Теорія держави та права

Курсова Поняття і суть держави еволюція розвитку (Код: 14092)

 

Опис

Курсова робота Поняття і суть держави еволюція розвитку на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Багатоманітність підходів  у визначенні поняття “держава”
2.  Основні ознаки  держави
3. Сутність держави: плюралізм підходів: 
3.1 Класовий підхід до розуміння сутності держави
3.2 Загальносоціальний підхід до розуміння сутності держави
3.3 Інші підходи до розуміння сутності держави
4. Основні сучасні концепції розуміння сутності держави.
Висновок
Література

Фрагмент роботи

 

Вступ

Актуальність теми. Питання про поняття і сутність держави завжди було і залишається в центрі уваги філософів і юристів усіх країн і народів.
Визначити і пояснити основні ….
Об'єктом дослідження ….
Предмет дослідження:
Метою даної курсової роботи ….
Поставлене мета визначила постановку і вирішення наступних завдань:
…..
Методи дослідження. Для реалізації мети і ….
Теоретичну основу даної курсової роботи складають матеріали з навчальної та наукової літератури. В роботі були використані підручники таких науковців, як Абдулаева  М.И., Андрусяк Т. Г.,  Безимян А.,  Венгерова А.Б. Волинки К. Г., Зайчук О.В., Оніщенко Н.М., А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков, Лазарева В.В., Скакун О.Ф. та ін.
Структура роботи. Курсова робота складається з 4 розділів, загальна кількість сторінок - 28
 1. Багатоманітність підходів у визначенні поняття “держава”
Протягом багатьох століть ідея держави цікавила мільйони людей. Вони хотіли зрозуміти, що таке держава, як і для чого вона створена. І сьогодні тривають широкі дискусії з питань виникнення і сутності держави, визначення межі її втручання у приватне й суспільне життя та багато інших аспектів, пов'язаних з цим суспільним інститутом. Особливий інтерес викликали і викликають основні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави у вчених-юристів.[1]
Характеризуючи державу, переважна більшість філософів і юристів сходиться на тому, що вона є необхідною формою організації розвинутого суспільства, без якої неможливе виконання завдань, що стоять перед ним. Погляди на державу, характеристику її сутності, головних рис і призначення у представників того чи іншого наукового напрямку досить різні.[2]
Отже, …
 1. Основні ознаки держави
Зовнішні, відмітні ознаки держави можна розділити на дві групи. Перша група ознак відрізняє державу від первісної соціальної організації. До них належать:..
3) територіальна організація населення. У додержавному стані індивід співвідносив себе з певним родом, враховуючи реальну або уявну спорідненість. У державі кровноспоріднені зв'язки або зовсім не мають значення, або відходять на другий план. Держава поширює свою владу
на всіх людей, які проживають на її території;[3]
 1. Сутність держави: плюралізм підходів:
Професор О.Ф. Скакун стверджує: щоб висвітлити поняття держави, необхідно розкрити її сутність. На її думку, сутність держави — це внутрішній зміст діяльності згаданого інституту, який виражає єдність загально-соціальних і групових (класових) інтересів людей.[4]
2) держава — це спосіб забезпечення загального блага. З позицій такого підходу держава сприймається як агент із надання суспільству позитивних послуг (гарантування безпеки, соціальна допомога, виховання та освіта населення тощо), як опікун суспільства та індивіда…
 
3.1 Класовий підхід до розуміння сутності держави
Сутність держави — це те головне в цьому явищі, що визначає його зміст, цілі, функціонування, тобто владу, її приналежність. Держава виникає тоді, коли розвиток економіки досягає певного рівня, при якому стає об'єктивно невигідною існуюча впродовж багатьох тисячоліть система зрівняльного розподілу ….[5]
….
Більш складна оцінка характеру влади в буржуазній державі. Формально всі люди рівні перед законом, володіють рівними правами, що закріплюються юридично в деклараціях і конституціях. Фактично ж у  ранньобуржуазному суспільстві закони всупереч деклараціям встановлюють майновий, освітній і інші цензи, обмежують виборчі права малозабезпечених верств населення. Тим самим забезпечується реальна приналежність влади економічно панівному класу - буржуазії….
Отже, …
3.2 Загальносоціальний підхід до розуміння сутності держави
Будь-яка держава, разом із вирішенням суто класових завдань, виконує й загальносоціальні завдання («спільні справи»), без яких не може функціонувати жодне суспільство. До виконання загальносоціальних справ відноситься перш за все здійснення таких елементарних різноманітних колективних потреб суспільства, як організація охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, засобів транспорту і зв'язку, будівництво доріг, іригаційних споруд, боротьба із злочинністю, з епідеміями, охорона природних ресурсів, заходи щодо запобігання війни і забезпечення миру і т. п….
Зміст діяльності держави набув нових якостей:
- держава стала на шлях подолання суспільних суперечностей не шляхом насильства і придушення, а за допомогою досягнення громадського компромісу, толерантності, створення умов для розвитку громадянського суспільства;…
Більш того, у сучасних державах (внаслідок втрати антагоністичного характеру класових суперечностей) ці аспекти аж ніяк не обов'язково протилежні один одному. Соціальна правова держава припускає наявність громадянського суспільства, де громадянин — суб'єкт права — є вільною, автономною особою.[6] ..
3.3 Інші підходи до розуміння сутності держави
У рамках релігійного підходу державу можна визначити як організацію політичної влади, яка сприяє переважного здійсненню інтересів певної релігії. Так, католицький Ватикан, ісламські держави - Пакистан, Іран, Ірак, Лівія, Судан, Саудівська Аравія та …[7]
 
 1. Основні сучасні концепції розуміння сутності держави.
Сутність держави пов'язане з проблемою належності державної влади певному соціальному шару, з питанням про те, хто і в чиїх інтересах здійснює державну владу. У цьому сенсі існують такі концепції суті держави:
1) Теорія еліт (її родоначальники — Гаетано Моска, Вільфредо Парето, Роберт Міхельс) оцінює державну владу як справу політичних еліт (олігархій), що змінюють одна одну в управлінні державою. Сутність цієї теорії полягає в боротьбі пануючої меншості (еліти), котра керує державою, та підпорядкованої більшості до якої належить ….[8]
Висновок
Багато мислителів намагалися зрозуміти, що являє собою держава, чому вона виникає і необхідна людству, якою є природа держави, що відрізняє її від інших організацій, створених людьми. На ці питання існує багато різних відповідей. Деякі дещо збігалися, інші виглядали абсолютно незалежними, оскільки були принципово протилежними одна ….
 
[1] Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 47 с.
[2] Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.;  — Харків: Право, 2009. — 73 с.
[3] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 49 с
[4] Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. —  41 с.
[5] Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 175с.
[6] Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. —  43 с.
[7] Теория государства и права. Матузов Н.И., Малько А.В. М.: Юристъ, 2004. — 29 с.
[8] Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - с. 50

Література

 1. Абдулаев М.И. Теория  государства  и  права:  Учебник  для  высших  учебных  заведений. – М.:  Финансовый  контроль, 2004 – 410 с.
 2. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права / Учебник. - Спб.: Питер, 2003. - 576с.
 3. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 4. Байтин М. И. О понятии государства // Правоведение. – 2002. – № 3 (242). – С. 4-16.
 5. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 6. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-те изд. - М.: Юриспруденция, 2000. - 528 с.
 7. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 8. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави та права: Академічний курс: Підручник./ Юрінком Інтер. - К., - 2006 р. - с. 286
 9. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы - М., 1999.
 10. А. М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб.  / За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 11. 11. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 12. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 521 с
 13. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 14. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 16. 16. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 17. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук