Теорія держави та права

Курсова Поняття та сутність держави (Код: 15146)

Опис

Готова курсова робота Поняття та сутність держави на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

План

Вступ
1. Багатоманітність підходів у визначенні поняття «держава»
2. Основні ознаки держави
3. Сутність держави: плюралізм підходів
3.1 Класовий підхід до розуміння сутності держави
3.2 Загальносоціальний підхід до розуміння сутності держави
3.3 Інші підходи до розуміння сутності держави
4. Основні сучасні концепції розуміння сутності держави
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

ВСТУП

Актуальність теми. Поняття та сутність держави – це головне, що обумовлює об’єктивну необхідність існування держави, а також те, чиїм інтересам вона служить. Традиційно дослідники звертають увагу на дві головні причини, що обумовлюють державу – класову і загальносоціальну. Дійсно, держава як історичне явище має подвійну природу. Будучи організацією політичної влади економічно пануючого класу, вона одночасно є організатором «спільних справ», тобто забезпечує безпеку, економічні, політичні і культурні умови життєдіяльності людей.
Об’єктом дослідження даної роботи є …
Предметом дослідження курсової роботи …
Мета даної роботи полягає у …
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
1) розкрити погляди на поняття «держава»;
При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалася наукова література, різні монографії та статті. Варто вказати, що наукові дослідження здійснювала низка як вітчизняних, так й іноземних учених-правників, наприклад, С. Алексєєв, О. Зайчук, А. Колодій, Н. Оніщенко, П. Рабінович, В. Селіванов, В. Сіренко, О. Скакун, С. Стеценко, В. Тимошенко, О. Тихомиров, Ю. Шемшученко та інші….
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, трьох підрозділів, висновків та списку використаних літературних джерел.
 1. БАГАТОМАНІТНІСТЬ ПІДХОДІВ У ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВА»
Термін «держава» застосовується як тотожний поняттю «країна» для позначення сукупності людей, території, на якій вони проживають, і суверенної в межах даної терито­рії влади. Цей же термін вживається в суто юридичному сенсі для позначення організації політичної влади, голов­ного інституту політичної системи суспільства, який на­правляє та організовує за допомогою норм права спільну діяльність людей, захищає їхні права та інтереси. У світовій юридичній науці немає загально прийнятого визначення держави, що пояснюється складністю цього соціального та юридичного явища [8, c. 130]….
Г. Кельзена, який вважав, що держава, «як правовий порядок – відносно централізований, обмежений просторовою та часовою сферами чинності, суверенний чи безпосередньо підпорядкований міжнародному праву й загалом дієвий правопорядок» і далі «держава – це така собі корпорація чи то спільнота, що, конструйована нормативним порядком, функціонує відповідно до ідеї розподілу праці, запроваджуючи органи, безпосередньо або опосередковано причетні до її функціонування, а порядком, який констатує цю спільноту, є правовий порядок, що, на відміну від міжнародного правового порядку, означується як національний або державний порядок» та у інших вчених [15, c. 7; 20, c. 78]….
 
Тобто, держава – …
 
 1. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ..
Усі ознаки держави можна поділити на:
- обов’язкові, тобто ті, які притаманні будь-яким державам незалежно від форми, типу, стадії розвитку тощо, і факультативні, тобто наявність яких не обов’язкова;
…[28, c. 134].
Л. Телятник вважає, що ознаками держави є:
1) її генезис, онтологія, що визначає державу як національне соціальне утворення на певній території;
М. І. Матузова та А. В. Малько виділяють такі ознаки держави, як: територіальні межі та офіційність представника народу за ознакою громадянства; державний суверенітет; видання законів; державний апарат; наявність правоохоронних органів та органів безпеки; тісний зв’язок держави з правом [14, c. 25]. …
 
Можна зробити висновок, що розуміння ….
 1. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ: ПЛЮРАЛІЗМ ПІДХОДІВКласовий підхід до розуміння сутності держави
Сутність держави – це головне в державі як соціальному явищі: те кому належить державна влада в суспільстві й, отже, чиї волю й інтереси ця влада виражає. Поняття «сутність держави» звичайно уживається в трьох значеннях. По-перше, це своєрідна моральна оцінка держави. У цьо­му розумінні суспільно-політична думка сформувала дві метатеорії:
 1. держава– цеорганізоване насильство над індивідом, зло, хоча й необхідне. Тому межі дії державної влади мають бути мінімізовані. Найяскравіше ця оцінка сутності держави представлена в працях ліберальних філософів та юристів;
… [8, c. 39].
..
Традиційний марксистський підхід у розумінні сутності держави зводиться до того, що К. Маркс, Ф. Енгельс і В. Ленін розглядали
Загальносоціальний підхід до розуміння сутності держави
 
Деякі вчені, виходячи з загальносоціальної сутності держави, вважають, що «оскільки будь-яке суспільство складається з різних груп і верств населення, які мають протилежні і навіть антагоністичні потреби та інтереси, держава зобов’язана усувати конфлікти шляхом угод і компромісів. Такий компроміс не може задовольнити всіх і врахувати всі інтереси. Але він здатний усунути протистояння груп і верств населення і передбачає демократичні засоби управління суспільством замість насильства і придушення» [16, c. 61]. …
Боротьба за право, про яку писав Г. Еллінек ще в ХІХ ст., триває й у столітті ХХІ, так само як і боротьба за свободу, соціальну справедливість, рівність і умови життя, гідні людини, для абсолютної більшості населення землі. Тому, на жаль, ми не можемо говорити про те, що держава стала виразником інтересів усіх верств суспільства в багатьох аспектах соціального життя. … [27, c. 52].
Таким чином, сутність держави, …
 
3.3. Інші підходи до розуміння сутності держави
 
До інших підходів сутності держави крім класової і загальносоціальної сутності відносять –  релігійну, національну, расову підходи до сутності держави [15, c. 34]….
Національна сутність держави надає можливість охарактеризувати державу як: результат здійснення національного суверенітету; засіб закріплення за допомогою права інтересів нації, що складає більшість; засіб забезпечення можливостей для розвитку національних меншин. …
Як бачимо, …
 1. ОСНОВНІ СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ
 
Сучасний період розвитку держави характеризується тим, що її метою є всебічний розвиток людини, забезпечення умов її життя, прав і свобод. Все це знаходить своє відображення у сучасних державах – правових, демократичних, соціально-орієнтованих [1, c. 6]….
…Якщо дотримуватися сучасних поглядів на державу, то необхідно звернутися до думки П.М. Рабіновича, який вважає державу організацією політичної влади домінуючої частини населення у соціально неоднорідному суспільстві, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснює керівництво ним насамперед в інтересах цієї частини, а також управління загальносуспільними справами [22, c. 35]. …
Відомий вчений В.Ф. Тарановський визначає державу як союз людей, що живуть на певній території та підпорядковані єдиній політичній владі. Відповідно до цього розрізняють три основних елементи держави: територія, публічна влада і населення [25, c. 348].
Алєксєєв С.С. розглядає державу через діяльність апарату політичної влади та його належне функціонування в епоху цивілізації. В таких умовах суспільство існує як окремий інститут, в якому розвиваються демократія, політичні та економічні свободи людини [2, c. 10].
 
ВИСНОВКИ
 
Підводячи підсумки, можна сказати що мета і завдання, які ставились досягнуто, і можна зробити такі висновки, що термін «держава» вживають в широкому і вузькому значенні. В широкому розумінні держава трактується як спільнота людей, яка організована вищою владою і яка проживає на спільній території. В даному випадку термін «держава» використовують як синонім понять країна, народ, батьківщина…

Література

 1. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посібник / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний, А. О. Осауленко, Т. О. Пікуля; за заг. ред. Є. О. Гіди; Київський національний університет внутрішніх справ. – К.: КНУВС, 2010. – 228 с.
 2. Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрид. лит., 1996. – 192 с.
 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.
 4. Гаджиев К. С. Политология. – М.: Логос, 2001. – 488 с.
 5. Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2004. – 432 c.
 6. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. – М.: Юрист, 1999. – 335с.
 7. Комаров С. А. Общая теория государства и права: Курс лекций / Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Манускрипт. 1996. – С. 19.
 8. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. –: ТОВ «Одіссей», 2008. – 432 с.
 9. Кунченко-Харченко В. І. Правознавство: навч. посібник / В. І.Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. Трубін. – Київ: Кондор, 2011. – 476 с.
 10. Ленин В. И. Полнoе собрание сочинений // Сборник публикаций, текстов выступлений и интервью, писем и телеграмм. – Издание пятое. – М.: Политиздат, 1970. – Т. 39. – 624 с.
 11. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М., 1962. – Т. 22. – 450 с.
 12. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М., 1961. – Т. 25. – Ч. – 637 с.
 13. Манов Г. Н. Государство и политическая организация общества. – М., 1974. – С. 21.
 14. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001. – 776 с.
 15. Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: Курс лекцій – К.: К.І.С., 2008. – 470 с.
 16. МорозоваЛ. А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Эксмо, 2008. – 477 с.
 17. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. Ю. И. Аверьянова. – М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та., 1993. – С. 101.
 18. Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазрева. – М.: Юристъ, 2001. – С. 89.
 19. Общая теория права и государства / Под ред. В. В Назарова. – М.: НОРМА, 2000. – С. 82.
 20. Панчишин А. В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення // А. В. Панчишин // Держава і право. – – Вип. 52. – С. 79-85.
 21. Правознавство: підручник / ред. В. В. Копєйчиков. – 7-ме вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.
 22. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. / П. М. Рабінович. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.
 23. Сіренко В. Декілька зауважень до питання про існування держави / В. Сіренко // Право України. – 2014. – № 1. –383 с.
 24. Скакун О. Ф. Теорія держави та права.Енциклопедичний курс: підручник / О. Ф. Скакун. – Х.: Еспада, 2006. – 776 с.
 25. Тарановский В. Ф. Энциклопедия права. – СПб.: Лань, 2001. – 560 с.
 26. Телятник Л. Логіко-методологічні тлумачення ознак загального поняття держави: Питання теорії / Л. Телятник // Право України. – – № 9. – С. 14-18.
 27. Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. –М.: ИНФРА М-Норма, 1997. – 570 с
 28. Теория государства и права: Учебник / Пиголкин А. С., Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А., Саидов А. Х. / Под ред. А. С. Пиголкина. – М.: Юрайт-Издат, 2005. – 613 с.
 29. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова. – K.: Юрінком Інтер, 2003. – 368 с.
 30. Чиркин В. Е. Современное государство. – М.: Межд. отн., 2001. – 416 с.
 31. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. – М., 1996. – С. 58.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук