис

Курсова робота Поняття загальні ідеї та принципи громадянського суспільства на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

План
Вступ
1. Становлення концепції громадянського суспільства
2. Поняття, структура та загальні ідеї громадянського суспільства
3. Принципи та ознаки громадянського суспільства
4. Співвідношення громадянського суспільства і держави
5. Розвиток та становлення громадянського суспільства в Україні
Висновок
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ

Актуальність теми. Основоположна ідея громадянського суспільства полягає в поєднанні постійного розвитку суспільства, його зміни і удосконалення з розвитком людини, з переходом від менш розвинутої особистості до більш розвинутої, від людини світу ворожості, стихії і необмеженої свободи до громадянина суспільства з відповідною сукупністю прав і обов’язків. .............
Отже, вивчення проблем громадянського суспільства є актуальним, оскільки ..........
Метою роботи є аналіз поняття громадянського суспільства, виявлення основних загальних ідей  та принципів
Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань, а саме:..........
Об'єкт дослідження є громадянське суспільство, яке є ..............
Предмет дослідження ................
Методи дослідження...............
Аналіз джерел. Для всебічного розгляду питання “Громадянське суспільство” була опрацьована наукова література, а саме: Малинка Ю “Проблема розуміння сутності громадянського суспільства”, Тимченко С.М. “Громадянське суспільство і правова держава в Україні”, В.А. Калашніков “Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні” .
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, п'яти розділів та списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи становить  28 сторінок.
 1. Становлення концепції громадянського суспільства
..........Так, у давньоримській літературі громадянське (civil) суспільство розглядалося як протилежність нецивілізованому, варварському суспільству, в давньогрецькій — як форма античного полісу у сенсі громадянської общини.[1]...........

Починаючи з другої половини XVIII ст., класична концепція громадянського суспільства набуває змін і вже до середини цього століття громадянське суспільство та держава (традиційно пов'язані концепцією sosietas civilis) розглядаються як різні поняття.[2] .................

......Власні погляди на громадянське суспільство сформулював К. Маркс. ........

 1. Поняття, структура та загальні ідеї громадянського суспільства

Ідея громадянського суспільства є одним з найцінніших досягнень світової політико-правової думки. Поняття «громадянське суспільство» склалося не відразу, зміст його формувався та збагачувався поступово. Протягом декількох   століть виникали і розвивалися нові концептуальні уявлення щодо сутності громадянського суспільства, його структури та  ознак.[3] ...............

Так,  М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, вважають, що громадянське суспільство — це сукупність усіх громадян, їх вільних об'єднань та асоціацій, пов’язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею.[4]................

На думку Андрусяк Т.Г. ...................

Таким чином, в різних підручниках даються різні визначення поняття «громадянське суспільство», але суть цього поняття при цьому не міняється. З цього випливає, що громадянське суспільство ......................

Концептуальне вирішення проблеми розуміння сутності громадянського суспільства неможливе без аналізу його структури..................

 1. Принципи та ознаки громадянського суспільства

Матузов Н.И. та Малько А.В. до загальних ідей та принципів, які лежать в основі громадянського суспільства відносять наступні:................

С.М. Тимченко у своїй монографії поділяє принципи (ознаки) громадянського суспільства на економічні, соціальні, політичні, ідеологічні, правові..............

Цвік М.В. до ознак громадянського суспільства відносить наступні:

2) Громадянським стає лише суспільство, в якому особа визнається вищою соціальною цінністю, а її права і свободи — рівними та невід’ємними з позиції пріоритету громадянського суспільства. Ніякі інші цінності (політичні, релігійні, ідеологічні тощо) не можуть переважати над такими базовими загальнолюдськими цінностями, як життя, здоров’я, честь, гідність, свобода, права людини і громадянина.[5]................

 1. Співвідношення громадянського суспільства і держави

Громадянське суспільство є головним чином, соціально-економічною та особистісною сферою життєдіяльності людей, вільною від державного втручання. В той же час громадянське суспільство пов'язане з державою і є можливим тільки в державно організованому суспільстві.[6]..........

...... Навпаки, в умовах розвиненого громадянського суспільства держава:

- Підпорядковує свою діяльність служінню цьому суспільству

 1. Розвиток та становлення громадянського суспільства в Україні

Процес становлення громадянського суспільства після здобуття  незалежності України є складним та суперечливим. Сучасне українське суспільство можна охарактеризувати як перехідне до громадянського. Окремі його риси вже існують, а деякі лише перебувають у стадії формування.[7]..........

Перша проблема, яку ще не розв'язано, — відхід від психологічного сприйняття стереотипів взаємовідносин особи і держави. ........Це призводить до існування у суспільстві недостатнього рівня політичної та правової активності частини населення, що сподівається на чиюсь абстрактну допомогу.[8]............

Висновок

Отже, громадянське суспільство — це історичний тип у розвитку людського суспільства, його конкретна якісна характеристика; це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних). ......

[1] Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В.  
Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. - Харків: Право. - 2010. - 465 с.
[2] О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко  Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 –  78 с.
[3] Малинка Ю Проблема розуміння сутності громадянського суспільства: Філософія // Гуманітарний вісник. - №23. -2010. - с. 390
[4] М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 191 с.
[5] Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В.  
Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. - Харків: Право. - 2010. - 472 с.
[6]  Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 112 с
[7] Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В.  
Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. - Харків: Право. - 2010. - 476 с.
[8] Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В.  
Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. - Харків: Право. - 2010. - 477 с.

Література

 1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. СПб.: Питер, 2003. - 576 с.
 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 3. Безимян А. Теорія держави і права, Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 6. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 7. В.А. Калашніков Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні // Наукові праці МАУП - № 2(29), - 2011. - с. 64-67
 8. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 9. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 10. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 11. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 12. Малинка Ю Проблема розуміння сутності громадянського суспільства: Філософія // Гуманітарний вісник. - №23. -2010. - с. 389-394
 13. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М. :Юристъ, 2004. - 512 стр.
 14. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 15. Тимченко С.М. Громадянське суспільство і правова держава в Україні: Монографія / С.М.Тимченко. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2002. – 193 с.
 16. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук