Теорія держави та права

Курсова Поняття правовідносин та їх види (Код: 15145)

Опис

Готова курсова робота Поняття правовідносин та їх види на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 34

План

Вступ
1. Поняття та ознаки правовідносин
2. Склад правовідносин
3. Види правовідносин у сфері правоохоронної діяльності
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. У суспільстві існує багато різних відносин між людьми: економічні, політичні, моральні, культурні та ін. Всі ці види відносин, які існують між окремими індивідами або їх об’єднаннями, є суспільними відносинами, в них відбувається реальна взаємодія людей....
Тому питання про правові відносини є одним з найбільш дискусійних у сучасній юридичній  науці.  До  сьогодні ….
Стан наукового дослідження. Дослідження поняття та структури  правовідносин  здійснюється  у  ... Встановлення  структури правовідносин  у  загальній  теорії  права  здійснено  в  працях  С.С.  Алексєєва, О.С. Іоффе,  С.Ф. Кечекьяна,  О.Ф. Скакун,  М.В. Цвіка,  Р.Й. Халфіної, Г.Ф. Шершеневича,  Л.С. Явича  та  інших  науковців. ...
Мета та завдання дослідження. Мета курсової роботи полягає у ...
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:
….
Об'єктом дослідження є ...
Предметом дослідження є ...
Методи дослідження ….
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.
 1. Поняття та ознаки правовідносин….
В теорії права не має єдності думок щодо визначення поняття «правовідносини».
Так, Павленко П. І. під правовими відносинами розуміє  врегульовані  нормами  права  вольові  суспільні  відносини,  що  виражаються  в  конкретному  зв’язку  між  правомочними  і  зобов’язаними суб’єктами – носіями  суб’єктивних  юридичних  прав,  обов’язків,  повноважень  і відповідальності – і забезпечується державою [2, с. 56].....
….
О. Скакун визначає правове відношення як врегульоване нормами права вольове суспільне відношення, що виражається в конкретному зв'язку між уповноваженим і зобов'язаним суб'єктами — носіями суб'єктивних юридичних прав, обов'язків, повноважень і відповідальності — і забезпечується  державою [9, с. 375]....
На підставі вищевикладених визначень до ознак правовідносин можна віднести наступні:...
...
 
Отже, з усього зазначеного можна дійти висновку, що правові відносини — це....
 1. Склад правовідносин
У теорії права існують різноманітні погляди на склад правовідносин.  Так, О.С. Іоффе спочатку елементами будь-яких правовідносин називав суб’єкт, об’єкт,  правомочності  та  обов’язки [10, с. 43].  Пізніше  вчений  разом  із  М.Д. Шаргородським уточнив, що склад правовідносин утворює суб’єкти, між якими  відбувається  правовідносини,  зміст,  а  також  об’єкти,  на  які  вони  спрямовані. ….
На  думку  С.С. Алексєєва,  правовідносини  є  складним  утворенням,  що  мають  внутрішню  будову.  До  їх  складу  входять:  а)  зміст  правовідносин (матеріальний – поведінка суб’єктів і юридичний – суб’єктивні юридичні права й  обов’язки);  б)  суб’єкти  права,  тобто  учасників  правовідносин;  в)  об’єкти правовідносин [11, с. 176]. …..
….
Цвік М.В.  стверджує,  що  до  складу  правовідносин  включають  суб’єктів і об’єктів правовідносин та їхній юридичний зміст (сукупність прав і  обов’язків сторін) [1, с. 337].  Ця думка науковця найбільш поширена в теорії права та відповідає стандартам побудови елементів правовідносин....
Тож  можна  констатувати,  що  в  загальній  теорії  права  щодо  визначення структури  правовідносин  існують  такі  погляди: ….
...
Суб’єкти правовідносин  (суб’єкти  права)  -  це учасники правових відносин,  які  мають взаємні  суб’єктивні  права та юридичні обов’язки  [8, с. 227].....
….
 
Отже, під складом правовідносин слід вважати.....
 
3. Види правовідносин у сфері правоохоронної діяльності
...
Особливість спрямування правоохоронної діяльності полягає в тому, що більшість правовідносин у цій сфері реалізуються на підставі норм права, що забороняють вчинення неправомірних дій (норми особливої частини КК України, норми права, що визначають склад адміністративних проступків, дисциплінарних проступків тощо)   [19, с. 256]....
….
Види правовідносин у сфері правоохоронної діяльності за галузями:
Конституційні правовідносини в діяльності суб'єктів правоохоронної системи, як правило, на практиці виникають, змінюються, припиняються не на основі юридичних фактів, закріплених у конституційних нормах, а на підставі юридичних фактів, закріплених у галузевих нормах права [19, с. 257].....
….
 
У юридичній літературі договірні відносини суб'єктів правоохоронної системи, зокрема міліції", справедливо називають нетиповими правовідносинами для цих суб'єктів, оскільки вони, є некомерційними організаціями, створюються для соціальних цілей, в основному не пов'язаних з отриманням прибутку. Так, О.Ф. Скакун до нетипових правовідносин міліції, що виникають у результаті договору відносить:....  [9, с. 579].
 
Висновки
Таким чином, правові відносини є результатом дії приписів норм права на відносини між різними суб’єктами.
….
Правові відносини мають складну структуру, яка характеризується взаємозв’язаністю всіх її складових компонентів. До них відносять суб’єктів правовідносин, об’єкти правовідносин та юридичний зміст.....
….
Між цими елементами існує нерозривний зв’язок. Суб’єкти правовідносин вступають в них з метою задоволення своїх інтересів і потреб, які опосередковують об’єкти правових відносин. ….

Література

 1. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 2. Павленко П.І., Лисов О.О., Гончаров А.В. Теорія держави та  права:  конспект  відмінника (навчально-методичний  посібник) / під загальною редакцією к.ю.н. П.І. Павленка; Донецький юридичний інститут ЛДУВС. – Донецьк, Цифрова типографія, 2010. – 84 с.
 3. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст]: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. - Суми: Університетська книга, 2009. - 689 с.
 4. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 5. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2010. — 477 с.
 6. Лазарев В. В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2011. — 520 с.
 7. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с.
 8. Колодій А. М. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с.
 9. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2009. — 426 с.
 10. Иоффе О.С. Правоотношения  по  советскому  гражданскому  праву / О.С. Иоффе. – Ленинград : ЛГУ. – 1949. – 144 с.
 11. Теремецький В.І. Загальна характеристика елементів структури податкових правовідносин / Теремецький В.І. // Вісник Вищої ради юстиції. — № 1. — 2012. — С. 175-188
 12. Захарова О.С. Суб'єктний склад цивільних процесуальних правовідносин / Захарова О.С. // Вісник Академії адвокатури України. — № 3 (16). — 2014. — С. 21 -28
 13. Лисенков С. Л. Теорія держави і права: підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихоміров, В.С. Ковальський ; за ред. С.Л. Лисенкова. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 448 с.
 14. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / [за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко]. — К.: Юрінком Інтер,2006. — 688 с.
 15. Козачук Д.А. Адміністративно-процесуальні правовідносини: проблема визначення поняття та структурних елементів / Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. — 2014. — № 2. — С. 109-124
 16. Теория государства и права. Учебник под ред. В. К. Бабаева. – М. : Юристъ, 2010. – 592 с.
 17. Теория государства и права: курс лекций / [Байтин М. И., Григорьев Ф. А., Зайцев М. И и др.]; под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М. : Юристъ, 1997. – 672 с.
 18. Мельник О. Г. Поняття та види об’єктів правових відносин у сфері реалізації судової влади / Мельник О. Г. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 4. — 2013. — С. 5-10
 19. Гіда Є. О. Теорія держави та права : підручник / Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний та ін.; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. – 576 с.
 20. Сердюк І. А. Правоохоронні відносини: поняття, їх особливості та види : Дис... канд. Наук: 12.00.01 - 2008. - 41 с.
 21. Данилюк Ю. Суб’єкти конституційно-правових відносин: проблемні питання [Текст] / Данилюк Ю. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, - 2013. - № 4.- С. 39 – 44
 22. Колпакова В.К. Адміністративно-правові відносини: поняття та види / Колпакова В.К. // Юридичний науковий електронний журнал. — № 1. — 2013. — С. 101-104
 23. Сунєгін С. О. Правовідносини як динамічний елемент романо-германської правової сім’ї / С. О. Сунєгін // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 43. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – С. 127-133.
 24. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.1992 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук