Теорія держави та права

Курсова Колізії в праві причини виникнення та способи розв'язання (Код: 15137)

Опис

Готова курсова робота Колізії в праві причини виникнення та способи розв'язання на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, перевірена викладачем та успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
Розділ 1. Загальні положення про колізії в праві
     1.1. Причини виникнення правових колізій
     1.2. Поняття та класифікація правових колізій
Розділ 2. Колізії в правовій системі
     2.1. Способи розв’язння колізій в праві
     2.2. Механізм розв’язання правових колізій
Висновки
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

Вступ
 
Актуальність теми. ....Звичайно, досконалої системи законодавства, позбавленої колізій загалом і колізій правових актів зокрема, бути не може. Виникнення у сфері правового регулювання суперечностей неминуче через природний розвиток суспільних відносин. Але в Україні причини виникнення правових колізій характеризується рядом обставин: по-перше, це незавершеністю правової реформи; по-друге, не високою якістю нормативних актів, що приймаються....
 
Об’єктом дослідження даної роботи є ....
Предметом дослідження курсової роботи є ....
Мета даної роботи полягає у комплексному ....
Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних завдань: ....
.....
При дослідженні даної теми курсової роботи використовувалася наукова література, різні монографії та статті. Варто вказати, що наукові дослідження здійснювала низка як вітчизняних, так й іноземних учених-правників, наприклад, С. Алексєєв, В. Андрейцев, Ф. Бурчак, О. Баєв, В. Баранов, Ю. Дмитрієв, Н. Єгорова, П. Євграфов, B. Жеребін, А. Заєць, O. Зайчук, М. Капустіна, Д. Керімов, В. Кудрявцев, М. Козюбра, В. Копейчиков, А. Лашков, B. Лемак, Д. Лилак, Л. Луць, А. Любімов, М. Матузов, М. Марченко, O. Мироненко, O. Мурашин, Н. Oнiщeнко, В. Oпpишко, М. Opзix,  С. Погребняк,  А. Поляков, П. Рабінович, В. Селіванов, В. Сіренко, O. Скакун, В. Тацій, Ю. Тихомиров, Р. Товкалов, Ю. Тодика, I. Усенко, С. Фаркуш, Ю. Шемшученко та інші.
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, чотирьох підрозділів, висновків та списку використаних літературних джерел.
 
 
Розділ 1. Загальні положення про колізії в праві
 • Причини виникнення правових колізій 
Причини виникнення колізій можуть бути різні. А саме, М. Оніщук зазначає, що зміна правової концепції в регулюванні суспільних відносин, зокрема перехід від принципу «дозволено те, що передбачено законом» до принципу «дозволено, що не заборонено законом». Активний процес відомчого нормотворення, що призвело до посилення розбіжностей (колізій) між законодавством та підзаконним регулюванням у зв’язку з необхідністю постійного впорядкування останнього [19, c. 283].....
.....
Об’єктивними причинами існування колізій є суперечливість розвитку економічних відносин, недосконалість визначення статусу суб’єктів політичних відносин та невизначеність статусу держави як суб’єкта політичних та правових відносин [8, c. 120]. Різноманіття і складність форм суспільних відносин багато учених визначають як одну з об’єктивних причин виникнення правових колізій [1, с. 90]. ....
....До основних об’єктивних причин виникнення правових колізій можна віднести такі:
 1. Дію суспільних відносин у часі. Суспільні відносини існують в часі, через що зазначають постійних змін. Одні форми суспільних відносин змінюють інші, з’являються треті зрештою, зазнають змін. В ідеалі за зміною суспільних відносин повинні відбуватися відповідні зміни у правовідносинах, але в реальному житті цього не стається. ....
 2. Недотримання правил законодавчої техніки і недостатнє закріплення їх у законодавстві. Під законодавчою технікою науковці розуміють вироблені на практиці навики і прийоми створення правових норм у формі ухвалення нормативно-правових актів [7, c 296]. На думку С. Алексєєва, юридична, або законодавча, техніка – це сукупність прийомів, правил розробки, оформлення, публікації, систематизації законів, інших правових актів, що забезпечує їх досконалість, ефективне використання [10, c. 215]...….
Таким чином, причини існування колізій у ....
 
1.2. Поняття та класифікація правових колізій 
...
У широкому розумінні колізія права розглядається фактично як будь-який конфлікт, суперечка у правовій сфері [21, c. 8]. За визначенням Ю. Тихомирова, в основі концепції колізії права лежить розуміння колізій як комплексних протиріч між правовими поглядами, правовими актами й нормами, діями державних та іноземних структур, між державами....
....
На думку М. Матузова, до широкого розуміння колізій до них включають:
- колізії між нормативно-правовими актами або окремими правовими нормами;
......... [17, c. 424].
....
 1. 5. За субстанціональним характером колізії виникають внаслідок протиріччя між нормами, що вміщуються у нормативно-правових актах, та нормами, що вміщуються в акті тлумачення. Як правило, ці колізії виникають внаслідок неправомірного звужувального чи розширювального тлумачення та усуваються лише шляхом скасування інтерпретаційних норм.
...... [12, c. 320].
 
 
Розділ 2. Колізії в правовій системі
2.1. Способи розв’язння колізій в праві
 
Під способами розв’язання колізій розуміють конкретні прийоми, засоби, механізми, процедури їх усунення. Залежно від характеру колізії застосовується той чи інший метод, використовується та чи інша форма, обирається той чи інший шлях зняття виниклого протиріччя або виходу з правового глухого кута [18, c. 230]. ...
….
- у широкому трактуванні цей процес «обчислюється» від моменту правотворчого задуму і до практичної реалізації юридичної норми (підготовка, ухвалення, публікація тощо) [13, c. 287]....
...
Поняття правотворчості охоплює широке коло явищ, усі складні процеси, що передують ухваленню рішення про підготовку проекту нормативного акта, виявляє потреби у правовому врегулюванні тих або інших видів суспільних відносин, напрями і характер регулювання [22, c. 320]. При цьому правотворчість визначають як «діяльність держави з виявлення потреби в нормативно-правовому врегулюванні суспільних відносин і створенні відповідно до виявлених потреб нових правових норм, заміні і відміні чинних» [22, c. 17]....
....
Облік – це найпростіша форма систематизації, зміст якої полягає у впорядкуванні наявної інформації і в угрупуванні матеріалів, що систематизуються в спеціальні блоки. Облік здійснюється шляхом складання алфавітних словників; рубрикаторів галузей законодавства; картотек; заповнення облікових журналів; використання автоматизованих систем. Як різновид систематизації обліком нормативно-правових актів є діяльність по їх збору, збереженню і підтримці в належному стані, а також щодо створення пошукової системи, що забезпечує знаходження потрібної правової інформації в масиві актів, узятих на облік [23, c. 196]....
....
Тому для запобігання появи, подолання і усунення колізій ....
 
2.2. Механізм розв’язання правових колізій
 
....
Під механізмом розв’язання правових колізій розуміють сукупність засобів і способів, за допомогою яких забезпечується результативний вплив на неузгоджені нормативно-правові розпорядження шляхом їх усунення або подолання з метою досягнення одноваріантності у регулюванні однакових суспільних відносин [2, с. 18]. ….
….
Механізм розв’язання правових колізій, необхідно визначити як комплексну систему правових засобів, спрямованих на запобігання виникненню, усунення, подолання колізій норм права, що в результаті забезпечує внутрішню єдність і стабільність системи права, її цілеспрямований розвиток [21, с. 25]....
....
 
 
Висновки
 
Підводячи підсумки, можна сказати що мета і завдання, які ставились досягнуто, і можна зробити такі висновки, що термін «колізія» (лат. – collisio, collide) означає зіткнення, це протиріччя між існуючим правовим порядком і намірами і діями щодо його зміни. Поняття колізії є ключовим для розуміння всіх системних протиріч у праві. ....
....Причини існування колізій характеризуються як сукупність умов, що мають обє’ктивний та субє’ктивний характер. Обє’ктивними причинами існування колізій є суперечливість розвитку економічних відносин, недосконалість визначення статусу суб’єктів політичних відносин та невизначеність статусу держави як суб’єкта політичних та правових відносин....
 1. Абрамович А.М. Право и социально-экономическое развитие страны / А.М. Абрамович // Беларуская думка. – 1997. – № 7.
 2. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследавания / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 1999.
 3. Акофф Р. Искусство принятия решений / Р. Акофф. – М., 1982.
 4. Бабаєва В.К. Теорія держави і права: підручник / під ред. В.К. Бабаєва. – М.: Юрист, 1999.
 5. Байхмаханов М.Т. Противоречия в правовой надстройке при социализме) / М.Т. Байхмаханов. – Алма-Ата: Наука.
 6. Богуславский М.М. Международное частное право / Богуславский М.М. – М.: Юристь, 2001. 
 7. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве / Н.А. Власенко. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1984.
 8. Глек А.І. Колізійні норми: проблемні аспекти. – 2013.
 9. Денисов А.І. Теорія держави і права / А.І. Денисов, В.Е. Гулієв; під ред. А.І. Денисова. – М.: Вид-во Моск. ун-ту, 1972.
 10. Дроб’язко С.Г. Право як система і його закономірності / С.Г. Дроб’язко // Право і демократія (Мінськ). – 1999. – Вип. 10.
 11. Жеребкин С.В. Противоречия в праве / С.В. Жеребкин. – Владимир: Б.И.Р.А, 1992.
 12. Зайчук О.В, Оніщенко Н.М. Теорія держави і права: підручник. – Київ.: Юрінком Інтер, 2006.
 13. Карташов В.Н. Теория правовой системы общества / В.Н. Карташов. – Ярославль, 2005. – Т. 1.
 14. Комаров С.А. Проблемы теории государства и права / С.А. Комаров. – СПб.: Питер, 2004.
 15. Криволап Л.В., Бахновська І.П. Причини виникнення та шляхи подолання правових колізій // Простір і час сучасної науки. – 2013.
 16. Криволапчук В.О. Юридичні колізії в законодавстві як елемент правового розвитку держави / В.О. Криволапчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6.
 17. Матузов Н.И. Юридические коллизии и способы их разрешения. Теория государства и права: курс лекций / Матузов Н.И.; под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М.: Юристъ, 1997.
 18. Матузов Н.І., Малько А.В. Теорія держави і права: підручник. – К.: Алерта, 2004.
 19. Міжнародна поліцейська енциклопедія: в 10 т.; відп. ред. Р.І. Римаренко, В.Я. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – Т.1. – К.: Концерн «Видавничий Дім»; «Ін Юре», 2003.
 20. Мірошниченко А. Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій // А. Мірошниченко Право України. – 2008. – № 5.
 21. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні / Мірошниченко А. М. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – К., 2010.
 22. Пеньков Е.М. Социальные нормы: управление, воспитание, поведение / Е.М. Пеньков. – М., 1990.
 23. Письменний Д.П. Колізії в кримінально-процесуальному законодавстві України: способи їх подолання / Д.П. Письменний. – К.: Генеза, 1996.
 24. Сирих В.М. Теорія держави і права / В.М. Сирих. – М., 1998.
 25. Теорія держави та права: Підруч. / [Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2011.
 26. Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства / Ю.А. Тихомиров. – М.: НОРМА, 1996.
 27. Тихомиров Ю. Юридическая коллизия, власть и правопорядок / Ю. Тихомиров // Государство и право. – 1994. – № 1.
 28. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права / Е.Н. Трубецкой. – СПб.: Юрид. ин-т, 1998.
 29. Шевченко Т.В. Юридична колізія: теоретико-правовий аспект // Право і суспільство. – 2013. – № 3.
 30. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади подолання колізій у законодавстві України / Ю.С. Шемшученко. – К.: Генеза, 1996.
 31. Щебельський В.Є. Колізія нормативних актів: юрид. енцикл.: в 6 т. / В.Є. Щебельський; ред. кол.: Ю.С. Шемшученк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2001. – Т.3.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук