Теорія держави та права

Курсова Походження держави та права (Код: 14093)

Опис

Курсова робота Походження держави та права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.
 
Загальна кількість сторінок - 31
Вступ
1. Історичний розвиток походження держави і права
2. Загальна характеристика виникнення держави і права.
3. Економічні, політічні та духовні передумови виникненя держави і права. 
4. Шляхи формування держави та права різних народів. 
5. Теорії виникнення держави і права
Висновки
Література 

Фрагмент роботи

Вступ
Протягом багатьох століть ідея держави та права цікавила мільйони людей. ......
Актуальність теми зумовлюється насамперед тим, що знання про походження держави і права мають бути неодмінним складовим елементом світоглядних уявлень кожної людини: адже .............
Крім того, вивчення питання про походження держави та права дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави й права, їх..............
.....Мета роботи полягає у всебічному дослідженні інституту держави і права на його початкових етапах становлення й виникнення, шляхом аналізу науково-історичної літератури...........
 1. Історичний розвиток походження держави і права
Історичний розвиток виникнення держави.
Розглядаючи історичний процес розвитку держави, можна, базуючись на європейському досвіді, виділити наступні періоди в їхньому розвитку:
1 період — зародження держави — племінна держава.........
Станова держава характеризується тим, що правовий статус особи визначається її походженням. Суспільство поділене на певні стани, між якими існують чіткі межі, перехід з одного стану в інший утруднений або й не можливий. .............
Сучасна держава базується на визнанні принципу правової рівності всіх громадян, незалежно від їхнього походження, ..... Основною, визначальною характеристикою сучасної держави все ж таки залишається рівність всіх перед законом, обмеження державної влади правами та свободами людини[1].
Історія розвитку права.
Історія розвитку права свідчить, що  в  умовах  переходу  від  первісного суспільства  до державної організації, спочатку затверджувалося „кулачне право”, коли  мононорми  відновлювались і  знову  відмінялись  за  допомогою  насильства (себто  кулака). .................
 
 1. Загальна характеристика виникнення держави і права.
Виникнення держави.
Перехід від племінної організації суспільства до держави є результатом тривалого, багатовікового процесу розвитку людської цивілізації. ..........
......Це означає, що в державній організації зникає поділ населення на окремі роди, які вели свій початок від спільних предків, населення держави перестає бути об'єднаним на основі спільного племінного походження...........
Ознаки державної влади, які відрізняють її від влади у первісному, соціально однорідному суспільстві:
 1. При родовому устрої суспільна ..... Державна влада носить класовий характер[2].
У теорії держави і права розглядають такі передумови виникнення держави:.....
Виникнення права — тривалий історичний процес. Провісниками юридичного регулювання були звичаї і табу — система безперечних заборон біологічного, природного, морального, релігійного характеру. ...
 1. Економічні, політічні та духовні передумови виникненя держави і права.
...Держава виникає внаслідок розкладання первісної общини, поступового виокремлення вождів та наближених до них, зосередження в них управлінських функцій, ресурсів влади і соціальних привілеїв.
....До їх числа, зокрема, належать такі основні чинники виникнення держави:
 1. Економічні.
Важливою економічною передумовою формування держави став .....
 1. Соціальні.
Ускладнення економічних відносин обумовило соціальну диференціацію, майнове розшарування населення.......
....Простежується тенденція до сакралізації персони верховного правителя, а рядові общинники все більше відчужуються від управління. ......
Серед основних чинників, що вплинули на процес виникнення права, можна назвати такі:
...1) економічні — в умовах розвитку економічних відносин, .........
3) розвиток особистості приводить до перетворення людини на самостійного індивіда зі своїми автономними потребами та інтересами..........
 1. Шляхи формування держави та права різних народів.
Людство знає два способи виникнення держави: природний і штучний. ........
Виникненню держав за природним способом сприяла низка причин.......
- Необхідність удосконалення управління суспільством, що пов’язано з його ускладненням в результаті розвитку виробництва, розподілу праці, зміни умов розподілу продуктів, зростанням чисельності населення і розшаруванням суспільства на соціально неоднорідні групи.
Східний шлях.
....Стародавній Схід  складається з трьох  регіонів: стародавніх  країн  Близького Сходу  Африки (Єгипет) та  Азії (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирія, Мідія, Персія); Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю.........
 
Античний шлях.
..Якщо формування держави Східної деспотії відбувалося внаслідок поєднання трьох чинників: іригації, війни і традиціоналізму, то в Елладі (Стародавня Греція) та в  Стародавньому  Римі  в  основі  формування  держави  знаходилися  насамперед конфлікти всередині суспільства....
Європейський шлях.
В  країнах  Західної  та  Східної  Європи  формування  держави  йшло  трохи інакше, аніж на Сході, в Елладі та Римі. Цей шлях був притаманний тим народам, що відразу йшли від первинної держави до держави ранньофеодальної під впливом політичної  та  майнової  нерівності.
 1. Теорії виникнення держави і права
Походження держави — тривалий (інколи впродовж тисячоліть) історичний процес, який украй складно реконструювати через відсутність документальних свідоцтв про нього. Існує кілька теорій, що з різних позицій висвітлюють і пояснюють появу держави в суспільстві.
Патріархальна теорія
Матеріалістична (класова) теорія .....
..Позаяк Є. Дюринг, Л. Гумплович в основу виникнення держави поклали чинники внутрішнього або зовнішнього насильства, К.Маркс, Ф.Енгельс, В. Ленін керувалися положенням про те, що держава — не сила, нав'язана ззовні, а результат внутрішнього поступу суспільства...
 Ця теорія має чимало позитивних якостей. ....
Основні теорії походження права
Існує кілька найбільш загальних підходів до постановки і вирішення проблеми походження права. Найвиразніше є видимими два загальнофілософські підходи: ідеалістичний та матеріалістичний.....
У глибокій давнині склалися теологічні (міфологічні) уявлення про походження права.
Матеріалістичний підхід до проблеми походження права .......
Теорія примирення (англійський юрист Гарольд Берман, шведський історик права Ерік Аннерс) пояснює
 
Висновок
Отже, розглянувши тему можна зробити наступні висновки, для того щоб пізнати державу і право слід починати з питання про походження держави - чи завжди в історії людського суспільства існував цей соціальний інститут або ж він з'явився на певному етапі розвитку суспільства. Тільки такий методологічний підхід, який реалізує принцип історизму, дозволяє усвідомити причини і форми появи держави, його характерні, сутнісні риси, відмінність від попередніх організаційних форм життя суспільства.
Вивчення питання про походження держави та права дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави й права, їх особливості й риси,
 
[1]   Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 15 с.
[2]   Байтин М. И. О понятии государства // Правоведение. – 2002. – № 3 (242). – 9с.

 1. [7] Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 2. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 3. [2] Байтин М. И. О понятии государства // Правоведение. – 2002. – № 3 (242). – с. 4-16.
 4. [6] Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. – М.: Юрист, 1999. – 335с.
 5. [5] Безимян А. Теорія держави і права Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 6. [4] Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.Рабінович П.М.
 8. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. Львів: Край, 2007. – 192 с.
 9. [1] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 15 с.
 10. Венгеров А.Б.Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.
  3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – .528 с.
 11. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —240 с.
 1. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006
 2. [3] М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 3. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Ли-сенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. -368 с4
 4. Кравчук М.В. Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-є вид., - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 274 с.

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук