Теорія держави та права

Курсова Поняття і суть держави еволюція розвитку 2 (Код: 15144)

Опис

Готова курсова робота Поняття і суть держави еволюція розвитку на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
Розділ 1. Еволюція уявлень про державу
Розділ 2. Поняття та ознаки держави
2.1. Розуміння і визначення держави
2.2. Ознаки держави
Розділ 3. Сутність держави
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Ще з стародавніх часів поняття, сутність і роль держави в суспільстві належало, з одного боку, до основоположних, з іншого – дискусійних питань. ...
….
Тому не тільки виправдано, але ….
Вагомий внесок у дослідження поняття, сутності, природи та основних проблем розвитку держави досліджувались у роботах таких українських учених: В. Бабкін, ....
Мета та завдання дослідження. Мета...
Досягнення поставленої мети обумовило вирішення таких основних задач: ...
….
Об’єктом дослідження є ...
Предметом дослідження є ...
Методи дослідження. Для реалізації мети і завдань в даній курсовій роботі використовувалися такі наукові методи дослідження, як ...
Теоретичну основу даної курсової роботи складають матеріали з навчальної та наукової літератури. В роботі були використані підручники таких науковців, як Абдулаева  М.И., Андрусяк Т. Г.,  Безимян А.,  Венгерова А.Б. Волинки К. Г., Зайчук О.В., Оніщенко Н.М., А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков, Лазарева В.В., Скакун О.Ф. та ін. ...
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу 3 розділів, 2 підрозділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг сторінок - 29
 
Розділ 1. Еволюція уявлень про державу
...
Перше усвідомлення феномену держави відбувалося в межах міфологічного світогляду. Це міфологічне уявлення людини про світ та все у світі було достатньою умовою для формування уявлення про божественне походження влади та держави. Тому переважна більшість сучасних науковців вважають, що перші уявлення про державу констатували її інституцією божественного походження [1, с. 131]....
...
Із часом, розвиваючись, погляди на державу, порядок, справедливість почали різнитися, набувати різних напрямку й забарвлення. Це сталося на етапі з'ясування людьми питання про взаємозв'язок порядку небесного і відносин на землі. Зокрема, у Стародавньому Китаї вважалося, що такий зв'язок здійснюється імператором. Від імені Бога він утворенням держави встановлює порядок на землі та реалізує надані йому Богом владні повноваження. Решта осіб, які обіймають різні посади в системі державного управління, мають проводити в життя волю імператора, а значить, і Бога [2, с. 49]....
...У “класичному” вигляді виникнення держави як реалізація божої настанови зображено на прикладі євреїв у Старому Завіті, який формувався як єдиний літературний твір упродовж цілого тисячоліття (X - І ст. до н.е.). Уявлення про державу та її походження В Іудаїзмі (який потім ліг в основу кількох світових релігій) доволі вдало зображено при описі царювання перших єврейських правителів - Саула та Давида....
 
Подальші уявлення про державу містяться у вченні Цицерона. Він визначав державу як союз людей, об'єднаних загальними основами права і загальної користі. Т. Гоббс назвав державу «природним тілом». І. Кант вважав, що держава — це об'єднання людей, підвладних правовим законам. Г. Гегель писав про державу як про «плин бога у світі»  [7, с. 75]....
...
Відомий англійський філософ XVI ст. Томас Гоббс (1588-1679) стверджував, що для панування спокою необхідно примирити людські пристрасті, які ніколи не вгамовуються. Ось це і повинна виконати держава. У його розумінні "держава" - це єдина особа, волю якої у результаті договору багатьох людей вважають волею всіх [8, с. 34]....
….
Таким чином, уявлення про державу як інституцію....
  
Розділ 2. Поняття та ознаки держави
2.1. Розуміння і визначення держави
...
Держава, як продукт суспільного розвитку, є складним соціальним явищем, тісно пов'язаним і багато у чому залежним від економічного, політичного і культурного розвитку суспільства. Держава — це знаряддя, інструмент політичної влади (яка, проте, здійснюється не тільки за допомогою держави). У суспільстві діють політичні партії, союзи, релігійні організації тощо. Держава, займаючи особливе місце, має характерні ознаки, що відрізняють її від інших політичних інститутів влади. Вона виникає на певному етапі розвитку людського суспільства і зберігається до цього часу. Держава на історичному шляху свого розвитку є особливою організацією і силою, яку жодна інша політична організація не здатна замінити [7, с. 75]....
….
У світовій юридичній науці немає загальноприйнятого визначення держави, що пояснюється складністю цього соціального та юридичного явища.
На думку Лебедєвої О. В. держава - це суверенна політико-територіальна організація публічної влади, певних соціальних сил (класів, груп, усього народу), що має апарат управління і примусу, робить свої веління загальнообов'язковими і вирішує як класові, так і загальносоціальні завдання  [10, с. 36]....
...Професор Скакун О.Ф. вказує, що держава - це суверенна, політико-територіальна організація суспільства, що наділена владою, яку здійснює державний апарат на основі юридичних норм та забезпечує захист і узгодження суспільних, групових та індивідуальних інтересів при необхідності, опорі, застосовуючи примус [14, с. 41]...
...
Також можна дійти висновку, що загальним у всіх даних визначеннях виступає те, ….
 
2.2. Ознаки держави
….
Зовнішні, відмітні ознаки держави можна розділити на дві групи. Перша група ознак відрізняє державу від первісної соціальної організації. До них належать:
1) публічна політична влада, інакше кажучи, влада, що виділилася із суспільства, не збігається з ним, така, що стоїть над ним і виступає від його імені. Державна влада має свій особливий апарат у вигляді органів держави і професійних управлінців (армія, поліція, чиновники, судді тощо);
…. [11, с. 14].
Друга група ознак держави відрізняє її від політичних партій та громадських організацій (їх називають атрибутами держави):
….
2) Територія.  Держава має свою територію, окреслену кордонами. Територія — матеріальна основа існування держави. Сама територія не породжує держави. Вона лише створює простір, у межах якого держава простирає свою владу на населення, що мешкає тут [14, с. 40]....
….
Розглянувши ознаки держави, можна зробити висновок, що....
 
Розділ 3. Сутність держави
Професор О.Ф. Скакун стверджує: щоб висвітлити поняття держави, необхідно розкрити її сутність. На її думку, сутність держави — це внутрішній зміст діяльності згаданого інституту, який виражає єдність загально-соціальних і групових (класових) інтересів людей [14, с. 41]....
….
Категорію “сутність держави” в загальних рисах можна визначити як засіб, що відображає основне, визначальне в державі, становить її основу [17, с. 87]....
….
Виникнення більшості держав характеризується близькими економічними і політичними закономірностями. Економічно пануючий клас оформляв своє політичне панування у формі держави. За допомогою держави пануючі класи (рабовласники, феодали, буржуазія, пролетаріат) забезпечували збереження існуючого економічного і політичного устрою [7, с. 76]...
... 
 
Висновки
Розглянувши тему курсової роботи можна зробити наступні висновки:
Багато мислителів намагалися зрозуміти, що являє собою держава, чому вона виникає і необхідна людству, якою є природа держави, що відрізняє її від інших організацій, створених людьми.....
….
У буржуазну епоху поширилось визначення держави як сукупності (союзу) людей, території і влади. Одні ототожнювали державу з країною, інші — із суспільством, ще інші — з колом осіб, що здійснюють владу. Деякі пов’язували поняття держави із психічним зв’язком між людьми. …..
 
 1. Кухта Б. Основи політичної науки: курс лекцій / За ред. Б. Кухти. — Ч.2: Політичні процеси, системи та інститути. — Львів: Кальварія, 1997. — 336 с.
 2. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.
 3. Конотопцев О. С. Зародження уявлень про державу як інституцію в стародавньому світі / Конотопцев О.С. // Теорія та практика державного управління. — 2008. — № 4. — С. 37-45
 4. Антология мировой философии: В 4 т.: Философия древности и средневековья. — Ч.1. — М.: Мысль. — 1969. — Т.1. — С. 199-225
 5. Сейбан Д. Г., Торсон Т. Л. Історія політичної думки. — К.: Основи, 1997. — 838 с.
 6. Кельман М. С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 225 с.
 7. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави та права: Академічний курс: Підручник./ Юрінком Інтер. - К., - 2006 р. - 245 с.
 8. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 315 с.
 9. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 10. Лебедєва О. В. Сучасна держава: теоретико-правові проблеми ідентифікації / Лебедєва О. В., Оніщенко О. В. // Юридичний вісник. — № 3 (12). — 2009. — С. 13-15
 11. Павленко П.І., Лисов О.О., Гончаров А.В. Теорія держави  та  права:  конспект  відмінника (навчально-методичний  посібник) / під загальною редакцією к.ю.н. П.І. Павленка; Донецький юридичний інститут ЛДУВС. – Донецьк, Цифрова типографія, 2010. – 84 с.
 12. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 521 с.
 13. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 15. Сухонос В. В. Теорія держави і права [Текст]: навчальний посібник / В.В.Сухонос. — Суми : Університетська книга, 2005. — 536 с.
 16. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 17. Сидоров А. І. Дослідження сутності держави через призму функціонального аналізу / Сидоров А.І. // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 1. — С. 82-87
 18. Лазарев В. В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520 с.
 19. Колодій А. М., В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков Теорія держави  і  права:  Навч.  посіб.  / За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 20. Байтин М. И. О понятии государства // Правоведение. – 2002. – № 3 (242). – С. 4-16.
 21. Матузов Н. И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук