Теорія держави та права

Курсова Механізм правового регулювання та його ефективність (Код: 14083)

Опис

Курсова робота Механізм правового регулювання та його ефективність на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Поняття  та ознаки механізму правового регулювання
2. Елементи механізму правового регулювання
3. Стадії механізму правового регулювання
4. Ефективність механізму правового регулювання та шляхи його підвищення
5. Правові форми діяльності держави к засіб функціонування механізму правового регулювання
Висновок
Список використаних джерел 

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми.
....Комплексне вивчення механізму правового регулювання і теоретичне опрацювання пов’язаних з ним питань дасть можливість виявити додаткові напрями в дослідженні цього правового явища, зокрема, пошук шляхів підвищення ефективності як окремих складових елементів цього механізму, так і правового регулювання в цілому..........
Мета роботи. Комплексний загальнотеоретичний аналіз .........
Мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
- розглянути поняття  та ознаки механізму правового регулювання
- проаналізувати елементи механізму правового регулювання
- з'ясувати стадії механізму правового регулювання
- дослідити ефективність механізму правового регулювання та шляхи його підвищення
- з'ясувати  правові форми діяльності держави к засіб функціонування механізму правового регулювання.
Об’єктом дослідження в даній роботі виступає
Предмет дослідження.
Методами наукового дослідження
Основні джерела. Під час написання курсової роботи були використані наукова література та посібники таких авторів, як Скакун О.Ф., Рабінович П.М., Андрусяк Т. Г., Волинка К. Г., О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко,  Кравчук М.В., М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.
Структура роботи: складаєть зі вступу, п'яти розділів, висновку, списку літератури. Загальна кількість сторінок - 29
 1. Поняття та ознаки механізму правового регулювання.
....Механізм правового регулювання — це система правових засобів (способів і форм), за допомогою яких забезпечується впорядкування суспільних відносин, їхня відповідність вимогам правових норм.[1]...................
Мета механізму правового регулювання - забезпечити упорядкування суспільних відносин, гарантувати справедливе задоволення інтересів суб'єктів. Це головна, змістовна ознака, що пояснює значимість даної категорії і показує, що роль механізму правового регулювання полягає в організації соціального життя, здійсненні інтересів людей.[2] ..............
 1. Елементи механізму правового регулювання
.......До елементів механізму правового регулювання належать:
1) Норми права — нормативна основа механізму правового регулювання, яку складають усі джерела права. ......... Безпосереднім чинником виникнення правових норм є правотворча діяльність держави, що полягає у прийняті, зміні або скасуванні певних правових норм.[3].............
3) Акти безпосередньої реалізації прав і обов'язків у механізмі правового регулювання. Акти безпосередньої реалізації прав і обов'язків — це фактична поведінка суб'єктів правовідносин, повязана зі здійсненням (реалізацією) своїх прав і обов'язків.[4]..................
 1. Стадії механізму правового регулювання
Правове  регулювання  являє  собою  процес, що  розтягнутий  у  часі. Його початком  є  усвідомлення  необхідності  і  можливості  регламентації  взаємодії суб’єктів норми права. У зв’язку з цим для кращого розуміння місця та ролі кожного елементу правового впливу процес правового регулювання умовно можна поділити на певні стадії.[5].................
Стадії механізму правового регулювання:...................
 1. Ефективність механізму правового регулювання та шляхи його підвищення
Ефективність правового регулювання можна охарактеризувати його як результативну єдність  юридичних  і  фактичних  наслідків  процесу  правового  регулювання,  яка відображає повноту втілення у суспільній практиці юридичних норм, а також ступінь сприяння цих норм і за конодавства в цілому досягненню суспільно зна чимих цілей.[6].................
Термін «ефективність» застосовується у значенні результату, наслідку якогось явища. Тому ефективність органічно пов’язана з результативністю, дієвістю  певних заходів, дій, приписів. Критерієм ефективності правових норм (і права в цілому)  є  міра досягнення  цілей,  поставлених  перед  ними.[7] .................
Шляхи підвищення ефективності правового регулювання в сучасних умовах наступні:.............
 1. Правові форми діяльності держави к засіб функціонування механізму правового регулювання.
............Характер зв’язків держави і механізму правового регулювання  зумовлений  нерозривним  зв’язком  між  державою  і правом. Саме держава як апарат політичної влади здійснює через свої органи правотворчу, правозастосовчу і правоохоронну діяльність. Тому діяльність державних органів є необхідною умовою функціонування механізму правового регулювання суспільних відносин.[8]..............
 
Висновок
......Отже, сукупність  правових  засобів,  з  допомогою  яких  поведінка  суб’єктів  суспільних  відносин  приводиться  у відповідність до приписів, що містяться у нормах права, називається механізмом правового регулювання........
....Таким чином, сучасне суспільство потребує вдосконалення механізму правового регулювання і підвищення його ефективності, що може бути досягнуто шляхом вдосконалення норм права, практики їх застосування, підвищення правової культури суспільства в цілому й окремих індивідів....

 

Література

 1.  Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 2. Безимян А. Теорія держави і права, Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 4. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 5. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 6. І.А. Іщенко Поняття ефективності правового регулювання: теоретичні та методологічні аспекти аналізу // Держава і право. - №50. - с. 59-66
 7. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 8. В. Красовська Ефективність дії правових стимулів та обмежень у механізмі правового регулювання // Право України.- №6. - 2010. - с. 182 - 187
 9. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 10. Ю.В. Кривицький Механізм правового регулювання в сучасній теорії права // Часопис Київського університету права. - №4. - 2009.- с. 75
 11. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 12. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 13. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 14. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М. :Юристъ, 2004. - 512 с.
 15. 15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 16. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 17. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук