Теорія держави та права

Курсова Механізм держави (Код: 14081)

Опис

Курсова робота Механізм держави на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

План
Вступ
1 . Поняття механізму держави та його структура
2. Державні органи: їх ознаки, характеристика і види
3. Державні підприємства установи та організації
4. Органи держави спеціального призначення
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
 Актуальність теми. Питання про визначення поняття механізму держави, його сутності, структури, принципів формування й функціонування є проблемним, представляючи певну складність, що можна пояснити..........
Дослідженню питання про механізм держави були присвячені наукові праці державознавців, таких як: М.І.  Байтіна, В.А.  Власова, В.В.  Копєйчикова, Г.О. Мурашина, Ю.А. Тихомирова, Л.П. Юзькова, а  також  Е.П. Григоніса, В.С. Нєрсєсянса , Н.П. Харченко, О.В.  Ракул. ............
Об'єктом дослідження виступає ........
Предметом дослідження виступає .............
Метою роботи полягає у .............
Для досягнення мети необхідно розв'язати наступні завдання:...............
1 . Поняття механізму держави та його структура
Держава є складною соціальною системою, яка характеризується певними елементами, формами прояву, змістом та функціональним призначенням — організуючим впливом на суспільство. Управління державними справами вимагає високої організованості та взаємодії створених державою органів, що і забезпечується у процесі функціонування механізму держави.
Сутність держави у практичному вимірі реалізується за посередництвом діяльнісної характеристики, що проявляється в здійсненні функцій держави за посередництвом органів державної влади і посадових осіб............
.....Категорія «механізм держави» змінювалась у ході розвитку суспільства і держави. У вітчизняній юридичній літературі XX ст. поняття «механізм держави» почало застосовуватись у 20—30-х pp. після обґрунтування необхідності механізму диктатури пролетаріату. Її зміст складала діяльність партії, яка через державу та недержавні організації проводила свій політичний курс. У 60—80-х pp. з'являється концепція політичної системи суспільства як механізму здійснення політичної влади державою та недержавними структурами[1]...........
 1. Державні органи: їх ознаки, характеристика і види
.....Державні органи взаємозв’язані відношеннями субординації. Система всіх державних органів складає апарат держави[2]........
Орган держави - це структурно організований державою чи безпосередньо народом колектив державних службовців або один державний службовець, який наділений владними повноваженнями та необхідними матеріальними засобами для виконання певних завдань і функцій держави, має визначену структуру і здійснює державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції, відповідно до свого призначення.[3] ............
До таких основних принципів можна віднести наступні:..........
Види державних органів
За способом створення вони поділяються на первинні та похідні.
Первинні створюються шляхом прямого волевиявлення всього або більшості населення (Верховна Рада), або виникають внаслідок спадкування (монархія), а похідні утворюються первинними органами та їм підзвітні.........
 1. Державні підприємства, установи та організації
Державні підприємства являють собою самостійні господарські організації, створені і зареєстровані у встановленому законом порядку для здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб у товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, які діють на підставі статуту, користуються правами і виконують обов'язки щодо своєї діяльності, є юридичними особами, мають самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку. Іншими словами державні підприємства — це вид державних організацій, які безпосередньо реалізують функції та завдання держави у сфері матеріального виробництва[4]............
Державні підприємства та установи не можна ототожнювати з державними  органами, оскільки вони не є носіями державної влади. Вони відрізняються від державних органів притаманною тільки їм організаційною структурою, характером  повноважень.  До того ж адміністрація підприємств і установ здійснює  управлінські  функції  виключно  у  сфері своєї діяльності, в рамках даного підприємства чи установи і виступає від його імені, а не від імені держави (як державні органи)[5]......
 1. Органи держави спеціального призначення
Органи  спеціального  призначення –  невід’ємний  атрибут, ознака  суверенності  та  повноцінної  презентації на міжнародній арені  будь-якого державного організму.
До органів спеціального призначення слід віднести ......Саме ці органи забезпечують захист суверенітету держави, її територіальної цілісності та недоторканності, охорону прав і свобод громадян, дотримання вимог закону та покарання винних у порушенні нормативних вимог осіб[6]. ........
 
Висновок
Отже, розглянувши тему курсової роботи: “Механізм держави” можна дійти висновку, що кожна держава для  повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна мати  різноманітні  державні  організації,  які  у  своїй  сукупності  утворюють  механізм держави..........

Література

 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 2. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 3. Безимян А. Теорія держави і права Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192
 6. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с.
 7. Венгеров А.Б.Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – .528 с.
 8. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. —240 с.
 1. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс Підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2006
 2. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 3. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. -368 с4
 4. Кравчук М.В. Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-є вид., - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 274 с.
 5. Харченко Н.П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико правової дефініції. / Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадско: Серия «Юридические науки». - Том 20 (59), № 2. 2007 г. - с. 278 — 284.
 6. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права / Учебник. — СПб.: Питер, 2003. — 576 с.
 7. Пікуля Т.О. Сучасний підхід до інтерпретації поняття «механізм держави» / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2012 — с. 46-52

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук