Теорія держави та права

Курсова Поняття, структура та види правосвідомості (Код: 15147)

Опис

Готова курсова робота Поняття, структура та види правосвідомості на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 39

План

Вступ
1. Поняття правової свідомості
2. Види правової свідомості
3. Структура правової свідомості
4. Роль працівників міліції у підвищенні рівня правової свідомості
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Фрагмент роботи

ВСТУП
Актуальність мого дослідження полягає в тому, що сьогодні в нашому суспільстві рівень правової свідомості не відповідає необхідному рівню. Свідомість людини, відображаючи об'єктивні потреби суспільного розвитку, є передумовою та регулятором поведінки людини. Саме свідомість надає цілеспрямованого характеру людській діяльності. Правосвідомість є специфічною формою суспільної свідомості....
Люди в тій чи іншій формі висловлюють своє ставлення до всього, що
 
Мета дослідження – охарактеризувати
Мета роботи визначає наступні завдання дослідження:
Методи дослідження – це ....
Об’єкт дослідження – це суспільні відносини, ....
Предмет дослідження – ....
....Дана тема була предметом досліджень таких вчених, як: Скакун О. Ф., Радько Т. Н., Малько А. В., Шевчук Д. А., Дмитрієв Ю.А., Кузьмін І.Ф.,  Лазарев В.В., Васильев В. В., Петрова Е. А., В. М. Сырых, В. Н. Власенко та інші.
Структура роботи – робота складається зі вступу, розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальна кількість сторінок - 39
 
1.     Поняття правової свідомості
.... У своєму розвитку правова свідомість залежала від інших форм суспільної свідомості: від релігії, моралі, політики. Такі форми суспільної свідомості, як релігійна свідомість і моральна свідомість, впливали на розуміння права. В релігійній свідомості вперше формується поняття свободи і справедливості, а право розуміється як міра свободи і справедливості у відносинах людей один з одним12
... Особистої, індивідуальної свободи стародавній світ не знав. Особистість в стародавньому світі підпорядковувалася суспільству, колективу1 
_______________________
 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996.
12 НекрасовС.І.Конституційнеправо- М .:Юрайт, 2012. -351с., с. 2
 
Правова свідомість носить активний характер. В даний час їй належить значна роль в різних сферах правового життя:
- У правотворчій діяльності при створенні юридичних норм;
...Ключовий пункт правосвідомості - усвідомлення людьми цінностей природного права, прав і свобод людини й оцінка чинного права з погляду його відповідності загальнолюдським цінностям, закріпленим у міжнародних документах про права людини. Правосвідомість не тільки відображає у правових категоріях, концепціях, теоріях, почуттях, поглядах людей правову дійсність, але й спрямовує суб'єктів права на певні зміни в правовому середовищі, прогнозує і моделює їх 5
...Правосвідомість - форма суспільної свідомості, що відображає ставлення соціальних суб'єктів до чинних норм права та правових явищ. Через правосвідомість відбивається не тільки стан правових відносин, а й тенденції їх змін. Серед ознак можна виділити
 
 
...Суспільна і групова правосвідомість виявляється не інакше як через індивідуальну правосвідомість, і в кожної людини вона
 
3.      Структура правосвідомості
Структурними елементами правової культури виступають компоненти юридичної дійсності в їх особливому ракурсі еталонів поведінки: право і правосвідомість, правові відносини і законність, правопорядок і правомірна діяльність суб'єктів. Елементи, що утворюють правову культуру суспільства, одночасно включені і в інші структури. Більш того, ці елементи виступають складовими компонентами декількох різних систем 11
....Названі елементи не повністю збігаються з вмістом правової культури вони характеризують лише рівень правового розвитку суспільства. Змістом же охоплюються не просто правосвідомість, право, законність і т.п., але й характер, ефективність, ступінь їх розвитку, тобто те, що дає їм даний етап суспільного процесу 13
___________________________________
11 Конституційне право / Под ред. Б.С. Ебзеева. - М .: Юніті-Дана, 2012. - 671 с., с. 89
               
У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що правова свідомість (правосвідомість) - це особливий вид суспільної свідомості, сукупність різних форм відображення правової дійсності у правових теоріях та концепціях, поглядах, почуттях, уявленнях людей про право, його справедливість, цінність, місце і роль щодо забезпечення свободи особи та інших загальнолюдських цінностей.....
..Призначення правосвідомості, її місце та роль в правовій сфері суспільного життя конкретизуються в функціях - головних напрямках її впливу на правові явища, правову систему в цілому. Структуру правової свідомості особи становлять три складові: правові знання, правові оцінки та правові установки...

Література

 1. Конституція України від06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996.
 2. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII // Відомості Верховної Ради України, 1990.
 3. Теорія держави і права у схемах і визначеннях. Радько Т. Н. - Навчальний посібник - 2011 - 176 с.
 4. Теорія держави і права у схемах, визначеннях і коментарях. Малько А. В. - Навчальний посібник - 2010 - 144 с.
 5. Теорія держави і права. Шевчук Д. А. - Підручник - 2009. - 299 с.
 6. Теорія держави і права у питаннях і відповідях. Морозова Л.А. - Підручник - 2007. - 288 с.
 7. Дмитрієв Ю. А., Казьмін І. Ф., Лазарєв В. В. та ін. Загальна теорія права - підручник / За заг. ред. А. С. Піголкіна 1996
 8. Клименко С. В., Чичерін А. Л. Основи держави і права. Посібник для вступників до юридичних вузів 1999
 9. КозловаЄ.І.,КутафінО.Е.Конституційне право - М.: Проспект, -592 с.
 10. КомковаГ.Н.,КолесниковЕ.В., ЛипчанськийМ.А.Конституційне право. - М .:Юрайт, -464 с.
 11. Конституційне право /Под ред.Б.С.Ебзеева. - М .:Юніті-Дана, -671с.
 12. НекрасовС.І.Конституційнеправо- М .:Юрайт, -351с.
 13. Теорія держави іправа/ За ред.А.С.Піголкіна, Ю.А.Дмитрієва.- М .:Юрайт, -752 с.
 14. Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посіб. / Є.В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.; за заг ред. Є. О. Гіди. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2010. - 260 с.
 15. Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С.,Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.] Випуск 2. –К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2010. – 347 с., с. 24

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук