Теорія держави та права

Курсова Характерні риси і особливості форм державного устрою в сучасній Україні (Код: 14129)

Опис

Курсова робота Характерні риси і особливості форм державного устрою в сучасній Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1. Поняття та різновиди форм  державного устрою.
2. Основні характерні ознаки  державних устроїв.
3. Особливості форм державнго устрою.
4. Форма державного устрою України
5. Проблеми становлення форм державного устрою в сучасній Україні 
Висновки
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
...Актуальність дослідження сутності та особливостей державного устрою як форми організації політичної влади зумовлена тими нагальними проблемами,...
...Практика українського державотворення свідчить, що конституційно закріплена унітарність державного устрою України потребує збереження, подальшого вдосконалення існуючого державного устрою і конкретизації перспектив його розвитку. ....
Предметом дослідження....
Об’єктом дослідження є .....
...Метою роботи є дослідити  характерні риси і особливості форм державного устрою та проблеми становлення форм державного устрою в сучасній Україні в умовах незалежності...
 1. Поняття та різновиди форм державного устрою.
..Форма державного устрою характеризує державу з точки зору її територіального поділу та відповідної організації державних органів...
..Необхідність певним чином побудувати територіальну організацію держави випливає з тієї обставини, що будь-яка держава розташована на обмеженій території, там же проживають громадяни (піддані) цієї держави. ....
...Після певного порогу чисельності громадян та розмірів території виникає необхідність розділити територію на округи, штати, землі, області, краю, кантони, райони, губернії, повіти і т.д., ......Як і форма правління, територіальний устрій також сягає своїм корінням в глибоку давнину. Вже стародавні східні деспотії - імперії - ділилися на провінції, міста, сатрапії, завойовані території і т.д. Мали ці територіальні утворення і свої органи влади і управління....
Отже, ....
З формою державного устрою пов’язане таке явище як міждержавні об’єднання. ....
...Існує декілька поглядів на останні. Так, А. Венгеров наголошує на тому, що до міждержавних об’єднань належать імперія, конфедерація, спілка і співдружність. Водночас В. Протасов вважає, що конфедерація є формою  державно-територіального устрою. О. Скакун до міждержавних  об’єднань  відносить конфедерацію та  співдружність, а  Р. Мухаєв – конфедерацію, співдружність  та спілку[1]......
...Другим варіантом державно-подібного об’єднання є унія.
Залежно від способу утворення унія може бути особистою ...
 1. Характерні ознаки державних устроїв.
До найважливіших юридичних ознак унітарної держави належать такі:
- до складу унітарної держави не входять державні утворення, які наділені ознаками суверенітету;
- вона має єдину систему державних органів;........
До ознак конфедерації належать:
- відсутність  загальних  для  всієї  конфедерації  законодавчих органів;
- відсутність  загальних  для  всієї  конфедерації  законодавства,.........
До юридичних ознак імперії належать:
- наявність складових частин держави, які знаходяться у принципово відмінному правовому становищі;......
 1. Особливості форм державного устрою.
Особливості унітарної форми державного устрою.
...Унітарна форма державного устрою має місце в багатьох країнах. ....Усі адміністративно-територіальні одиниці мають однаковий юридичний статус і рівне положення по відношенню до центральних органів..
...Далі - єдине громадянство. Населення унітарної держави має єдину державну приналежність. Ніякі адміністративно-територіальні утворення власного громадянства не мають і не можуть мати.....
Особливості федерації як форми державного устрою.
Федеративна форма державного устрою є ще більш багатогранною, ніж унітарна. Кожна федерація має унікальні, специфічні особливості. ...Так, на відміну від унітарної держави федеративна в політико-адміністративному
Особливості конфедерації.
...Конфедеративная форма державного устрою - це об'єднання держав, як правило, на договірній основі, для досягнення певних цілей (економічних, політичних, соціальних та ін), що дозволяє створити найбільш сприятливі умови для діяльності цих держав. ......
Особливості співдружності.
...Співдружність - це рідкісне, ще більше аморфне, ніж конфедерація, але тим не менш організоване об'єднання держав, якi характеризуються наявністю загальних ознак, певним ступенем однорідності.....
Особливості спілки
Міждержавні утворення знають і таку форму, як спілку держав. В основі спіки, як правило, лежить міждержавний договір. .......
 1. Форма державного устрою України
Відповідно до положень Конституції України, а саме ст. 2 Україна є унітарною децентралізованою державою, територіальний устрій якої........
Буквально це означає, що в межах державних кордонів України немає і не може бути якихось утворень, які б мали ознаки державності й право ..........
Унітарність держави підтверджує низка ознак:
- територія України у межах існуючого кордону є цілісною, неподільною і недоторканною..
- єдине громадянство. Відомо, що громадянство – це постійний, взаємний і правовий зв’язок, який виникає між особою і державою та відображається у взаємних правах і обов’язках, зокрема особа зобов’язана дотримуватися Конституції та законів України, а держава – піклуватися про свого громадянина незалежно від місця його перебування. ...
- єдині органи державної влади: Верховна Рада України - ......
....Відтак, важливою ознакою унітарної держави є єдина система законодавства, осьовим центром якої є єдина загальнодержавна конституція[2].....
 1. Проблеми становлення форм державного устрою в сучасній Україні.
...Україна як незалежна суверенна унітарна держава пройшла складний шлях від існування її у складі Федерації (СРСР) до утворення власної унітарної держави.....
....Основними аргументами прихильників унітаризму є те, що:
 1. Головною світовою тенденцією, особливо до середини 80-х років, була централізація всіх сфер суспільного життя, яка часто спиралася на принцип унітаризму, що було зумовлено низкою факторів (дві світові війни, "холодна війна", особливості процесів модернізації та мобілізації тощо). ...
...Федералізація України з точки зору прихильників федералізму веде до виникнення міждержавних зв'язків всередині України, а це є ознакою перетворення федеративного елементу на конфедеративний, який робить унітарність держави неможливою в принципі.
Але, найсприятливішим устроєм для України є, вочевидь, унітарний з широким місцевим самоврядуванням. Це відповідає як історичним традиціям (багато міст свого часу мали досвід самостійного ведення своїх справ, здобутий після отримання Магдебурзького права), ..........
 
Висновок
Отже, форма державного устрою характеризує державу з точки зору її територіального поділу та відповідної організації державних органів. Державний устрій може проявлятися у простій або у складній формах. До простої форми державного устрою належать унітарні (єдині) держави.
Унітарна держава — це єдина централізована держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не володіють ознаками суверенітету.
 
[1]     Безимян А. Теорія держави і права: Навч. посібник — Суми, 2005 — 272 с.
[2]     В. В. Міщук До питання визначення ознак унітарної держави / Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №4, 2010 — с. 37
 
 1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. Учебник. СПб.: Питер, 2003. - 576 с.
 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 3. Безимян А. Теорія держави і права, Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
 5. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 6. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 7. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 9. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 10. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 12. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М. :Юристъ, 2004. - 512 с.
 13. Мельник В., Шурута М. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку в Україні // Право України. - № 5, - 2009. - с. 158-164
 14. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 15. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 16. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук