Теорія держави та права

Курсова Механізм держави і державний апарат (Код: 14082)

Опис

Курсова робота Механізм держави і державний апарат на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
1. Механізм держави і його структура.
2. Поняття державного апарату. Державні органи та їх види.
3. Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ державної влади.
4. Організація влади на місцях. Взаємодія  місцевих державних органів і органів місцевого самоврядування.
5. Державна служба та її види. Державний службовець, посадова особа.
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Термін “механізм держави” або “державний механізм” давно посів міцне положення в системі знань про право й державу. Однак єдиного, загальновизнаного визначення механізму держави поки не існує. Проте не можна не помітити, що висловлені в літературі точки зору з цього питання незмінно зв’язують між собою поняття механізму держави та державного апарату (органів держави, державних органів). ...
...Дослідженню питання про механізм та апарат держави були присвячені наукові праці державознавців, таких як: М.І. Байтіна, В.А. Власова, В.В. Копєйчикова, Г.О. Мурашина, Ю.А. Тихомирова, Л.П. Юзькова, а також Е.П. Григоніса, В.С. Нєрсєсянса , Н.П. Харченко, О.В. Ракул. ...
Об'єктом дослідження виступає ….
Предметом дослідження ….
Метою роботи полягає у …..
Для досягнення мети необхідно розв'язати наступні завдання:
 
1. Механізм держави і його структура.
Держава є складною соціальною системою, яка характеризується певними елементами, формами прояву, змістом та функціональним призначенням — організуючим впливом на суспільство. Управління державними справами вимагає високої організованості та взаємодії створених державою органів, що і забезпечується у процесі функціонування механізму держави.1 .....
...Однак погляди науковців щодо визначення поняття “механізм держави” дещо різняться. Так, Кельман М.С та О.Г. Мурашин вважають, що механізм держави — це система всіх державних організацій, які створюються для організації і безпосереднього здійснення завдань і реалізації функцій держави.2….
….Колодій А.М. зазначає, що механізм держави - це система всіх державних організацій, які здійснюють її завдання і реалізують функції.3…..
Таким чином, механізм держави можна визначити як …..
 
2. Поняття державного апарату. Державні органи та їх види.
Основними функціями будь-якої держави в різні історичні часи (в тому числі сучасної соціальної, демократичної, правової держави) залишаються ті напрямки її діяльності, що спрямовані на реалізацію публічної влади в масштабах усього суспільства, здійснення від імені держави управлінської діяльності. Відповідно головним інститутом, який уособлює та представляє державу, є державний апарат.4…....
….Державний апарат – це система спеціально створених органами державної влади установ (особливого роду організацій) професійних працівників, що займають установлені в них штатні посади, що забезпечують виконання цими органами властивих їм владно-державних функцій (у т.ч., прийняття та виконання ними загальнозначущих і загальнообов’язкових рішень), що мають для цього відповідні права та обов’язки.5 ….
….Державний орган є первинним структурним елементом державного апарату, оскільки саме з державних органів складаються його окремі ланки і підрозділи, вся система державного апарату як цілісного явища.6…..
….Отже, державний апарат — це сукупність державних органів, їх ланок і підрозділів, уповноважених безпосередньо здійснювати державну владу та управління, які спираються у своїй діяльності на можливість застосування примусу...
 
3. Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ державної влади.
Принципи організації та функціонування механізму держави — це законодавчі вимоги, що лежать в основі формування, організації іфункціонування механізму держави....
….Принцип розподілу влад – це модель побудови державного апарату, у відповідності з якою влада в державі повинна бути розподілена між законодавчими, виконавчими та судовими органами, при цьому кожна з влад, по відношенню до інших, самостійна і незалежна, що виключає можливість узурпації всієї влади в державі якоюсь особою чи окремим органом. Отже, основна ідея такого поділу полягає в запобіганні існуванню такої державної структури, яка могла б зосередити у своїх руках надзвичайні повноваження, що мають належати до різних гілок влади, у запобіганні створенню передумов для безконтрольного здійснення, а то і зловживання владними повноваженнями.7….
Таким чином, весь комплекс різноманітних державних ....

4. Організація влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів і органів місцевого самоврядування.
….
Тому демократична форма правління передбачає, поряд з організацією органів державної влади, які покликані на засадах централізації вирішувати питання загальнодержавного значення, функціонування системи самоврядування на засадах автономії органів місцевого самоврядування, що діють на підставі безпосереднього мандата жителів територіальної громади, спираються на власну фінансово-економічну базу і визначену законом компетенцію щодо вирішення питань місцевого характеру.8….
Так, спільні риси органів держави та органів місцевого самоврядування:
- органи держави, як і органи самоврядування, здійснюють спільні функції по управлінню суспільством шляхом встановлення і гарантування діяльності суб'єктів; їх повноваження конкретизуються законами та підзаконними актами;
.....
Відмінності:
- органи держави формуються шляхом виборів, призначаються чи затверджуються, а органи місцевого самоврядування обираються населенням територіальної одиниці....
 
5. Державна служба та її види. Державний службовець, посадова особа.
….
Широкий підхід до державної служби надає можливість виокремити і розмежувати публічний і приватний сектори в життєдіяльності суспільства, що регулюються відповідно з позицій публічно-правових або приватноправових засад. На цій основі державна служба розглядається крізь призму функціонування всіх державних інститутів (органів і організацій) щодо забезпечення життєдіяльності публічних форм суспільної життєдіяльності і є одним із центральних інститутів публічного права. Важливим в умовах формування системи ринкових відносин виступає виокремлення державної служби за критерієм джерела оплати праці, яким для державних службовців є державний бюджет, що дає можливість суспільству визначити і постійно корегувати оптимальний «кошторис» на утримання державного апарату.9…..
….Таким чином, посадова особа державного апарату — це державний службовець, який уповноважений на виконання управлінської функції, наділений публічно-правовим статусом, здійснює державно-владні повноваженнями, приймає обов’язкові для інших осіб визначені законодавством правові акти, може бути притягнутим до підвищеної юридичної відповідальності....
Ознаки державної посадової особи:...
 
Висновок
Отже, механізм держави є реальною організаційною матеріальною силою, маючи яку в своєму розпорядженні, держава здійснює владу....
Механізм держави — це цілісна ієрархічна система державних органів, що здійснюють державну владу, а також установ, підприємств, за допомогою яких виконуються завдання і функції держави....
Механізм держави виступає основним суб'єктом здійснення державної влади. За допомогою державного механізму держава здійснює свої функції, здійснює вплив на стабілізацію та розвиток суспільного життя, сприяє поглибленню демократії та організованості в країні....

Література

1. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — с. 584
2. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
3. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс. Підручник. - К. - Юрінком Інтер 2006. - с. 362
4. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2009. - 536 с.
5. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 52 с.
6. Кравчук М.В. Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-є вид., - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- с. 262
7. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —
240 с.
8. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192
9. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с.
10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
11. Харченко Н.П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико-правової дефініції // Юридичні науки. - Том 20 (59). - №2. - 2007. - 278-284
12. Россіхін В.В. Механізм держави і місце в ньому пенітенціарної системи // Право України. - №5. - 2012. - с. 4
13. Леванчук О.М. Принцип розподілу державної влади // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2012. - № 5.- с. 19 - 26

 Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук