Теорія держави та права

Курсова Нормы права (Код: 14084)

Опис

Курсова робота Норми права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВІ ТА ІНШІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ НОРМ ПРАВА, ЇХ МІСЦЕ І РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА
РОЗДІЛ 4. ВИДИ НОРМ ПРАВА, ЇХНЄ МІСЦЕ І РОЛЬ У ПРАВОТВОРЧОСТІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Потреби в упорядкуванні відносин, які існують в суспільстві, постають на певних його етапах розвитку. Регулювання поведінки людей є невід’ємною частиною існування людського суспільства, воно відбувається за допомогою загальноприйнятих, загальнообов’язкових правил и норм, які склалися у результаті багаторазового повторення.
...............................
Стан дослідження. У сучасній вітчизняній юридичній науці проблематику норм права досліджували такі науковці, як С.В. Бобровник, А.А. Козловський, М.І. Козюбра, С.Л. Лисенков, Л.А. Луць, С.В. Місевич, О. Наден, Ю.М. Оборотов, П.М. Рабінович та ін. ..................
Метою даної роботи є.......................
Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання дослідження:
 • визначення місця норм права та соціальних норм в цілому у житті ...............................
Об’єктом дослідження є норми права........................
Предметом дослідження є ..........................
Методи дослідження. Основою дослідження стали загальні та спеціальні методи, якими користується сучасна теоретико-правова наука,................ .................

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВІ ТА ІНШІ СОЦІАЛЬНІ НОРМИ 
....................
Соціальним відносинам притаманна така важлива ознака, як нормативність. Ця ознака склалася внаслідок історичного розвитку суспільства, поступово утворювалась ціла система соціальних норм [2, с. 110]..........................
...........................
Пиголкин А.С. в своїй роботі правову норму визначив, як правило поведінки, яке є вимогою, велінням, зверненим до суб’єктів права, узгоджувати свою поведінку з вказівками норми під загрозою невигідних наслідків при порушенні цих вказівок. В нормі формулюється правило поведінки, через норму деяка ідея перетворюється в суспільні відносини. Процес формування і прийняття норми проходить через державу і її органи [12].......................
...............Юридична норма є елементом позитивного права. «Право, як вважає Бабаев В.К., - складається з нормативних установ, які є елементами права. Юридична норма це також нормативна установка, але певним чином оформлена, тобто виражена в законодавстві» [12]......................
.......................
Право і мораль розрізняються за способом їх формування, а саме: правові норми створюються або санкціонуються державою, а норми моралі виникають і розвиваються спонтанно у процесі практичної діяльності людей. На відміну від права, мораль носить неофіційний, суспільний характер. У будь-якій державі діє тільки одне право, у той час як мораль не є єдиною й однорідною [2, с.111]....................
.....................
На відміну від корпоративних норми, що містяться у статутах політичних партій, не мають правового характеру. Тому винесення рішення про порушення статуту політичною партією оскарженню в судовому порядку не підлягає [11, с. 274-275]..................
..............................

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ НОРМ ПРАВА, ЇХ МІСЦЕ І РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
......................
В сучасній правовій системі саме норма права є визначальною – це офіційне, формально визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлене або санкціоноване державою, направлене на регулювання найбільш важливих суспільних відносин і охорону соціальних цінностей шляхом закріплення юридичних обов’язків і прав суб’єктів правовідносин [6]......................
Отже, правові норми мають нормативний характер, вони є обов’язковими для всього населення та забезпечуються примусовою силою держави і охороняються державою та суспільством від порушень. Правові норми вказують на нерозривний зв’язок прав та обов’язків і спрямовані на регулювання та охорону суспільних відносин. .....................
............................
Норми права створені державою, тому що вони виникають в результаті правотворчої діяльності держави та її владних структур (органів) і закріплюються в нормативно-правових актах чи законах.......................
З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що норми права – це правила поведінки, які офіційно встановлюються, санкціонуються і забезпечуються державою для регулювання суспільних відносин, мають формальний характер, обов’язкові для виконання всіма суб’єктами і встановлюють їхні права і обов’язки.

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА
..............Питання про структуру норми права вважається одним із дискусійних в юридичній науці, яке не має однозначної відповіді. Існують різні погляди з приводу структури норми права, але безперечним залишається те, що кожна норма права характеризується єдністю, цілісністю, неподільністю та певною внутрішньою структурою, об’єктивно зумовленою потребами правового регулювання та внутрішньою організацією, тобто будовою, що виражається в її внутрішньому поділі на окремі складові (елементи), які взаємодіють між собою..............
..................
   Отже, гіпотеза – це структурний елемент норми права, який вказує на умови, за наявності або відсутності яких вступає в дію правило поведінки.
Диспозиція — це частина норми, в якій зазначаються права або о...............бов’язки суб’єктів. Вона являється центральною, основною частиною юридичної норми, яка власне і вказує, описує дозволену (можливу), обов’язкову (несолідн.......у) й заборонену (неприпустиму) поведінку суб’єкта [10, с. 124]......................
.....................
Санкція — частина норми, в якій зазначаються заходи державного примусу в разі невиконання, порушення її диспозиції. Призначення санкції являється забезпечувати здійсненність диспозиції правової норми [10, с. 124]..........................
................Або якщо адвокату у зв’язку з виконанням їм своїх професійних обов’язків стали відомі дані попереднього слідства (гіпотеза), то адвокат зобов’язаний не розголошувати їх без згоди слідчого або прокурора (диспозиція), а у противному разі адвокати, винні у розголошенні даних попереднього слідства, несуть відповідал.................ьність згідно з чинним законодавством (санкція) [11, с. 285-287]. ............................
Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що норма права має не однозначну та не одномірну за своєю будовою структуру, яка характеризується наявністю в ній нерозривно пов’язаних одна з одною складових частин, які різняться своїми функціями.  

РОЗДІЛ 4. ВИДИ НОРМ ПРАВА, ЇХНЄ МІСЦЕ І РОЛЬ У ПРАВОТВОРЧОСТІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА
..................
 • за колом осіб (суб’єктів), на яких норма поширює свою дію. Загальні (діють на всіх громадян), спеціальні (діють на певне коло осіб), виняткові (вилучають дію норм щодо певних суб’єктів).............................
 • специфічні регулятивні особливості юридичної норми, які виявляються, зокрема, за допомогою наведеної класифікації, повинні ураховуватись всіма, хто застосовує або реалізовує ту чи іншу норму права [6, с. 126].......................
Отже, засвоєння теоретичних положень про юридичну норму, викладених у даному питанні теми виступає неодмінним чинником формування практичних умінь впровадження її в життя....................
.............
Нормативно-правовий припис — вміщене у статті нормативно-правового акта логічно і граматично завершене деонтичне судження загального характеру [10, с. 125]........................
Отже, стаття нормативно-правового акта може виступати зовнішньою формою як юридичної норми (зрідка — у повному обсязі, а частіше — у неповному), так і юридично-нормативного припису, за допомогою якого ця норма «організовується», будується. Такий припис, складаючи первинну клітину змісту законодавства, не може відображати менше двох структурних елементів юридичної норми — або гіпотези й диспозиції, або ж гіпотези і санкції. .............................
.........................

ВИСНОВОК
Аналіз поняття відносно визначеної норми права та порівняння його із сучасними тенденціями загальнотеоретичних правових досліджень дали змогу дійти висновку, що відносно визначена норма права – це загальнообов’язкове, формально-логічне, диспозитивне правило поведінки, встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи, рівності та справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів населення країни, що надає учасникам правовідносин можливість вибору варіанту поведінки (залежно від їх волі та обставин), забезпечується всіма заходами державного впливу аж до примусу.
...

Література

 1. Алексєєв С. С. Держава і право. / С.С. Алексєєв. – М.: Юридична література, 1996. – 192 с.
 2. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 3. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів 3-14 юридичних спеціальностей вищих навчальнихзакладів] М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 432 с.
 4. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 c.
 5. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 6. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. – 3-тє вид., змін, й доп.. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. —247 с.
 7. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 8. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
 9. Правознавство: Підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, О. О. Підопригора; За ред.. В. В. Копейчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. —752 с.
 10. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176 с.
 11. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.
 12. Спасенников, Б. А. Теория государства и права: [Электронный ресурс]: курс лекций по дисциплине «Теория государства и права» по направлению 030900 «Юриспруденция». - М.: ФЛИНТА, 2013. - 290 с. Режим доступу: http://www.znanium.com/
 13. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К.Г. Волинка. – К.:МАУП, 2004. – 144 с.
 14. Теорія держави і права. Академічний курс [Электронный ресурс]: Підручник / О. В. Зайчук [та ін.] ; відп. ред. О. В. Зайчук. - К.: Юрінком Інтер, 2006. – 685 с.

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук