Теорія держави та права

Курсова Основні концепції праворозуміння (Код: 14088)

Опис

Курсова робота  Основні концепції праворозуміння на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 34

План

Вступ
1. Зміст поняття праворозуміння
2. Природно-правова концепція
3. Юридичний позитивізм
4. Соціологічний напрямок у юриспруденції
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність дослідження праворозуміння не викликала і не викликає сумнівів. Це пояснюється складністю і багатогранністю феномену права....
Актуальність даної теми також зумовлена тим, що у розумінні права, як самостійній сфері наукового знання і практики, міститься вся юриспруденція, всі її системи й підсистеми, її галузі та наукові напрями, все, що наявне і може виявитися у процесі розвитку і конкретизації поняття права (і держави), відповідно до конкретного, певного суспільного життя та сфери правового регулювання...................
Незважаючи на дискусійні та суперечливі моменти, деякі аспекти даної проблеми знайшли своє відображення в науковій літературі, а саме: дослідженню категорії «праворозуміння» присвячені фундаментальні праці С. Алексєєва, В. Бабкіна, С. Гусарєва, Д. Керімова, М. Козюбри,  М.  Марченка,  П.  Оля,  О.  Тихомирова,  В.  Сирих,  О.  Скакун,  В.  Селіванова,  О.  Полякова, П. Рабіновича, Р. Ромашова тощо.....................
Метою роботи  є аналіз.........................
Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань:.....................
Об’єктом дослідження є......................
 1. Зміст поняття праворозуміння
Проблема  праворозуміння  донині  залишається  ключовою  для  юриспруденції.  Відомий  теоретик  права  і  соціолог  Б. Кістяківський  зазначив:  “У жодній іншій науці немає стільки суперечливих теорій, як у  науці  про  право.  При  першому  знайомстві  з  нею  виникає  таке  враження,  ніби  вона  тільки  й  складається  з  теорій,  що  взаємно  виключають одна одну”.[1] ........
......Протягом XVII-XX століть виникло багато різних концепцій і теорій про поняття та розуміння права, які дійшли до нас.[2].................
Праворозуміння  в  широкому  розумінні  –  інтелектуальна  діяльність  компетентних осіб, спрямована на пізнання сутності й змісту  права, а також сукупність правових знань, отриманих унаслідок такої діяльності.[3] .........
...Праворозуміння є сукупністю об’єктивно зумовлених, науково обґрунтованих та підтверджених  практикою  ідей,  концепцій,  поглядів  та  теорій,  які  дають  уявлення  про  право,  його сутність та призначення.[4]..........
 1. Природно-правова концепція

Залежно від того, що розглядається як джерело праворозуміння, — держава чи природа людини — розрізняють природно-правову і позитивістську теорії права.

Ідея природного права виникла в Давній Греції і Давньому Римі й пов’язана з іменами Сократа, Аристотеля, грецьких і римських стоїків, Цицерона, Ульпіана й інших римських юристів. В епоху середньовіччя вона одержала поширення в богословських творах Фоми Аквінського. Однак, як один з основних напрямів праворозуміння і самостійної наукової школи, природно-правова доктрина склалася в період буржуазних революцій XVII–XVIII ст. у працях таких мислителів, як Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк, Вольтер, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін. Природно-правова школа у своїх поглядах виходила з існування двох систем права — природного і позитивного. Позитивне — це право, в якому виражається державна воля. Піддаючи критиці феодальне право в умовах абсолютизму, представники природно-правової школи вказували на його несправедливість, на те, що закони закріплюють пригноблення людей.[5] ..........

........Отже, головною особливістю природно-правового мислення є критична оцінка позитивного права з позицій моралі (справедливості).

У разі суперечності між природним і позитивним правом перевагу має природне право. Іншими словами, з точки зору прихильників цієї традиції, природне право є обов’язковим для всіх людей незалежно від позитивного права

 1. Юридичний позитивізм

З другої половини XIX століття поширеним напрямом світової правової думки був юридичний позитивізм, який за об’єктивних причин почав формуватися в Англії, а пізніше і в континентальній Європі. Даний напрям в кожній країні мав свої особливості виникнення та розвитку..........

Джерело права позитивісти бачили виключно в суверенній владі, у державній волі. Норма права в уявленні Дж. Остіна є наказом суверена, забезпеченим санкцією. Позитивісти ототожнювали право і закон. З погляду юридичного позитивізму за межами закону немає ніякого права. Право (закон) розглядається ними як щось логічно закінчене і безпрогальне — йому властива та ж непроникність, що й фізичному тілу.[6].........................

Такої думки дотримувався і інший англійський вчений Ш. Амос, який зазначав, що «право є наказ верховної політичної влади держави з метою контролю дій осіб у даному суспільстві»[7] ...

 1. Соціологічний напрямок у юриспруденції
Численні представники соціологічного напрямку в правовій науці, який виник у XIX–ХХ ст. ст.,  вважають, що форми права і втілені в них правові норми є другорядним проявом права. Прихильники цього підхо ду (найбільш відомі серед них — Є. Ерліх, Ж. Гурвіч, Р. Паунд, Б. Кордозо, К. Ллевеллін, Дж. Френк та ін.) підтримують його різні напрямки: солідаризм, вільне право, правовий реалізм, біхейвіоризм тощо. Проте усі вони вважають, що не слід змішувати правову можливість з правовою дійсністю, підкреслюють контраст між правом у формулюваннях традиційних юридичних джерел (нормативно-правових актів, правових прецедентів і т. д.)  і правом як воно є в реальності. Останнє втілюється насамперед у правовідносинах, судових рішеннях в конкретних справах.[8].................
Існує  чотири  основних  напрямки  в  соціологічній  юриспруденції: марксизм, теорія  вільного  права, інструментально-прагматичний  підхід  та  концепція солідаризму................
 
Висновок
Отже, праворозуміння є однією із найважливіших правових категорій, що характеризує як процес, так і результат цілеспрямованого пізнання та сприйняття права як специфічного соціального явища......
........Тому  для  максимально  повного  осмислення  поняття  «право»  слід враховувати положення  і висновки  практично  всіх підходів до його розуміння.........
 
[1]     Мозоль Н.В. Сучасні концепції праворозуміння: поняття, характеристика та особливості // Науковий Вісник Національної академії внцтрішніх справ. - №1. - 2013. - с. 37
[2]     Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 147с.
[3]     Кельман М. С. Загальна теорія держави та права : [підруч.]  / Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. – [3-тє вид.]. – Л. : Новий  світ-2000, 2007. – 584 с
[4]     Тарахонич Т.І. Сучасні підходи до праворозуміння // Право України. - 2009. - № 3. - с. 149
[5]     Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 90 с.
[6]     Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 155 с
[7]     Шкуринов П.С. Позитивизм в России XIX века.–М.: Изддво МГУ, 1980.– 73 с.
[8]     Цвік  М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів  юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 142 с.

Література

 1. Алексеев С. С. Теория права / Алексеев С. С. – М. : БЕК, 1994. – 224 с.
 2. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 3. Біржакова С. О. Властивості права в контексті природно-правового праворозуміння // Часопис Київського університету права. - 2011. - № 4. - с. 60 - 63
 4. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. 240 с.
 5. Грищук О. Природне право як форма об’єктивації цінності людини // Вісник Львівського університету. Серія юридична - 2006. - Вип. 43. - С. 3.
 6. Кельман М. С. Загальна теорія держави та права : [підруч.] / Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. – [3-тє вид.]. – Л. : Новий світ-2000, 2007. – 584 с
 7. Кириченко І.А. Сутність права з точки зору юридичного позитивізму // Митна справа. - №1(73). - 2011. - с. 216 - 221
 8. Копейчиков В.В. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 9. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
 10. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 11. Махочек Р. Эффективность прав человека в Австрии // Права человека в истории человечества и в современном мире: Матер. конференции, 1988 / Под ред. Е.А. Лукашевой. – М.: ИГП АН, 1989. – 146 с.
 12. Мозоль Н.В. Сучасні концепції праворозуміння: поняття, характеристика та особливості // Науковий Вісник Національної академії внцтрішніх справ. - №1. - 2013. - с. 36 — 41
 13. Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М., 2001. – С. 95-96.
 14. Нерсесянц В.С. Философия права. — М., 1998. — с. 606
 15. Рабінович П. М. Сутність праворозуміння // Право України. — 2007. — № 9. — С. 3–7.
 16. Рабінович П. Загальносоціальна  (“природна”)  правова система :  поняття і  структура  /  П.  Рабінович  //  Вісник  Академії правових наук України. – 2008. – № 4 (55). – С. 6.
 17. Радько Т. Н. Теория государства и права: [учебник] / Т. Н. Радько. - [2-е изд.]. - М.: Проспект, 2009. - 752 с.
 18. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Алерта; ЦУЛ,. 2011. – 520с
 19. Сташенко О. До питання про зміст і напрями соціологічного праворозуміння // Філософія права. - 2009. - №11. - с. 6 - 10
 20. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 21. Тарахонич Т.І. Сучасні підходи до праворозуміння // Право України. - 2009. - № 3. - с. 149 - 153
 22. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 23. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права.– М., 1911.– Вып. 1.– 293 с.
 24. Шкуринов П.С. Позитивизм в России XIX века.–М.: Изддво МГУ, 1980.– 416 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук