Теорія держави та права

Курсова Нормативний підхід до розуміння права як засіб підтримання законності і стабільності (Код: 14085)

Опис

Курсова робота Нормативний підхід до розуміння права як засіб підтримання законності і стабільності на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1.  Поняття розуміння права як категорія юридичної науки. 
2. Суть нормативного підходу до розуміння права.
3. Сучасне нормативне розуміння права: поняття та основні ознаки (М.І. Байтін). 
4. Слабкі та сильні сторони  в нормативному підході до розуміння права.
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
..Праворозуміння зумовлюється багатозначністю слова “право” і надзвичайно важливою роллю в житті кожної людини тих явищ, які відображаються поняттям права і позначаються цим словом....
....Розуміння сутності права є початковою, вихідною категорією юриспруденції. Праворозуміння є виразом різноманітних поглядів, суджень і оцінок — підходів щодо пізнання сутносі права у вигляді окремих правових концепцій. Саме нормативний тип праворозуміння визначає смислову модель пізнання правових і державних явищ.....
...Нормативний підхід до розуміння права є ключовим аспектом проблематики сучасної теорії права. Питання праворозуміння, таке важливе, складне і багатоаспектне, завжди привертало до себе увагу не тільки юристів, а й філософів, соціологів, психологів....
...Актуальність даної теми зумовлена тим, що завдяки праворозумінню збагачується, розширюється загальне праворозуміння, уточнюються смислові межі поняття права як фундаментальної категорії юриспруденції...
Метою курсової роботи є..
Мета курсової роботи зумовлює необхідність розгляду наступних питань:......
 1. Поняття розуміння права як категорія юридичної науки.
..Найбільш поширений погляд на право полягає в тому, що воно є нормою свободи. Таке розуміння права випливає з твердження, що для суспільства в такій же мірі характерна свобода, в якій для природи характерна необхідність. Право є сукупністю правових норм, які, з одного боку, надають, а з іншого — обмежують зовнішню свободу осіб у їх взаємних стосунках.
...Праворозуміння — це наукова категорія, яка відображає процес і результат цілеспрямованої розумової діяльності людини, яка вміщує в собі пізнання права, його оцінку і ставлення до нього як до цілісного соціального явища....
Суб'єктом праворозуміння завжди є конкретна людина, зокрема:
а) громадянин, наділений мінімальним правовим світоглядом, який стикається з проблемами права взагалі;
...Об'єктом праворозуміння можуть бути право в планетарному масштабі, право конкретного суспільства, галузі, інституту права, окремі правові норми. При цьому знання про окремі структурні елементи екстраполюються на право в цілому. Важливе пізнавальне навантаження тут несуть середовище і взаємодіючі з правом суспільні явища........
..Звичайна людина розуміє право так, як це дозволяє їй власний розум відповідно до культурологічних традицій існуючої епохи і суспільства. Для неї розуміння права у часовому масштабі обмежене рамками її життя. .....
...Отже, образ права, що склався в думках наших попередників і виразився у вигляді тієї або іншої концепції, здійснює помітний вплив на формування праворозуміння у нащадків. Концепція праворозуміння — це певний напрям в науковому пізнанні сутності та соціального призначення права....
 1. Суть нормативного підходу до розуміння права.
...Нормативний підхід до розуміння права бере свій початок від “категоричного імперативу” І. Канта як загальнообов'язкового вимоги чистої волі, незалежно від будь-яких явищ. Під впливом філософії Канта вона виступила в ХІХ столітті  як ліберальна нормативна теорія, що використовує ідеї природної школи права і виводить право з моральності. Вона сприяла зміцненню законності і обмеженню суддівського розсуду, висунула ідею правової держави в сенсі самообмеження влади законом....
...Істотний внесок у формування даного наукового напрямку був внесений, хоча і з інших позицій, Р. Ієрінгом, який тісно пов'язував уявлення про право як засіб юридичного захисту інтересів окремих осіб та забезпечення життєвих умов суспільства в цілому з правовими нормами, вихідними від держави і підтримуваними його примусовою силою[1]...
 соціальних явищ, в тому числі і до права. Зокрема, з «Маніфесту Комуністичної партії» Маркса і Енгельса було взяте положення, що буржуазне право — це воля класу буржуазії, яка виражена в законі, воля, зміст якої визначається матеріальними умовами життя класу буржуазії. Разом із тим, відкидались положення, що право — це реальні правовідносини, що це - міра свободи, рівноправ'я усіх громадян тощо[2].
...Нормативний підхід до визначення права офіційно був визнаний в 1938 році на 1-й Всесоюзній нараді наукових і практичних працівників юридичних установ і вузів. ...
....Нормативний підхід (юридико-позитивістський) до праворозуміння права у наш час є одним з найвпливовіших підходів до розуміння права.
Сучасне  розуміння права  в  рамках  теорії  нормативізму  можна  уявити  у вигляді наступних елементів:....
Суть нормативного підходу полягає у тому, що право — це сукупність норм, які містять у собі ідею належного функціонування суспільства, тобто визначають, що і як повинно бути. ....
 1. Сучасне нормативне розуміння права: поняття та основні ознаки (М.І. Байтін).
...Будь-яке визначення права неповне, так як не може охопити всього різноманіття  його властивостей, рис, характеристик, зв'язків. Коротке визначення покликане відобразити лише найбільш загальні, основні, головні ознаки цього складного явища. До таких найбільш істотних ознак права належать: 1) державно-вольовий характер; 2) нормативність; 3) владно-регулятивна природа....
...Нормативна ознака права дозволяє пояснити співвідношення сутності, змісту і форми права. Питання це складне, неоднозначно трактоване різними вченими, в тому числі і прихильниками нормативного розуміння права. Одні автори змішують зміст права з його сутністю, інші - з його формою....
...Право відрізняється від інших соціальних норм (звичаїв, моралі, норм громадських об'єднань) рядом властивих тільки йому специфічних особливостей, характерних рис. Найбільш істотні з них: зв'язок з державою, охорона від порушень можливістю державного примусу; загальнообов'язковість; формальна визначеність; інституційність; якість офіційного регулятора суспільних відносин....
...Інша найважливіша риса права - його загальнообов'язковість. Всі інші різновиди соціальних норм (моральні, корпоративні, релігійні і т.д.) обов'язкові лише для тієї чи іншої частини населення. І тільки право - система норм, обов'язкових для всіх. Тим самим праву відводиться роль нормативної основи законності і правопорядку, всієї правової системи суспільства...
..Владно-регулятивний характер права розкриває специфіку соціального призначення права як особливого державного регулятора суспільних відносин...
 1. Слабкі та сильні сторони нормативного підходу до розуміння права.
...Нормативний підхід до поняття права - основа вдосконалення законодавства, а також розробки правил законодавчої техніки, обліку та систематизації нормативних актів, інформаційно-пошукових систем та інших перспективних напрямків правової служби....
Також до сильних сторін нормативного підходу розуміння права можна віднести:
- Право забезпечує стабільний порядок у суспільстві, а суб'єкти правовідносин одержують чітку модель бажаної з погляду права (у цьому випадку слід читати: держави й нормативного припису) поведінки;
- Непряма орієнтація на необхідність зведення в закон належної (справедливої, моральної, прогресивної і т.п.) волі.
....Але при всіх своїх позитивних моментах, нормативний підхід до розуміння права все ж односторонній.
До слабких сторін нормативного розуміння права, як правило, відносять те, що в його межах:...
Акопян Д.А. розглядає критику нормативного розуміння права з позицій моральної школи (яка іноді називається також природно-правовою) та грунтується на розгляді права як форми суспільної свідомості:
 
Висновок
...Отже, питання праворозуміння належать до основних у теорії держави і права. У світі існує безліч наукових ідей і поглядів з приводу того, що є право, в чому його суть. Праворозуміння — це процес і результат розумової діяльності людини, спрямованої на пізнання права, його сприйняття (оцінку) і відношення до нього як до цілісного соціального явища.
Нормативне розуміння права засновано на уявленні, що право - це норми, закладені в законах та інших нормативних актах. ..

 

Література

 1. [1] М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 206 с.
 2. [3] Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 3. [6] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 45 с
 4. [5] Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. Вузів. — К.: Вентурі, 1996. — 208с
 5. [8] Акопян Д. А. Юридическое (нормативное) и этическое (нравственное) понимание права // Правоведение. - 2005. - № 6. - С. 220-31.
 6. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 7. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 8. [4] Байтин М.И. Сущность права: Современное нормативное правопонимание на грани двух веков. – 2-е изд., доп. – М.: Издательский дом „Право и государство”, 2005. – 29 с.
 9. [2,9] Машков А. Проблеми теорії держави і права. Основи: курс лекцій. – К. : Четверта хвиля, 2008. – 464с
 10. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 11. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  -   K.;  Юрінком Інтер,  2003. - 368 с.
 12. Сухонос, В. В. Теорія держави і права [Текст] : навч. посібник / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2005. – 536 с.
 13. Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: Монография. — М.: Российская академия правосудия, 2012. - 580 с.
 14. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 15. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 16. 16 [7] Теория государства и права. Курс лекций/ Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. - М.: Юрист, 1997.

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук