Теорія держави та права

Курсова Основні функції та принципи юридичної відповідальності (Код: 14089)

Опис

Курсова робота Основні функції та принципи юридичної відповідальності на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
2. Сутність принципів юридичної відповідальності.
2.1 Принцип законності
2.2 Принцип справедливості.
2.3 Принцип доцільності юридичної відповідальності
2.4 Принцип невідворотності й своєчасності  відповідальності.
2.5 Інші принципи юридичної відповідальності
3. Мета та функції юридичної відповідальності.
Висновок
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Юридична відповідальність — одна з найскладніших та гострих тем сучасної юридичної науки. Актуальність розгляду питання зумовлюється тим, що юридична відповідальність є важливим елементом правового регулювання …
Об'єктом дослідження є …
Предмет дослідження:
Мета роботи є ….
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
….
Методи дослідження
Аналіз джерел. Для більш детального висвітлення питання було опрацьовано наукову літературу та ….
Структура роботи. Робота має вступ, три розділи, висновок, список літератури. Загальна кількість сторінок - 28
 
 
 1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
Поняття “юридична відповідальність” являється однією з центральних системоутворюючих категорій юридичної науки, а теорія юридичної відповідальності — є, відповідно, однією із головних проблем сучасної правової науки.[1]
Професор С. С. Алексеев відзначає, що історично поняття "юридична відповідальність" склалося у зв'язку з необхідністю відобразити такі юридичні санкції, які виражають суспільний осуд поведінки правопорушника та мають за мету здійснення глибокого впливу на нього (його волю та свідомість).[2]….
Отже, …
 1. Сутність принципів юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність базується на певних принципах. Принципи юридичної відповідальності відображають природу та призначення юридичної відповідальності, вони сформовані  на підставі правової культури суспільства, під впливом наукової думки апробовані правозастосовною практикою та закріплені законодавчо.[3]
….
Практична роль принципів юридичної відповідальності полягає втому, що вони:
1) спрямовують правотворчу діяльність щодо удосконалення законодавства про юридичну відповідальність;
….і.[4]
 
 
2.1 Принцип законності
Принцип законності забезпечує можливість визнання діяння правопорушенням лише за умови, якщо воно передбачене законом саме як протиправне; якщо цей закон вступив у законну силу та його зміст є обнародуваним. Законність відповідальності виявляється у застосуванні міри відповідальності у межах та формах, встановлених законом; в наявності процесуальних вимог застосування відповідальності; у можливості оскарження і спростування незаконних дій та рішень у процесі покладення відповідальності; у можливості недопущення зловживань і помилок при застосуванні матеріальних та процесуальних норм.[5]
..Сутність законності як принципу юридичної відповідальності виявляється у можливості притягнення до відповідальності лише винних осіб шляхом діяльності компетентних органів держави, у межах визначеного на законодавчому рівні порядку та за наявності нормативно закріплених підстав...
 
2.1 Принцип справедливості
Принцип справедливості характерний як для позитивної, так і для негативної відповідальності. В нормі права передбачений як обов’язок діяти правомірно, дотримуватись її вимог, так і покарання за скоєне правопорушення, міра державного …[6]
 
2.3 Принцип доцільності юридичної відповідальності
Принцип доцільності виявляється у досягненні мети юридичної відповідальності шляхом відповідності обраної стосовно правопорушника міри впливу, індивідуалізації засобів покарання залежно від ступеня суспільної небезпеки скоєного, особливостей особи правопорушника та обставин скоєння правопорушення. Доцільність виявляється і у наданій законом можливості державному органу обрати з передбаченої санкцією норми найбільш доцільної у конкретних умовах міри впливу.[7]
Отже, ….
 
2.4 Принцип невідворотності й своєчасності  відповідальності.
….
Якщо здійснюється факт правопорушення, а відповідальність не наступає, то це завжди завдає моральної шкоди авторитету закону, підриває ідею законності та справедливості у свідомості громадян нашої держави. При цьому шкода, заподіяна бездією закону, негайно матеріалізується в нові правопорушення, оскільки провокуватиме думку про можливість уникнення юридичної відповідальності. Отже, зрозумілим стає принцип своєчасності.[8]….
Отже, …
 
2.5 Інші принципи юридичної відповідальності
Принцип неприпустимості подвоєння відповідальності означає, що ніхто не повинен двічі притягуватись до юридичної відповідальності за одне і те саме правопорушення. Цей принцип також може бути сформульований як недопустимість компонування двох і більше юридичних відповідальностей за фактично одне правопорушення.[9]
….
 1. Мета та функції юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність якраз і забезпечує реалізацію насамперед охоронної функції права. Загальносоціальна мета юридичної відповідальності полягає в охороні існую чого ладу та суспільного порядку (забезпеченні порушеного публічного інтересу). Конкретна (щодо правопорушника) мета юридичної відповідальності — державне примушування особи поводитись у будь-яких правових ситуаціях відповідно до встановленого законом правового порядку шляхом покарання винного, визначення правових наслідків для нього.[10]….
Отже, …
 
Висновок
Отже, юридична відповідальність є різновидом загальносоціальної відповідальності, вона є однією з форм реагування держави на порушення встановленого порядку суспільних відносин….
 
[1]          Машков А. Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності: Юридичні науки // Вісник  Київського національного університету ім. Т.Шевченка, - 84,2010 — с. 98
[2]          М. С. Кельман, О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 353 с.
[3]    Тарахонич Т.І. Принципи юридичної відповідальності в системі принципів права // Право України. - № 9. - 2002. - с. 284
[4]          М. С. Кельман, О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 358 с.
[5]          О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006 – с. 241
[6]          Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 388 с.
[7]          Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 337 с
[8]          М. С. Кельман, О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 359 с.
[9]          М. С. Кельман, О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 359 с.
[10]        Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 385 с.

Література

 

Список використаних джерел

 1. Машков А. Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності: Юридичні науки // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка, - 84,2010 — с. 98
 2. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006 — с. 318
 3. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 4. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. -368 с
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —
240 с.
 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 2. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 3. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с
 4. Стрельник О. Відновлювальна функція юридичної відповідальності // Публічне право, - № 4 (8). - 2012. - с. 269 — 275
 5. Тарахонич Т.І. Принципи юридичної відповідальності в системі принципів права // Право України. - № 9. - 2002. - с. 284 – 287
 6. Свиридюк Н.П. Сутність принципів юридичної відповідальності // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць, - №53, - 2010. - с. 257-260
 7. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 8. Болсунова О.М. Інтегративні засади принципів юридичної відповідальності// Часопис Київського університету права. - №1. - 2011. - с. 35-39
 9. Венгеров А.Б.Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.
  3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – .528 с.
 10. Теорія держави  і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - 368с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук