Теорія держави та права

Курсова Нормативно-правовий договір (Код: 14086)

 

Опис

Курсова робота Нормативно-правовий договір на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 27

План

Вступ
1. Поняття та ознаки нормативно-правових договорів
2. Класифікація нормативно-правових договорів
3. Особливості міжнародних договорів
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність роботи. Сучасний етап розвитку суспільства і держави відзначений підвищенням ролі публічного права в регулюванні суспільних відносин і одночасно розвитком демократичних інститутів та їх активної участі в державних справах. У зв’язку з цим держава змушена шукати нові підходи і правові форми впливу на суспільні відносини, взаємодії з інститутами громадянського суспільства організаціями та громадянами. .............
........Важливість розгляду, обраної теми зумовлена також тим, що нормативний договір являє собою документ, в якому........................
Серед дослідників, які займалися вивченням окремих аспектів правового договору, слід виділити Бабенко А.Н., Бахрах Д.Н., Демин А.В., Іванов В.В., Николюк Д.А, Пархоменко Н.М. та інші.....................
Метою дослідження є ...............
Ця мета конкретизована у комплексі завдань:..................
Об'єкт дослідження виступає .................
Предметом дослідження є особливості ..................
Методологічною основою дослідження стала сукупність..................
 
 1. Поняття та ознаки нормативно-правових договорів
В науці теорії держави та права різні вчені по різному підходять до визначення поняття “нормативно-правовий договір”.
Нормативно-правовий договір — це двостороння або багатостороння угода, внаслідок якої встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права.[1].........
 На відміну від інших договорів, нормативному договору притаманний ряд ознак..........
Так, Крестовська Н. М. виділяє  наступні ознаки нормативного договору:..........
1) специфіка сторін, які найчастіше виступають як носії публічних інтересів (держава, її органи, соціальні колективи);
2) створюється двома і більше суб'єктами правотворчості в результаті їхньої взаємної згоди;.................
.....Таким чином, вищевикладене дає підстави визначити нормативно-правовий договір, як  угоду між двома і більше суб'єктами правотворчості, що встановлює правові норми, обов'язкові для невизначеного кола осіб і розраховані на багатократне застосування. ...........
 1. Класифікація нормативно-правових договорів
Складність дослідження юридичної природи нормативно-правових договорів як джерела права обумовлена їх багатоманітністю. Відповідно їх можна класифікувати за різними критеріями. За сферами правового регулювання суспільних відносин: конституційні, у тому числі й федеративні; міжнародні; колективні; господарські. За змістом: договори компетенції та договори про взаємодію...........
.....Як свідчить практика, потреба в укладенні конституційного договору виникає в країнах, які перебувають на перехідному етапі розвитку. Прикладом такого конституційного договору є Конституційний договір між Верховного Радою України і Президентом України від 8 червня 1995 року, який до прийняття Конституції 1996 року надав можливість українському суспільству уникнути протистояння між зазначеними структурами, сприяти розвитку конституційного процесу і врешті-решт прийняти сучасну українську Конституцію.[2].................
...... У федераціях та державоподібних об'єднаннях (юридичні конфедерації та реальні унії) юридичною першоосновою утворення виступає федеративний (союзний) договір.............
Отже, класифікація нормативних договорів в науці не встоялася, але...........
 1. Особливості міжнародних договорів
Міжнародні договори – одне з основних джерел міжнародного права, відоме ще здавна. З розвитком суспільств їхнє значення зростало. Міжнародні  договори  були  покликані  регулювати міждержавну торгівлю, встановлення кордонів, визначати статус іноземців тощо. Перший кодифікаційний акт у галузі права міжнародних договорів (Гаванську конвенцію про договори) було прийнято у 1928 р. на конференції американських держав.[3] ........
Визначень  міжнародного  договору  є  доволі багато.
Так, Скакун О.Ф. визначає міжнародний договір як угоду двох або кількох держав про встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків у різних відносинах між ними, наприклад, міжнародний договір про видачу злочинців (екстрадиція).[4]................
Отже, міжнародний договір — це угода між суб’єктами міжнародного права, укладення, дія і припинення якої регулюються міжнародним  правом.
  
Висновок
Отже, нормативно-правовий договір - спільний акт-документ, що містить нові норми права, які встановлюються за взаємною домовленістю між правотворчими суб'єктами (результат двосторонньої або багатосторонньої угоди) із метою врегулювання певної життєвої ситуації, і забезпечується державою.
 
[1]     Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів  юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків Право, 2009. — 189 с.
[2]     Безимян А. Теорія держави і права. Курс лекцій. - Суми, 2009. - 476 с.
[3]     Звєрев Є.О. Міжнародний договір як джерело національного права // Наукові записки. - Том №3. - с.  41
[4]     Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 344 с.

Література

 1. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906-IV
 2. Андрусяк, Тарас Григорович. Теорія держави і права [Текст] / Т. Г. Андрусяк. - Львів : Фонд"Право для України", 1997. - 198 с.
 3. Бабенко А.Н. Понятие и признаки нормативного договора [Текст] / А.Н. Бабенко, Т.А. Парфенова // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 2. – С. 8-13.
 4. Безимян А. Теорія держави і права. Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —240 с.
 6. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // Государство и право. - 1998. - №2. - с. 18 — 23
 7. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс [Текст] : підручник / О. В. Зайчук [та ін.] ; ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2008.
 8. Звєрев Є.О. Міжнародний договір як джерело національного права // Наукові записки. - Том №3. - с. 41
 9. Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора [Текст] / В.В. Иванов // Журнал российского права. – 2000. – № 7. – С. 85-97.
 10. Калинин А. Ю., Комаров С. А. Форма (источник) права как категория в теории государства и права // Правоведение - 2000 - № 6.
 11. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 12. Колодій А.М. Теорія держави  і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Ли-сенкова В.В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 13. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3 — тє вид., змін. Й доп. - Тернопіль: Карт-Бланш. - 2002. - 247 с.
 14. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с.
 15. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд.,перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 16. Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М.: Юристъ, 2004. - 512 с.
 17. Павленко П.І., Лисов О.О., Гончаров А.В. Теорія держави  та  права:  конспект  відмінника (навчально-методичний  посібник) /  під загальною редакцією к.ю.н. П.І. Павленка; Донецький юридичний інститут ЛДУВС. –  Донецьк, Цифрова типографія, 2010. – 84 с.
 18. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 19. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 20. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук