Теорія держави та права

Курсова Особливості нормативно правового акта (Код: 14090)

Опис

Курсова робота Особливості нормативно правового акта на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
1. Поняття та ознаки нормативно-правових актів
2. Класифікація нормативно-правових актів
3. Нормативно-правові акти за юридичною силою:
3.1 Юридична природа законів
3.2 Підзаконні нормативно-правові акти
4. Дія нормативно-правових актів у часі
5. Дія нормативно-правових актів у просторі  і за колом осіб
Висновок
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Нормативно-правовий акт є основною формою сучасного права через загальну тенденцію до підвищення ролі держави в правовому регулюванні............
Вивчення даного питання є досить важливим, оскільки регулювання суспільних відносин у рамках компетенції державних органів здійснюється шляхом ухвалення нормативно-правових актів, які .................
Метою дослідження ...................
Ця мета конкретизована у комплексі завдань:................
. - розкрити поняття  та ознаки нормативно-правових актів
- здійснити класифікацію нормативно-правових актів
- розкрити поняття закону та підзаконного акту
- проаналізувати дію нормативно-правових актів у часі, просторі  і за колом осіб.
Об'єкт дослідження .........................
Предметом дослідження є ........................
Методологічною основою дослідження стала сукупність ................
Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, п'яти розділів, висновку, списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок - 28
 
1. Поняття та ознаки нормативно-правових актів
Норма  права  закріплюється  в  нормативно-правовому  акті, що  є  основним джерелом права в Україні, Росії, Туреччині і країнах континентальної правової сім’ї.[1]................
Порівняно з іншими джерелами права, нормативно-правовий акт має ряд істотних переваг. Зокрема: .........
 
Так, основним джерелом права  більшості  сучасних держав  є  нормативно-правовий  акт,  він  характеризується  такими ознаками:...................
Від  нормативно-правових  актів  слід  відрізняти  офіційні юридичні документи, що не містять норм права і не вносять безпосередньо  змін  у  законодавство. .............
Отже, нормативно-правовий акт — це акт, прийнятий повноважним на те органом та містить правові норми, тобто приписи загального характеру і постійної дії, розраховані на багаторазове застосування......................
 
2. Класифікація нормативно-правових актів.
Проблема класифікації нормативно-правових актів є досить актуальною. Існує чимало класифікацій нормативно-правових актів, які показують різноманітність їхніх форм і змісту..................
 
Найбільш значущою є класифікація нормативно-правових актів за юридичною чинністю. ..............
..
 
3. Нормативно-правові акти за юридичною силою:
3.1 Юридична природа законів
Закон - це нормативний акт, прийнятий в особливому порядку органом законодавчої влади або референдумом, що виражає волю народу, та володіє вищою юридичною силою і регулює найбільш важливі суспільні відносини.[2]......
......Закріплена в законах обов'язкова послідовність певних дій зі створення законів називається законодавчим процесом. Його порядок та стадії в Україні закріплені в Регламенті Верховної Ради України.............
Звичайні закони -  це всі інші закони, що приймаються парламентом у межах його компетенції. 
Види законів за строком дії:..........
Отже, закон – це  нормативний  акт  вищої  юридичної  сили, який  регулює найважливіші суспільні відносини  і тому приймається колегіальним  представницьким  органом  державної  влади  (парламентом) або всенародним голосуванням (референдумом)...............
 
3.2 Підзаконні нормативно-правові акти
Підзаконні акти — це нормативно-правові акти, видані на основі, на виконання, з метою конкретизації та деталізації положень законів.
Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлено багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що потребують як законодавчого врегулювання, так і вторинного, більш детального і конкретизуючого нормативного регулювання з метою оперативного вирішення питань в окремих сферах життєдіяльності суспільства.[3]............
Отже, підзаконні нормативно-правові акти відіграють важливу роль у регулюванні суспільних відносин, їхня дія спрямована на виконання та конкретизацію вимог законів. Адже.................
 
4. Дія нормативно-правових актів у часі
.......... Кожен нормативно-правовий акт призначений для врегулювання певних суспільних відносин, тому встановлення меж його дії є необхідною умовою забезпечення правомірності використання і застосування приписів, які складають зміст цього акту.[4]..............
Отже, дія  нормативно-правового  акта  в  часі означає, що  нормативно-правовий акт набирає сили у певний час і припиняє діяти у певний час...........
 
5. Дія нормативно-правових актів у просторі і за колом осіб
Чинність нормативно-правових актів у просторі -  це поширення їх впливу на певну територію (держави в цілому чи окремого  регіону). ..........
......Таким чином, дія нормативно-правового акту у просторі — це поширення його впливу на певну територію, державу в цілому чи певний регіон.
Дія нормативно-правового акту за колом осіб визначається підлеглістю осіб вимогам нормативно-правових актів. Згідно зі загальним правилом, дія нормативно-правового акту поширюється на всіх осіб, що перебувають на певній території..................
 
Висновок
Таким чином, нормативно-правовий акт є найпоширенішою, основною, а іноді й єдиною формою (джерелом) права в багатьох державах, для багатьох правових систем сучасності, зокрема, у країнах з так званою континентальною або романо-германською моделлю правової системи..............
 
[1]             Безимян А. Теорія держави і права,  Курс лекцій. - Суми, 2009. - 482
[2]             Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. СПб.: Питер, 2003. - 141 с.
[3]             Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009 – с. 286
[4]             Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 64 с
 
 1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. СПб.: Питер, 2003. - 576 с.
 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 3. Безимян А. Теорія держави і права, Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 6. М.В. Вилежагіна Функції нормативно-правового акта // Право України. - 2003. - №2. - с. 36-48
 7. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 8. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 9. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 10. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 11. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 12. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 13. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М. :Юристъ, 2004. - 512 с.
 14. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 15. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук