Теорія держави та права

Курсова Об'єкти правопорушень (Код: 14087)

Опис

Курсова робота Об'єкти правопорушень на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Поняття, суть та ознаки правопорушення
2. Види правопорушень
3. Визначення поняття “об'єкт правопорушення”
4. Класифікація об'єктів правопорушення
5. Об'єкти правопорушень публічного та приватного права
6. Об'єкти правопорушень в міжнародному праві
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. До недавнього часу дослідженню правопорушення у загальній теорії держави і права великої уваги не приділялося. У нинішніх же умовах ця проблема стала дуже актуальною в силу необхідності розробки загальних методологічних підходів до її вивчення….
….
Предметом
Об'єктом дослідження
Мета роботи ..
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
Методологічною основою дослідження, …
Структура курсової роботи має логічне завершення та складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку та списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок - 29  
 1. Поняття, суть та ознаки правопорушення
Правопорушення є соціальною і юридичною протилежністю правомірної поведінки. Правопорушення є різновидом антисоціальної поведінки. В соціальному розумінні це поведінка, яка суперечить інтересам суспільства. Вона спроможна завдати шкоди правам і законним інтересам громадян, їх колективам і суспільству в цілому, вона ускладнює і дезорганізує розвиток суспільних відносин [3,  с. 338]….
…..
Термін «правопорушення» має певний юридичний зміст і за своїм змістом відрізняється від терміна «порушення права». Порушення права, закону зовсім не тотожне терміну «правопорушення». Про правопорушення можна говорити тільки в тому випадку… [5,  с. 315].
…Кельман М.С. під правопорушенням розуміє суспільно небезпечне, винне діяння деліктоздатного суб’єкта, яке суперечить вимогам правових норм [3,  с. 338]….
….
Отже, правопорушення … 
 1. Види правопорушень
Злочини відрізняються максимальним ступенем суспільної небезпеки та шкідливості, зазіхають на найбільш значущі інтереси суспільства. Об’єктами злочинного діяння є суспільний і державний лад, система господарських відносин, різноманітні форми власності, особистість, політичні, трудові, майнові й інші права громадян [1, с. 181]….
…Особлива суспільна небезпечність злочинів знайшла вираз в їх забороні кримінальним законом і застосуванні за їх вчинення різних видів кримінального покарання. За своїм характером злочини завжди є кримінальними правопорушеннями: за будь-які з них застосовуються найбільш суворі заходи державного примусу — кримінально-правові санкції, які встановлюють значні обмеження на поведінку особи, винної у вчиненні злочину [11, с. 367]….
Отже, …. 
 1. Визначення поняття “об'єкт правопорушення”
…Юридичний склад правопорушення характеризує його структуру. Категорія «склад правопорушення» необхідна для його конкретизації та індивідуалізації, вона відображає реальну дійсність, а саме - сукупність юридичних фактів, які є підставою юридичної відповідальності, визначає спосіб індивідуалізації покарання. Безсумнівно, що категорії «правопорушення» і «склад правопорушення» близькі за своїм змістом, але ні в якому разі не тотожні один одному. Вони є науковими абстракціями, що виражають реальну правову поведінку людини  [14, с. 453]…
….
Павленко П.І. вказує, що об’єкт  правопорушення – це  порушене  матеріальне  чи  нематеріальне  благо: власність,  життя,  здоров’я  громадян,  суспільний  порядок,  суспільні  відносини,  що захищаються нормами права [6, с. 54]…
…Цвік М.В. під об'єктом правопорушення розуміє  суспільні відносини та цінності (певні блага), що охороняються правом, на які спрямовано посягання суб’єктів правопорушення (наприклад, власність, духовні цінності, громадський порядок, здоров’я людини та ін) [11, с. 363]….
Отже,  …
 
 
 1. Класифікація об'єктів правопорушення
Під загальним об’єктом правопорушення розуміють систему суспільних відносин, які функціонують, розвиваються та відновлюються на ґрунті загальновизнаних у суспільстві цінностей, що закріплені в позитивному праві, ним регулюються та охороняються (суспільна безпека, політичний лад) [11, с. 363]….
М. Аблулаев, С. Комаров вважають, що суспільні відносини - складне явище соціальної дійсності, що складається з різних елементів. До них відносяться і суб'єкти, які є сторонами відносини, і об'єкти, з приводу яких встановлюються регульовані правом зв'язку і діяння сторін, і сама правова норма як форма реального становлення. На них  і ….  [14, с. 454].
Таким чином, …
 1. Об'єкти правопорушень публічного та приватного права
Однак з певною часткою умовності, для кращого з'ясування видів об'єктів правопорушення, їх можна класифікувати на об'єкти правопорушень в публічному та приватному праві….
…Як зазначає Скакун О.Ф., галузі права можна поділити на ті, у яких переважають начала публічного права, і ті, у яких превалюють начала приватного права. Для перших є характерним імперативний (супідрядності) метод правового регулювання, для других - диспозитивний (автономії)….[20, с. 147].
…Щодо об'єкта правопорушення (злочину) в Кримінальному праві то ним є суспільні відносини, на які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди, і які перебувають під охороною кримінального закону [18, с. 238]…
Таким чином…
 
 1. Об'єкти правопорушень в міжнародному праві
… Правовим регулюванням охоплені далеко не всі суспільні явища міжнародного життя, внаслідок чого не всяке порушення інтересів тих чи інших держав і нанесення їм шкоди може розглядатися як правопорушення, яке тягне за собою заходи міжнародно-правової відповідальності. Однак деякі вчені вважають правопорушеннями будь-які дії, що завдають шкоди інтересам відповідних держав [16, с. 37]….
Отже, … 
 
Висновок
Отже, проаналізувавши юридичну літературу було встановлено, що вчені однозначні у підходах до розуміння поняття правопорушення.
В загальному вигляді під правопорушенням слід розуміти протиправне, винне, таке, що завдає шкоди особі, суспільству або державі, діяння деліктоздатної особи, за яке передбачена юридична відповідальність….

Література

 1. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —240 с.
 2. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - с. 461
 3. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 4. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с6. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права / Академічний курс: Підручник К. - Юрінком Інтер, 2006 — 318 с
 5. Абдулаев М.И. Теория  государства  и  права:  Учебник  для  высших учебных  заведений. – М.:  Финансовый  контроль, 2004 – 410 с.
 6. Павленко П.І., Лисов О.О., Гончаров А.В. Теорія держави та  права:  конспект  відмінника (навчально-методичний  посібник) / під загальною редакцією к.ю.н. П.І. Павленка; Донецький юридичний інститут ЛДУВС. – Донецьк, Цифрова типографія, 2010. – 84 с.
 7. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 8. Теория государства и права: Учебник Матузов Н.И., Малько А.В. М.: Юристъ, 2004. - 512 с.
 9. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 11. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 12. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В.В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 13. Салахов С.В. Соотношение общественной опасности и вредности правонарушения // Юридические науки. - 2012. - № 1(8). - с. 38 — 41
 14. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемі теории государства и права / Учебник. - Спб.: Питер, 2003. - 576 с. - (Серия “Учебник для вузов”).
 15. Лянгіна С.Л. Причини правопорушень в Україні та шляхи їх подолання // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. - с. 215 — 218
 16. Ожегова Г.А. Объекты правонарушений в международном праве // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». - 2007. - №1. - с. 36 - 42
 17. Борисевич С.О. Критерії розмежування публічного і приватного права // Вісник академії адвокатури. - 2009. - №3.- с. 54 -59
 18. Шевчук В.В., Охман О.В. Об'єкт злочину за кримінальним правом України // Університетські наукові записки. - 2006. - № 2. - с. 234 — 239
 19. Ожегова Г.А. Объекты правонарушений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук . – Казань, 2006. - 120 с.
 20. Ровинський Ю. Поняття та види выдповідальності за порушення фінансового законодавства України // Право України. - 2010. - № 11. - с. 147 — 153
 21. Іванцов В.О. Щодо визначення об'єкту адміністративних правопорушень // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 311–319
 22. Шуршалов, В. М. Международные правоотношения. М., 1971. С. 78

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук