Теорія держави та права

Курсова Поняття і суть держави еволюція розвитку (Код: 15143)

Опис

Готова курсова робота Поняття і суть держави еволюція розвитку на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 31

План

Вступ
1. Поняття та ознаки держави: історія розвитку та основні підходи розуміння
2. Сутність держави: плюралізм підходів
2.1 Класовий підхід до розуміння сутності держави
2.2 Загальносоціальний підхід до розуміння сутності держави
2.3 Інші підходи до розуміння сутності держави
3. Основні сучасні концепції розуміння сутності держави.
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Ще з стародавніх часів поняття, сутність і роль держави в суспільстві належало, з одного боку, до основоположних, з іншого – дискусійних питань. ...
….
Вагомий внесок у дослідження поняття, сутності, природи та основних проблем розвитку держави досліджувались у роботах таких українських учених: В. Бабкін, В. Горбатенко, А. Заєць, О. Зайчук, М. Козюбра, А. Колодій, О. Копиленко, Л. Луць, Ю. Оборотов, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, В. Погорілко, П. Рабінович, В. Селіванов, В. Сіренко, О. Скакун, С. Стеценко, В. Тимошенко, О. Тихомиров, Ю. Шемшученко та ін. Окремі питання зазначеної проблематики досліджували: Л. Бєлая, В. Васецький, Т. Дідич, О. Котюк, Т. Тарахонич, О. Фатхутдінова та ін. ...
Мета та завдання дослідження. Мета курсової роботи...
Досягнення поставленої мети ….
….
Об’єктом дослідження є ...
Предметом дослідження є ...
Методи дослідження. Для реалізації мети і завдань в даній курсовій роботі використовувалися такі наукові методи ..
Теоретичну основу даної курсової роботи складають матеріали з навчальної та наукової літератури. В роботі були використані підручники таких науковців, як Абдулаева  М.И., Андрусяк Т. Г.,  Безимян А.,  Венгерова А.Б. Волинки К. Г., Зайчук О.В., Оніщенко Н.М., А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков, Лазарева В.В., Скакун О.Ф. та ін. …....
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу 3 розділів, 2 підрозділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг сторінок - 31
 1. Поняття та ознаки держави: історія розвитку та основні підходи розуміння
Протягом багатьох століть ідея держави цікавила мільйони людей. Вони хотіли зрозуміти, що таке держава, як і для чого вона створена. І сьогодні тривають широкі дискусії з питань виникнення і сутності держави, визначення межі її втручання у приватне й суспільне життя та багато інших аспектів, пов'язаних з цим суспільним інститутом. Особливий інтерес викликали і викликають основні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави у вчених-юристів [11, с. 47]....
….
Перше усвідомлення феномену держави відбувалося в межах міфологічного світогляду. Це міфологічне уявлення людини про світ та все у світі було достатньою умовою для формування уявлення про божественне походження влади та держави. Тому переважна більшість сучасних науковців вважають, що перші уявлення про державу констатували її інституцією божественного походження [18, с. 131].....
.....
 
 
Отже, розглянувши різні визначення поняття “держава”, ….
 
2. Сутність держави: плюралізм підходів
 
2.1 Класовий підхід до розуміння сутності держави
 
Професор О.Ф. Скакун стверджує: щоб висвітлити поняття держави, необхідно розкрити її сутність. На її думку, сутність держави — це внутрішній зміст діяльності згаданого інституту, який виражає єдність загально-соціальних і групових (класових) інтересів людей [16, с. 41]....
...Сутність будь-якого явища є головне, основне, визначальне в цьому явищі, це сукупність характерних внутрішніх рис і властивостей, без яких явище втрачає свою особливість, своєрідність [1, с. 59]...
….
 
Отже, ...
 
2.2 Загальносоціальний підхід до розуміння сутності держави
….
Загальнолюдське призначення держави у більш широкому сенсі полягає в тому, щоб бути інструментом соціального компромісу, пом'якшення  і подолання суперечностей, пошуку злагоди і співробітництва різноманітних верств населення та громадських сил; забезпечення загальносоціальної спрямованості у змісті всіх здійснюваних ним функцій  [4, с. 14]....
...Отже, загальносоціальний аспект сутності держави — захист інтересів усього суспільства, забезпечення громадського блага, підтримання порядку, виконання інших загальносоціальних справ. Загальносоціальний аспект сутності держави особливо яскраво проявляється в її зіставленні з громадянським суспільством  [16, с. 42]....
….
 
2.3 Інші підходи до розуміння сутності держави
 
…. У рамках національного (націоналістичного) підходу державу можна визначити як організацію політичної влади, сприяючу переважному здійсненню інтересів титульної нації за рахунок задоволення інтересів інших націй, що проживають на території даної країни. ….  [14, с. 29].
…..
Інакше кажучи, сутність держави багатоаспектна. Вона не зводиться тільки до класових і загальносоціальним початків. Тому в сутності держави в залежності від історичних умов на перший план може виходити будь-яке з вищезгаданих початків. …...
 
 1. 3. Основні сучасні концепції розуміння сутності держави.
Сутність держави пов'язане з проблемою належності державної влади певному соціальному шару, з питанням про те, хто і в чиїх інтересах здійснює державну владу. У цьому сенсі існують такі концепції суті держави:....
…..
 Сучасні елітисти допускають демократичні засади у державній владі, стверджуючи, що єдиний інструмент демократії — вибори тієї або іншої еліти;
2) Технократична теорія (Джеймс Барнхем, Деніел Белл, Олвін Тоффлер) бачить у державній владі різновид соціального менеджменту. У постіндустріальному (інформаційному) суспільстві, мета якого — розширене виробництво та споживання — менеджери стають новою економічною елітою, оскільки саме вони управляють виробництвом. Отже, процес перерозподілу продуктів виробництва та інші загальнозначущі для всього соціуму справи теж мають перебувати в руках професіоналів-менеджерів.....
 
Висновки
...
З давніх часів мислителі намагалися відповісти на запитання, що таке держава. Античні філософи розглядали державу як певну організацію порядку в суспільстві, вбачаючи в цьому її суть і основне призначення. Ця ідея знайшла багатьох послідовників і надалі....
....
Виділяють класовий, загальносоціальний, релігійний, національний та расовий підходи до розуміння сутності держави....
...Першим виступає класовий підхід до розуміння сутності держави, в рамках якого державу можна визначити як організацію політичної влади економічно пануючого класу. Тут держава використовується у вузьких цілях, як засіб для забезпечення головним чином інтересів панівного класу, верстви, соціальної групи. У цьому випадку першочергове задоволення інтересів якихось класів не може не викликати опору у інших класів....

Література

 1. Абдулаев М.И. Теория  государства  и  права:  Учебник  для  высших  учебных  заведений. – М.:  Финансовый  контроль, 2004 – 410 с.
 2. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права / Учебник. - Спб.: Питер, 2003. - 576с.
 3. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 4. Байтин М. И. О понятии государства // Правоведение. – 2002. – № 3 (242). – С. 4-16.
 5. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 6. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-те изд. - М.: Юриспруденция, 2000. - 528 с.
 7. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 8. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави та права: Академічний курс: Підручник./ Юрінком Інтер. - К., - 2006 р. - с. 286
 9. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы - М., 1999.
 10. А. М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб.  / За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 11. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 12. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 521 с
 13. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 14. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 16. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 17. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 18. Кухта Б. Основи політичної науки: курс лекцій / За ред. Б. Кухти. — Ч.2: Політичні процеси, системи та інститути. — Львів: Кальварія, 1997. — 336 с.
 19. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.
 20. Конотопцев О. С. Зародження уявлень про державу як інституцію в стародавньому світі / Конотопцев О.С. // Теорія та практика державного управління. — 2008. — № 4. — С. 37-45
 21. Кельман М. С., О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 225 с.
 22. Лебедєва О. В. Сучасна держава: теоретико-правові проблеми ідентифікації / Лебедєва О. В., Оніщенко О. В. // Юридичний вісник. — № 3 (12). — 2009. — С. 13-15

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук