Теорія держави та права

Курсова Політичний режим (Код: 15142)

Опис

Готова курсова робота Політичний режим на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
Розділ 1. Поняття та види форм державного (політичного) режиму
Розділ 2. Демократичні режими
Розділ 3. Недемократичні режими
3.1. Тоталітарний режим
3.2. Авторитарний режим
Розділ 4. Політичний режим в Україні, його риси та особливості
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. В умовах розвитку державності України та розбудови демократичного суспільства державний режим потребує удосконалення. ....
...Демократія повинна створити головні умови для виникнення і розвитку громадянського суспільства, ....
Мета курсової роботи полягає у комплексному та об'єктивному дослідженні основних форм .....
 Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення наступних завдань:
- дослідити поняття та форми політичного режму;
....
Об’єктом дослідження є ....
Предметом дослідження є ....
Методи дослідження. У процесі дослідження було використано філософські (загальнонаукові) та окремі наукові методи пізнання. Застосування ......
Стан дослідження.  Для всебічного та повного дослідження питання були використані наукові праці таких вчених як О.В. Радченко, Т.Б. Хомуленко, Макиавелли Н.,  Монтескье Ш.-Л., Арендт Х.,  Герасіна Л., Чабанна М., Спиноза Б. та ін., а також підручники з теорії держави та права таких авторів як Скакун О.Ф., Гіда Є.O., Кунченко-Харченко В.І., Ведєрніков Ю.А., Кириченко В.М. та ін.....
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок – 30.
 
Розділ 1
Поняття та види форм державного (політичного) режиму
      ....
       Першу спробу наукової класифікації державноуправлінських режимів зробив Платон Афінський, запропонувавши розрізняти відомі на той час форми політичного правління на «правильні» (монархія, аристократія) та «неправильні» (олігархія, демократія, тиранія, тимократія) [9, с. 221, 329 – 345]....
      ....
. Аристотель удосконалив класифікаційні критерії форм державноуправлінського режиму: число правлячих осіб (один, декілька, більшість) і вищу мотивацію правителів (загальне благо або приватний інтерес). Якщо правителі діють альтруїстично заради загального блага, така держава є “правильною”. Якщо ж керманичами рухає приватний інтерес або альтруїзм поступово перероджується на егоїзм (ось де історичні витоки корупції!), то держава стає «неправильною» [2, с. 488–489]....
    .....
У загальній теорії права, крім поняття "державний режим" виділяють ще поняття "політичний режим".....[11].
 .....
Поняття "державний режим", як правило, не ототожнюють з поняттям "політичний режим", хоча за значенням вони й близькі один одному. Останнє поняття має ширше значення і характеризує не тільки методи діяльності державних органів, що визначаються поняттям "державний режим", а й можливості та форми діяльності всіх елементів політичної системи - політичних партій, рухів, інших об'єднань громадян...
     .... [3].
На думку Ведєрнікова Ю.А. основою для класифікації державно-правових (політичних) режимів, тобто способів та методів здійснення державної влади, є:
ступінь розвиненості політичної демократії та реальний політико-правовий статус особи. З урахуванням цих критеріїв сучасні державно-правові (політичні) режими поділяються на демократичні та антидемократичні [8]:....
      Таким чином, залежно від характеру засобів,.....
 
Розділ 2. Демократичні режими
      ....
Демократичний державно-політичний режим - стан державно-політичного життя суспільства, за якого державна влада здійснюється на основі чинного права з використанням демократичних форм народного представництва і безпосередньої демократії, гарантуванням прав і свобод людини, високим рівнем їх захисту, додержанням поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову та дотриманням їх балансу, забезпечуваного системою стримувань і противаг [1]....
       До основних ознак демократичного державного режиму належать:
- основне джерело влади у державі - народ (громадяни);....
…... [3].
       Різновидами демократичного режиму є:.....
- ліберально-демократичний - ставить своєю метою дотримання гуманістичних принципів здійснення державної влади в межах права: рівне забезпечення кожному громадянинові прав на дотримання належних правових процедур, приватну власність, недоторканність особистого життя, свободу слова, свободу зборів і свободу віросповідання (тут лібералізація є елементом демократизації);
….. [1].
    ..
       Тільки демократичний режим може бути базою для побудови правової держави, оскільки він створює умови дня дотримання принципу верховенства права [1].....
       Таким чином, демократичний державний режим - …...
 
Розділ 3. Недемократичні режими
      3.1. Тоталітарний режим
      ....
       Різновидами тоталітарного режиму є:
- расистський - проводить політику обмеження прав і свобод людини за расовою ознакою, підтримує політику панування однієї расової групи;
- фашистський - спирається на необмежену владу на чолі з харизматичним лідером, для якого людина – ніщо;....
…..
       Найбільш послідовний опис тоталітарної системи запропонувала Ханна Арендт в роботі «Витоки тоталітаризму» (1951 р.). Родовими ознаками тоталітаризму вона визначила: терор як норму управління суспільством; контроль однієї політичної організації над усіма соціальними підсистемами10 (політикою, економікою, культурою та ін.); всеосяжну ідеологію як інструмент такого контролю [13, с. 393–396, 442].....
   .....
       Я. Корна в праці “Соціалістична система” звернув увагу на те, що часто соціалістичну систему ототожнювали із військовою диктатурою. Але необхідно зважати, що за умов військової диктатури влада перебуває в руках військових, а у класичній соціалістичній системі управління суспільством здійснює партія. ..... [14, с. 86].
      Таким чином, тоталітарний режим характеризується....

      3.2.Авторитарний режим
  ....
      Ознаки авторитарного режиму:
1) зосередження влади (управління державними структурами) в руках правлячої верхівки, котра здобуває її нав'язуванням суспільству своєї волі командними методами, а не через вільні вибори;
….
       Влада за авторитарного режиму займається передусім питаннями власної безпеки, суспільного порядку, оборони і зовнішньої політики, хоч вона може впливати на стратегію економічного розвитку, здійснювати структурні перетворення, не руйнуючи при цьому механізму ринкового саморегулювання, проводити досить активну соціальну політику....
         Авторитарний режим — це стан політичного життя, коли влада зосереджується в руках однієї особи або правлячої верхівки. Цей режим не має таких реакційних проявів, як тоталітарний, і характеризується:
….. [8].
     …..... [16, с. 50-51].
       Різновидами авторитарного режиму є:
- революційний - змінює напрями суспільно-політичного розвитку, нерідко здійснюючи владу в неправових формах;...
….
      Таким чином, авторитарний режим характеризується ...
 
Розділ 4. Політичний режим в Україні, його риси та особливості
      ....
       Статтею І Конституції України Україна визначається як демократична держава. Народ визнається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Лише він має право визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами....
        ....
- можливість створення і вільного функціонування політичних партій та інших громадських об'єднань, їх юридична рівність. Наприклад, у ч. 3 ст. 15 Конституції України 1996 р. проголошено, що "...держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України",
- незалежність засобів масової інформації. ...
      Тому можемо визначити державний режим України як демократичний у стадії становлення [3], [11]....
 ….     Щодо визначення типу політичного режиму України існує велика кількість думок, але єдиним вірним шляхом у вирішенні суперечностей навколо цього питання є спроба зіставити декілька типологій політичних режимів...
     …..А. Ф. Колодій, що гібридність політичного режиму в Україні, непевність демократії не означає, що українське суспільство не є перехідним до демократії [20]. Україна не тільки задекларувала свій намір побудувати демократичне суспільство, але й приступила до практичного втілення цього наміру в життя, але цей процес не завжди має лінійний розвиток....
 
Висновки
      Державний режим тісно пов'язаний із формою державного правління та політичним режимом, який фактично визначає тип державного режиму.
       На відміну від форми державного правління та форми державного устрою, які характеризують організаційний бік форми держави, державний режим характеризує порядок діяльності держави, визначає її функціональне спрямування. Державний режим є найбільш нестійким елементом форми держави......
      ....
       Демократичний режим - це тип державного режиму, за яким державна влада здійснюється на основі рівної участі громадян та їх об'єднань у формуванні державної політики, утворенні і діяльності державних органів, дотриманні прав і свобод людини....

Література

 1. Скакун О.Ф.Теорія права і держави: Підручник// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
 2. Аристотель. Сочинения: в 4 т. – Т. 4 / Аристотель // [пер. с древнегреч.] ; общ. ред. А. И. Доватура. – М. : Мысль, 1983. – 830 с. // [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000353/ st003.shtml
 3. Гіда Є.O.Теорія держави та права: Підручник// [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://westudents.com.ua/glavy/69544-1224-forma-derjavnogo-rejimu.html
 4. Кунченко-Харченко В.І. Правознавство: Підручник// [Електронний ресурс] : – 
 5. О.В. Радченко, Т.Б. Хомуленко. Типологізація державно управлінських режимів як системи суспільних відносин: класичні підходи / О.В. Радченко // - Державне будівництво, 2009, с. 1-12 [Електронний ресурс]: – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua
 6. Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли// – М.: Планета, 1990. – 80 с. // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http: //filosof. historic. ru /books/ item/f00/ s00/ z0000314 / index.shtml
 7. Монтескье Ш.-Л. О духе законов / Ш.-Л. Монтескье// [сост., пер. и коммент. примеч. авт. А. В. Матешук]. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.
 8. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права: Підручник// [Електронний ресурс] : – Режим доступу:http://westudents.com.ua/glavy/69337-212-derjavno-pravoviy-poltichniy-rejim-ta-yogo-rznovidi.html
 9. Платон. Государство / Платон // Собр. соч.: в 4 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1994. – 654 с. //[Електронний ресурс]:– Режим доступу: http://filosof. historic.ru /books/item /f00 /s00 /z0000418/st010.shtml
 10. Спиноза Б. Богословско-политический трактат / Б. Спиноза// [Пер. С лат. Н. Лопаткина]. – М.: ООО Издательство АСТ, 2003. – 381 (3) с. // [Електронний ресурс]: – Режим доступу : http://filosof.historic.ru/books/ item/f00/s00/z0000131/
 11. Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: Підручник// [Електронний ресурс]: – 
 12. Герасіна Л. Громадянське суспільство і колізії в процесі реалізації політичної влади / Герасіна Л. // - Вісник Академії правових наук України, вип. 3 (54), - с. 43-51.
 13. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Ханна Арендт// [пер. з англ.]. – К.: Дух і літера, 2002. – 539 с.
 14. 14. Чабанна М. Авторитаризм і тоталітаризм Уявна подібність та сутнісна різниця / Чабанна М. // - Політичний менеджмент, вип. № 2, 2003, - с. 83-92.
 15. Данилюк Н. Визначальні риси авторитарного політичного режиму: роль «авторитарних послідовників» у його підтримці / Данилюк Н // - ", №4, 2009  // [Електронний ресурс]:  – Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/110
 16. Тимчук О.Л. Політико-правові особливості сучасних авторитарних політичних режимів / Тимчук О.Л. // - Институт управления и права Запорожского национального технического университета, № 2, 2009, - с.48-54.
 17. Лукавенко С. М. Політичний режим України і проблема інтеграції української держави до світової демократичної спільноти / Лукавенко С. М. // [Електронний ресурс]:  – Режим доступу : www.sociology.kharkov.ua/lukavenko.doc
 18. Вонсович С. Г. Громадянське суспільство в умовах транзиту від тоталітаризму до демократії / Вонсович С. Г. // [Електроний ресурс]. – Режим lоступу:http: //journals.iir.kiev.ua /index.php/pol_n/article/download/2231/1990.
 19. Мінєнкова Н. Політичний режим незалежної України: характеристика змін / Мінєнкова Н.// - ,  №4, 2011  // [Електронний ресурс]:  – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/636
 20. 20. Колодій А.До питання про політичний режим в Україні // Сучасність. – 1999. – № 7 - 8. – С. 84 - 96.
 21. Швець В., Шайхалієва Ю. Особливості становлення демократії та впровадження демократичних цінностей в Україні й світі/ Швець В., Шайхалієва Ю..// - ,  // [Електронний ресурс]:  – Режим доступу:

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук