Теорія держави та права

Курсова Класифікація республіканського правління (Код: 14080)

Опис

Курсова робота Класифікація республіканського правління на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
Розділ  1. Форма правління як інституційне утворення
1.2. Поняття форми правління у теорії права;
1.2. Традиційна правова класифікація форм правління. Критерії класифікації.
Розділ 2. Республіканська форма правління:  класифікація та нормативні ознаки 
2.1 Класифікація республіканських форм правління
2.2.Реалізація принципу поділу влади та нормативні ознаки республіканських форм правління.
Висновки
Джерела

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Історія становлення й розвитку кожної держави неодмінно пов'язана з пошуками оптимальної моделі організації державної влади і, як ........
Мета роботи полягає в комплексному теоретичному дослідженні класифікації республіканської форми правління як .............
Об'єктом дослідження виступають ............
Предметом дослідження є сутність, особливості й різновиди..............
Завдання:
- встановити зміст поняття “Форма державного правління” - розглянути особливості державної влади у монархічних та республіканських формах  державного правління - визначити формально-правові критерії класифікації форми державно правління - класифікувати сучасні республіканські форми правління
Методи дослідження.  Підґрунтя методології дослідження становить комплексний підхід до аналізу республіканської форми ............
Структура курсової роботи. Робота складається з двох розділів, в яких розкривається по два питання. Загальна кількість сторінок - 28
 
Розділ  1. Форма правління як інституційне утворення
1.1 Поняття форми правління у теорії права
В теоретичному осмисленні держави особливе місце займає форма правління, оскільки саме вона визначає, хто і як здійснює державну владу в державно організованому суспільстві. Вже Аристотель, слідом за Платоном, зіткнувшись із самими різними формами організації і здійснення державної влади в древньому світі, спробував розробити класифікацію держав за критерієм, хто і як править у цих державах, тобто за критерієм форми правління. .........
В сучасній теорії держави та права, різні вчені науковці по різному дають визначення формі державного правління. Тому, на мою думку, доцільно розглянути хоча б деякі з них. ........
Кравчук М.В. вважає, що форма державного правління - це спосіб організації вищих органів державної влади, порядок їхнього утворення, характер взаємозв'язку з іншими органами держави, з політичними партіями і соціальними групами, населенням...........
Отже, розглянувши визначення різних науковців, .........
 
1.2 Традиційна правова класифікація форми правління. Критерії класифікації
Загальноприйнятою класифікацією форм державного правління у вітчизняній юридичній науці залишається така, що визнає дві основні її форми: монархію  і  республіку,  які,  у  свою  чергу,  мають такі види: необмежені (абсолютні) та обмежені, або ж конституційні (дуалістичні та парламентські)  монархії;  класичні (президентські та парламентські), гібридні (змішані) та деякі  особливі (соціалістичні,  монократичні, мілітарні тощо) республіки.[1].........
Отже, форми правління розрізняються залежно від того, здійснюється верховна влада однією особою чи колегіально від імені народу.......
Протягом історії виникали різні види монархій:
Монархії притаманні такі юридичні ознаки: ......
Дуалізм полягає в тому, що монарх, як правило, відстоює інтереси феодалів, а парламент виразником інтересів буржуазії та інших верств населення.;...
 
Розділ 2. Республіканська форма правління:  класифікація та нормативні ознаки
2.1 Класифікація республіканських форм правління
Як було сказано вище, республіка — це форма державного правління, за якої державна влада здійснюється представницькими органами (парламентом, президентом), що обираються населенням на певний термін. .....
Основними рисами, ознаками президентської республіки є насамперед самостійність кожної гілки (галузі) влади — законодавчої, виконавчої, судової. .....
 1. Парламентська республіка - форма державного правління, при якій державна влада здійснюється за умови верховенства парламенту........
2.2 Реалізація принципу поділу влади та нормативні ознаки республіканських форм правління.
Метою  теорії  розподілу  влади  є  створення  ефективного  механізму  функціонування  державних  органів,  створення  безпеки  громадян  від свавілля  і  зловживання  властей,  забезпечення  політичних  свобод.  Згідно  класичної теорії розподілу влади в державі діють три влади: законодавча, що  видає  закони;  виконавча,  що  здійснює  управління  на  основі  виданих  законів; судова, що контролює дотримання законів і здійснює правосуддя.........
Основні положення теорії розподілу влади:..........
У  систему  стримувань  і  противаг  входять  такі  механізми,  як:
 Принцип розподілу влади сприйнятий теорією і практикою всіх демократичних держав. .........
 
Висновок
Отже, форма державного правління є суттєвою характеристикою будь-якої держави як способу соціальної організації, упорядкованого й керованого улаштування суспільства. ...........

 

Література

 1. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 3. 3. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 432 с
 4. Кравчук М.В Теорія держави та права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247 с.
 5. Бостан С.К. Класифікація сучасних форм державного правління // Держава та регіони. Сер. Право . — 2010. — Вип. 1. — с. 28-32
 6. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 7. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 8. 8. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов.
  3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – .528 с.
 9. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс .Підручник, - К.: Юрінком Інтер — 2006, с. 318
 10. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 11. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 12. Рябов С.Г. До питання про класифікацію форм державного правління відповідно до параметрів політичної науки / С. Г. Рябов. - с. 79-88
 13. А. Георгіца Парламентарна форма державного правління: особливості та видові ознаки // Право України. - 2009. - №10 — с.388
 14. О. Святоцький. Питання пошуку оптимальної моделі форми державного правління для України / Право України. - 2009. - №10 — с. 388
 15. О.Петришин, С. Серьогіна Змішана республіканська форма державного правління: Питання теорії та практики // Право України. - 2009. - №10 — с. 388
 16. Росенко М.І. Щодо проблеми розподілу влади, створення балансу повноважень та забезпечення єдності державної влади, - с. 142 - 150

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук