Теорія держави та права

Курсова Концептуальні засади сучасного прваворозуміння (Код: 15140)

Опис

Готова курсова робота Концептуальні засади сучасного прваворозуміння на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 32

План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ
1.1. Основні концептуальні підходи до праворозуміння
1.2. Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ
2.1. Природно-правова (ідеологічна або аксіологічна) концепція право розуміння
2.2. Нормативна (позитивістська) концепція право розуміння
2.3. Соціологічна концепція право розуміння
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Фрагмент роботи

ВСТУП

Актуальність теми. Розуміння сутності права або праворозуміння є початковою, вихідною категорією юриспруденції. В межах розуміння сутності права знаходиться першоджерело проблемності юридичної науки. Тому засобом забезпечення розвитку правознавства є вирішення проблеми праворозуміння. Це в першу чергу зумовлює актуальність обраної теми. Праворозуміння є виразом різноманітних поглядів, суджень і оцінок – підходів щодо пізнання сутності права у вигляді окремих правових концепцій. …
При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалася наукова література, різні монографії та статті. Варто вказати, що наукові дослідження здійснювала низка як вітчизняних, так й іноземних учених-правників, наприклад, М. Александрова, С. Алексєєва, Л. Воєводіна, К. Жоля, Р. Калюжного, М. Кельмана, М. Козюбри, А. Колодія, В. Кудрявцева, О. Лейста, Р. Лівшица, Г. Мальцева, В. Нерсесянца, П. Рабіновича, Ю. Тихонравова, Л. Явича та інші….
Мета даної роботи полягає у …
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань:
Об’єктом дослідження даної роботи є …
Предметом дослідження курсової роботи …
Методологічною основою дослідження є ….
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділі, п’яти підрозділів, висновків та списку використаних літературних джерел….
 
РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ
 • Поняття праворозуміння 
Праворозуміння – це категорія концептуального характеру, яка являє собою логічне обгрунтування ідей, концепцій, поглядів з використанням різноманітних методів, засобів, прийомів в процесі пізнання сутності права [35, c. 149]. …
М. В. Кравчук визначає праворозуміння як наукову категорію, яка висвітлює процес пізнання права, його сприйняття (оцінку) і ставлення до нього як до базового соціального інституту [36, c. 129]. …
…Так, С. С. Алєксєєв розуміє право настільки унікальним, складним і суспільно необхідним феноменом, що протягом тисячолітньої історії його існування науковий інтерес до нього тільки зріс. Питання «праворозуміння» належать до числа «вічних наукових проблем» вже тому, що людина на кожному з етапів свого індивідуального і суспільного розвитку відкриває в праві нові якості, особливі аспекти його співвідношення з іншими явищами та сферами життєдіяльності соціуму. У світі існує багато наукових ідей, точок зору з приводу того що є правом. Сам же науковець трактує право як систему взаємопов’язаних і взаємодіючих норм, викладених у нормативних актах [2, c. 138]. Отже, в цьому випадку право розуміється як позитивне….
М. В.Кравчук має свої погляди щодо сприйняття права і присвятив крім декількох тем у навчальному посібнику з теорії держави і права й окремий розділ у навчальному посібнику «Проблеми теорії держави і права» [21, c. 112]….
Отже, проаналізувавши низку юридичних джерел, можна підвести підсумок, …
 • Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння
Саме право здатне забезпечити загальний соціальний порядок, тобто регулярність і передбачуваність дій людей на основі взаємності. Водночас ідея права пропонує існу­вання загальних правил, що забезпе­чують свободу, як альтернативи засно­ваному на пристрастях індивідуально­му свавіллю та насильству. Іншими словами, людське життя може вільно функціонувати лише в межах законів, встановлених людьми самими для себе, законів, визнаних всіма й обов’язкових для всіх [3, c. 18].  …
…Класич­не пояснення цієї функції права нале­жить Дж. Локку. «Свобода людей, які мають над собою уряд, - зазначав ви­датний англійський філософ, - поля­гає в тому, щоб жити за постійними правилами, загальними для всіх у цьо­му суспільстві й установленими зако­нодавчою владою, в ньому створеною; це – свобода чинити за власною во­лею в усіх діях, коли це не заборонено правилами, і не підкорятися непо­стійній, непевній, невідомій, деспо­тичній волі іншої людини…» [24, c. 142]. …
Сучасний юридичний позитивізм зазвичай пов’язує обов’язковість позитивного права з так званим прави­лом визнання. Це правило визначає умови, які слід виконати, щоб певну норму можна було вважати частиною права суспільства [29, c. 165]….
…Нині можна звернути увагу на два важливі шляхи легітимації сучасного права. По-­перше, легітимація за змістом, коли авторитет права забез­печується його сприйняттям як спра­ведливого і корисного регулятора. Нині на легітимність мають право пре­тендувати ті й лише ті правила, які могли би бути схвалені всіма можли­вими зацікавленими особами як учасниками раціонального дискурсу [39, c. 409]. …
..
Отже, право слід розуміти як ….
 
 
РОЗДІЛ 2
СУЧАСНІ НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ
 
Природно-правова (ідеологічна або аксіологічна) концепція праворозуміння
Концепція природного праворозуміння є прикладом ідеалізації правових засад для людського буття, у контексті якої виникли моральне (етичне) та природне обґрунтування права як фундаментальної цінності, що протиставляється внутрішньо-суперечливому й тому недосконалому волевстановленому позитивному діючому праву. Звідси «вічна» проблема діалектики абсолютизованої ідеальності права та дегуманізованої відносності закону [41, c. 656]….
…Початковою формою буття права прихильники природ­но-правової концепції вважають суспільну (індиві­дуальну) свідомість, якій споконвічно властиві етично-пра­вові орієнтири. Аксіологічна концепція розглядає право з позицій відповідності його справедливості. У просторі природного права діють правові принципи-аксіоми, що одно­часно є моральними імперативами: не роби замах на життя іншої людини та її майно, дотримуйся обіцянки, віддавай кожному своє та ін [22, c. 205]….
Автори сучасних теологічних концепцій природного права виводять його з мудрості та/або волі Бога, через щойого пізнання можливе тільки на основі релігійної віри. Із їхньої точки зору, «право є своєрідною моделлю присутнос­ті Бога у суспільстві». Ж. Марітен визначав природний закон як встановлені Божественним розумом «універсаль­ні норми права і обов’язку». Людина має природні права і здатна усвідомити їх через свою причетність божественно­му розуму. Марітен вважав, що природне право розкрива­ється людям поступово, у міру розвитку культури і набли­ження людини до Бога. Світські теорії убачають у природному праві етичну першооснову права. Так, із погляду Р. Дворкіна позитивне право має піддаватися оцінці з моральної точки зору. Фун­даментальні суб’єктивні права утворюють критерій мо­рального вимірювання права, його відповідності справед­ливості [38, c. 121].
Отже можна зробити висновок, що …
 
Нормативна (позитивістська) концепція праворозуміння
У XX ст. позитивізм набув форми нормативізму, родо­начальником і найбільшим представником якого був юрист Х. Кельзен. Він ставив перед собою завдання створення строго об’єктивної науки про право і державу. Із його точки зору право та юридична наука мають бути очищені від ідеологічних та оцінних думок. Право має вивчати тільки формально-логічні кон­струкції, запропоновані законодавцем. Кельзен стверджу­вав: «Чиста теорія прагне подолати ідеологічні тенденції та описати право таким, як є, не займаючись його виправ­данням або критикою». Згідно з його переконаннями, правознавство зовсім не повинне займатися легітимацією права – ні за допомогою абсолютної, ні за допомогою від­носної моралі (під абсолютною мораллю Кельзен розумів релігійну віру, все інші системи моралі – відносні) [16, c. 230]. ….
Отже, позитивісти багато що зробили для обґрунту­вання верховенства закону, затвердження законності ….
 
Соціологічна концепція праворозуміння
 
Соціологічний підхід у праворозумінні виник наприкінці XIX – на початку XX ст. у Західній Європі і на сучасному етапі відзначається існуванням ряду напрямів, таких як: юриспруденція інтересів; теорія «живого» або «вільного» права; концепція солідаризму; концепція інституціоналізму; концепція прагматизму; концепт.ція інструменталізму; концепція реалізму [1, c. 100; 9, c. 107; 20, c. 257]…
Засновником юриспруденції інтересів – одного із напрямів соціологічного підходу німецьким юристом Рудольфом фон Ієрингом (1818-1892) вирішення проблеми співвідношення егоїстичних інтересів окремих індивідів та забезпечення практичного успіху в забезпеченні інтересів суспільства вбачалось ним через примусове встановлення порядку, яке можливе тільки завдяки праву, яке є результатом досвіду людських відносин – «право є сукупністю життєвих умов суспільства…» [12, c. 371], виступає як «сукупність діючих в державі примусових норм» [9, c. 106; 12, c. 238] та забезпечує законний порядок життя через «правомочність особи здійснювати захист моральних засад свого життя» [13, c. 25]….
…Разом з тим, Р. фон Ієринг, визначаючи право як юридично захищений інтерес, в основі якого знаходяться «життєві умови індивіда» [9, c. 112; 12, c. 253], дає нам можливість стверджувати про важливу роль у забезпеченні соціальної цінності права суб’єктивного права, яке є «здоровим правовим почуттям» (усвідомлення недопущення правопорушень і значення діяльної сили в праві) [13, c. 15], спрямованим на забезпечення матеріальних умов фізичного існування людини та інші блага, які, на думку окремого індивіда, мають найважливіше значення для його життя….
 
ВИСНОВКИ
 
У висновках викладено узагальнення до усіх розділів курсової роботи.
Праворозуміння як наукова категорія, що відображає процес та результат цілеспрямованої розумової діяльності людини і включає пізнання права, його оцінку та ставлення до нього як до цілісного соціального явища.
…Праворозуміння – це відображення у людській свідомості за посередництвом терміном поняття «право» того явища, яке є істотним для існування й розвитку суб’єкта. Це роз’яснення (інтерпретація) того, які з вищезгаданих явищ відображаються поняттям, позначеним словом «право» (або ж іншим однозначним з ним терміном чи знаком)….

Література

 1. Алаіс С. І. Проблема праворозуміння в основних школах права: дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / С. І. Алаіс. – К.,2002. – 203 с. – С. 99-108.
 2. Алексеєв С. С. Теория государства и права. / С. С. Алексеєв. – Львів, 2006. – 332 с.
 3. Баумгартнер Х. М. Свобода и человеческое достоинство как цели государства // Политическая философия в Германии: сб. ст. Изензее Й. и др.; пер. с нем. – М., 2005. – С. 15-21.
 4. Бурдье П. Социальное пространство : поля и практики; пер. с фр. – М. ; СПб., 2007. – 576 с.
 5. Ведєрніков Ю. А., Грекул В. С. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – 4-е вид., доп. і перероб. / Ю. А. Ведєрніков, В. С. Грекул – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
 6. Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації; пер. з нім. – К., 2007. – 436 с.
 7. Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции; пер., доп. по 6-му английскому изданию. — 2-е изд. – М., 1907. – 707 с.
 8. Завьялов Ю. С. Взгляды Р. Иеринга на государство и право / Ю. С. Завьялов // Правоведение. –1968. – № 3. – С. 106-115.
 9. Загальна теорія держави і права / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 320 с.
 10. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін. // За ред. М. В.Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.
 11. Иеринг Р. фон. Цель в праве. Т. 1 / Р. фон Иеринг; пер. с нем. В. Р. Липкого, Н. В. Муравьева, Н. Ф. Дерюжинского. – СПб.: Изд. Н. В. Муравьева, 1881. – 412 с.
 12. Иеринг Р. фон. Борьба за право / Р. фон Иеринг; пер. с нем. Н. М. Губского. – СПб.: АО тип. дела в СПб., 1909. – 67 c.
 13. Карбонье Ж. Юридическая социология; пер. с фр. – М., 1986. – 352 с.
 14. Кезин А. В. Научность, эталоны, идеалы, критерии : критический анализ методологического редукционизма и плюрализма. – М., 1985. – С. 32-35.
 15. Кельзен Х. Чисте правознавство / переклад з нім. О. Мокровського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.
 16. Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія держави і права: Підручник. 2-ге видання, стереотипне / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М.Хома. – Львів: «Новий світ-2000», 2005. – 584 с.
 17. Ковальчук О. М., Хаврук В. О. Цінність права в соціологічному підході до право розуміння // О. М. Ковальчук // Часопис Київського університету права – 2012. – № 2. – С. 15-18.
 18. Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № 4. – 373 с.
 19. Корнієнко В. В. Загальне та особливе у природно-правовому мисленні / В. В. Корнієнко // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 256–260.
 20. Кравчук М. В. Правово-першооснова цивілізації і культури суспільства / М. В. Кравчук // Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., змін. і доп.: К.: ВД «Професіонал», 2004. – С.18-37.
 21. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Виданнядруге: Підручник, Харків, ТОВ ОДісей. – 2008р. – 432с.
 22. Ллойд Д. Идея права; пер. с англ. – М., 2000. – 416 с.
 23. Локк Дж. Два трактати про врядування; пер. з англ. – К., 2001. – 265 с.
 24. Нгуен Куок Динь. Международное публичное право: в 2 т. / Нгуен Куок Динь, П. Дайе, А. Пелле; пер. с фр. – К., 2000. – Т. 1: Кн. 1. Формирование международного права. Кн. 2. Международное сообщество. – 440 с.
 25. Оль П. А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. – СПб., 2006.
 26. Основные концепции права и государства в современной России // Государство и право. – 2003. –№ 5. – С. 12.
 27. Петришин О. В. Право як соціально-юридичне явище: до постановки питання // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4 (51). – С. 3-18.
 28. Погребняк С. П. Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння / С. П. Погребняк // Право України. – 2010. – № 4. – 372 с.
 29. Познер Р. А. Проблеми юриспруденції; пер. з англ. – Х., 2004. – 488 с.
 30. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник / П. М. Рабінович. – К.: Атіка, 2001. – 176 с.
 31. Рабінович П. Верховенство права (за матеріалами практики Страсбурзького Суду та Конституційного Суду України) // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 2 (45). – С. 3-16.
 32. Речицький В. Відповідь Всеволода Речицького Мирославу Мариновичу // Права людини (ХПГінформ). – 2007. – № 11 (447). – С. 11-12.
 33. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник / О. Ф. Скакун. – К.: Правова єдність, 2013. – 524 с.
 34. Тарахонич Т. І. Сучасні підходи до праворозуміння / Т. І.Тарахонич // Альманах права. – 2011. – Вип. 2. – С. 149-153
 35. Теорія держави і права (опорні конспекти). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Автор-упорядник Кравчук М.В. – К.: Атіка, 2007. – 288 с.
 36. Філософія права / за ред. Дж. Фейнберга, Дж. Коулмена; пер. з англ. – К., 2007. – 1256 с.
 37. Філософія права: Навчальний посібник / О. О. Бандура, С. А. Бублик, М. Л. Заінчковський та ін.; за заг. ред. М. В. Костецького, Б. Ф. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.
 38. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории; пер. с нем. – СПб., 2001. – 417 с.
 39. Циппеліус Р. Філософія права; пер. з нім. – К., 2000. – 300 с.
 40. Юридична енциклопедія: у 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін.]. – К.: «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1998-2004. – Т. 2: Д-Й. – 1998. – 744 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук