Теорія держави та права

Курсова Конфедерація поняття та розвиток (Код: 15139)

Опис

Готова курсова робота Конфедерація поняття та розвиток на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
Розділ 1. Конфедерація як форма державного устрою: історичні умови формування та основні ознаки
1.1 Історія формування конфедерації як форми державного устрою
1.2. Ознаки та особливості конфедерації
Розділ 2. Характеристика держав-конфедерацій
2.1 Держави-конфедерації в історичній ретроспективі: причини формування та розпаду
2.2 Сучасні конфедерації: проблеми розвитку
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
 
Актуальність теми….
Гострота дискусій і наявність різних, інколи прямо протилежних, позицій і підходів пояснюється, на наш погляд, не лише неспівпаданням інтересів та цілей суб'єктів міждержавних об'єднань, але й нерозробленістю та невизначеністю самого поняття конфедерації, його відмінністю від суміжних правових категорій. ….
….Питанню дослідження конфедерації як присвячені праці таких вчених: Н. А. Ушакова, Г. І. Тункіна, С. В. Черніченка, І. Г. Тимошенка, К. В. Арановського, І. І. Лукашука та ін…..
Метою дослідження є …..
Завдання дослідження:…..
1)дослідити історію формування конфедерації як форми державного устрою;
Об’єктом дослідження є …….
Предметом дослідження ……….. 
 
Розділ 1. Конфедерація як форма державного устрою: історичні умови формування та основні ознаки
 • Історія формування конфедерації як форми державного устрою….
У вітчизняній і світовій науці ще не вироблено єдиного загальноприйнятого поняття конфедерації. В сучасних наукових дослідженнях цей термін використовується як для характеристики певної форми державного устрою, так і для характеристики відповідної форми міждержавних об'єднань…..
….
На думку інших авторів, конфедерація не може бути формою державного устрою, оскільки мова в ній іде не про одну, а про декілька суверенних держав. Конфедерація є союзом (об'єднанням) держав, що створений на основі міжнародного договору або інших установчих документів для досягнення певних цілей [5, с. 86]……
….. Це знаходить свій прояв в поширенні ваги і популярності конфедеративних ідей та принципів, у зростанні кількості конфедеративних об'єднань (виникнення їх не тільки в Європі, але й в усіх регіонах світу) і, головне, - у підвищенні ролі конфедерацій в забезпеченні мирних, цивілізованих форм і способів розв'язання найгостріших міжнародних і внутрішньодержавних проблем [7, с. 32]…..
….
Перші ліги давньогрецьких міст – держав на території сучасної Греції та Малої Азії формувалися на засадах розвитку демократичного суспільства, сприяння торгівлі та створення системи спільної безпеки. …[10, с.2].
… Двомовність у Бельгії ускладнювалася тим, що представники правлячого класу були франкофонами і можна констатувати, що у країні склалася їхня культурна і політична гегемонія. Всі контакти між населенням і органами державної влади відбувалися французькою мовою, існували офіційні версії указів короля і актів парламенту лише французькою мовою, яка використовувалася і в парламенті. Фламандський рух наприкінці ХІХ ст. вимагав надання фламандській мові офіційного статусу. З метою вирішення цього питання ще 1851 р. була призначена королівська комісія, яка запропонувала надати фламандській мові право на використання у початковій школі і можливість вживання її у державних і юридичних процедурах. … [13, с.4]…..
….
Отже, конфедерація по ….
 
1.2. Ознаки та особливості конфедерації
 
Конфедерація — це союз суверенних держав, створений для до-сягненння певних цілей і здійснення відповідних напрямків державної діяльності при збереженні в інших питаннях повної самостійності [8, с.115]…..
….
Конфедеративний устрій відрізняється від федеративного таким.
 1. Відсутністю суверенітету, оскільки конфедерація не є у повному обсязі державою, бо її члени зберігають за собою державний суверенітет.
…. [8, с.115].
….
Сьогодні конфедерація являє собою одну з форм міждер­жавного об’єднання, за якого суверенні держави утворюють постійний союз з метою координації і спільного здійснення своєї діяльності в тих чи інших сферах або питаннях (найчастіше військових, зовніш­ньополітичних, зовнішньоекономічних, митних та ін.). ….. [3, с.7].
Процеси децентралізації як унітарних, так і фе­деративних держав неминуче пов’язані з ризиком прояву сепаратизму, а в граничному випадку – з розпадом держави (Великобританія, Іспанія, Чехос­ловаччина, Бельгія, Італія, Росія, Україна та ін.). В епоху глобалізації держави, що відрізняється вну­трішньою неоднорідністю регіонів, вони повинні володіти високим ступенем адаптивності в швидко змінюваному світі і адекватно реагувати на прояв негативних процесів, які підривають їх стабільність [3, с.8]….
А. Лейпхард виділив чотири ознаки консоціо­нальної демократії в «багатоскладних» суспільствах: 2 головних і 2 допоміжних. Головні ознаки – вели­ка коаліція і автономія сегментів. Додаткові ознаки – пропорційність і право вето. …. [14, с.68].
Отже, основними ознаками конфедерації є:….
…..
 
 
Розділ 2. Характеристика держав-конфедерацій
2.1 Держави-конфедерації в історичній ретроспективі: причини формування та розпаду
….
Останніми з існуючих конфедерацій були Сербія і Чорногорія ( Сербія + Чорногорія, 2003 - 2006), Союз Африканських Держав ( Малі + Гана + Гвінея, 1960 - 1962). Незважаючи на назви, фактичними конфедераціями були Об'єднана Арабська Республіка ( Єгипет + Сирія, 1958 - 1961; Єгипет + Сирія + Ірак, 1963), Арабська Федерація ( Ірак + Йорданія, 1958), Федерація Арабських Республік ( Єгипет + Сирія + Лівія, 1971), Арабська Ісламська Республіка ( Лівія + Туніс, 1974). Сенегамбія - конфедерація Сенегалу і Гамбії, що знаходиться у середині його території, існувала 7 років (1982-1989 рр.), після чого розпалася. Фактичною конфедерацією є Союз Боснія і Герцеговина, хоча за законодавством цей союз - федерація, її суб'єкти не мають права сецесії. ….
Деякі науковці м'якою, пухкою конфедерацією вважають Європейський союз….
….
Дата заснування Швейцарської Конфедерації – 1 серпня 1291року, коли три лісові кантони (землі) - Урі, Швіц і Унтервальден, захищаючи незалежність від австрійських Габсбургів, уклали оборонний союз ("вічний союз") в рамках "священної Римської імперії". До речі, назва Швейцарії походить від назви одного з цих кантонів – Швіца [16, с.12]….
….
Наприкінці 9 століття Велике Королівство Карла Великого розпалось, уступивши місце Швейцарським династіям, таким як династії Зарінгер, Савойер, та Габсбургер. Габсбургери поширювали свою політику на землях Німецького Королівства. Коли габсбургеги заволіли заволодіти важливим Проходом Готтард, люди Урі, Швіц, та Унтервалден почали захищатись. Результатом цих дій стало утворення федерації, ідеєю якої була незалежна вільна політична система (1273) [16, с.13]….
….
Шляхом одруження, миру чи продажу, ці землі передалися габсбурзьким імператору Карлу V Габсбургу та його сину, королю Філіпу ІІ Габсбургу. 1568 року, Нідерланди, керовані Вільгельмом І Оранським, повстали проти Філіпа II через високі податки, переслідування протестантів урядом та спроби Філіпа модернізувати та централізувати децентралізовані середньовічні урядові структури провінцій. Це був початок Нідерландської буржуазної революції [17, с.32]…..
…..
Отже, в історії існувала досить не велика кількість ….
 
2.2 Сучасні конфедерації: проблеми розвитку
 
На сьогоднішній день жодну державу не можна назвати цілком конфедеративною. При цьому конфедеративна думка розвивається досить активно. Розвиток ознак конфедерації відбувається не внаслідок процесів децентралізації  всередині великих держав, а внаслідок об’єднання держав.
….
Але Швейцарія, не дивлячись на свою офіційну назву — Швейцарська Конфедерація — наразі представляє собою класичну федерацію, хоча багато століть (1291—1848) дійсно була конфедерацією……
…………..
  
Висновки
 
Отже, конфедерація — це союз суверенних держав, створений для до-сягненння певних цілей і здійснення відповідних напрямків державної діяльності при збереженні в інших питаннях повної самостійності…..
Конфедерація — це тимчасовий союз, який або розпадається при досягненні цілей для яких його було створено, або перетворюється на федерацію….

Література

 1. Сяокунь Сунн. Конфедерализм: обзор новейшей литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://poli.vub.ac.be/publi/orderbooks/federal_r/11song.pdf.
 2. Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея : пер.с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. – 592 с.
 3. Барбашова Н.В., Конфедерація як фактор стабілізації багатоскладного суспільства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/visnuk_27%20t.%201.pdf#page=7
 4. Большой энциклопедический словарь. Т.1. - М., 1991. -С.625.
 5. Костенко М.Л., Лавренева Н.В. ЕС после Маастрихта: федерация, конфедерация или международная организация?// Государство и право. - 1994. - №4. - С.108.
 6. Мала енциклопедія державознавства. - К. - 1996. - С.520.
 7. .Огірко Р.С., До питання про поняття конфедерації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Unzap_2002_3_9.pdf
 8. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2011. — 584 с.
 9. Уоттс Р. Л. Федеративні системи / Р. Уоттс: Перекл. з англ. – Харків: Центр Освітніх Ініціатив, 2002. – 192с.
 10. Моммен А. Федерализм и национальное государство / Моммен А. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http: // www.polisportal.ru
 11. Стогова, О. В. Становлення федералізму: історія та сучасність [Текст] / Стогова О. В. // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер. Питання політології. – 2012. - № 1013. – С. 101-106.
 12. Конституция Франции 1791 г. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1122246
   
 13. Фарукшин М.Х. Судьбы федерализма в условиях глобализации / Фарукшин М. // Политическая экспертиза. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.politex.info/content/view/697/30/
 14. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование / Пер. с англ. Под ред. А.М. Салмина, Г.В. Каменской. – М. : Аспект Пресс, 1997. – 287 с.
   
 15. Конституция Швейцарской Конфедерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ es/79349.
   
 16. Драгунов, Г. П. Швейцария:история и современность [Текст] : Очерк новейшей истории / Г. П. Драгунов. — М. : Мысль, 1978. — 207с.
   
 17. Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов. Учеб. пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2007. – 515 с.
   
 18. История государства и права зарубежных стран. Часть. 2 / под. ред. О.А.Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. - М.: Норма, 2003. - 720 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук