Теорія держави та права

Курсова Інтерпретаційний акт (Код: 14079)

Опис

Курсова робота Інтерпретаційний акт на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1. Поняття актів офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти).
2. Види інтерпретаційних актів.
- за суб'єктами тлумачення
- за сферою дії
- за формою зовнішнього виразу
- за галузевою приналежністю норми тлумачення
- за юридичною формою.
3. Ознаки інтерпретаційних актів.
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Поряд з нормативно-правовими актами і актами застосування норм права інтерпретаційні акти становлять особливу групу правових актів і відіграють важливу роль у системі правових актів України....
Інтерпретаційні акти відіграють роль елементу механізму правового регулювання суспільних відносин. Їх юридична природа полягає в тому, що вони є інструментом забезпечення умов реалізації норм права, а соціальна природа полягає в тому, що вони є засобом забезпечення безперервності правового регулювання.......
Актуальність даної теми зумовлена тим, що проблема  визначення  юридичної  природи актів тлумачення має важливе значення для вдосконалення правового  регулювання в сучасній Українській державі.  Зокрема, .......
Мета курсової роботи: провести аналіз актів офіційного тлумачення та дослідити їхню юридичну природу.
Мета зумовлює необхідність розгляд таких питань:
 1. Поняття актів офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти).
 2. Види інтерпретаційних актів.
Дослідження питань проводилось на основі загально-наукових та спеціальних наукових методів. Методологічною основою курсової роботи стали, перш за все,.......
 
1. Поняття актів офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти).
......Акти тлумачення поділяються на акти офіційного та неофіційного тлумачення.........
...Інтерпретаційні акти вважаються офіційними, якщо вони видаються суб’єктом у зв’язку з реалізацією ним повноважень щодо тлумачення правових норм....
..Взагалі, інтерпритація  – це творча діяльність правозастосувачів, зокрема суддів, суддівського корпусу, оскільки закон ніколи не може бути повним, передбачати все коло конкретних можливих відносин і юридичних фактів, а ...
..Шабуров А.С. визначає акти офіційного роз’яснення як правові інтерпретаційні акти, видані компетентним  органом,  які  мають  обов’язковий  характер  і  є  невід’ємними від нормативного акта, що тлумачиться. В.М. Хропанюк також вважає, що акти офіційного роз’яснення норм права є правовими інтерпретаційними  актами. Але  він  указує, ...
 Болгарський учений Б.П. Спасов відносить акти тлумачення до особливої  категорії  ненормативних  актів,  які,  своєю  чергою, поділяються  на  загальні  та  індивідуальні[1].....
..Інтерпретаційні акти поряд з нормативно-правовими актами і актами застосування норм права становлять особливу групу і відіграють важливу роль  у системі правових актів України.....
..Але крім спільного, варто вказати на їх відмінність, яка полягає у наступному:
По-перше, нормативно-правовий акт містить у собі правові норми, встановлює нові права і обов’язки, яких раніше не було, або змінює (скасовує) їх. Акт тлумачення норм права лише пояснює чинні норми, тому не може мати правових норм та бути джерелом права. .... 
....Щодо функцій актів офіційного тлумачення, то по цьому питанню в літературі є різні точки зору. Так, М.М. Вопленко однією із самих важливих функцій актів тлумачення вважає функцію контролю та нагляду, яка здійснюється компетентними органами за допомогою офіційних роз’яснень змісту і порядку застосування правових норм......
...Таким чином, підводячи підсумок першого питання, акт офіційного тлумачення – це правовий акт допоміжного характеру, спрямований на розкриття дійсного змісту і порядку застосування нормативних приписів, що містяться у чинному законодавстві, з метою забезпечення їх однакового розуміння і застосування....
 1. Види інтерпретаційних актів.
За суб'єктами тлумачення офіційні нормативні акти тлумачення поділяють на автентичні та легальні. Ці види офіційних нормативних актів тлумачення розрізняють залежно від державних органів, що тлумачать норму, їх місця у структурі державного апарату, різної сили актів тлумачення (інтерпретаційних актів), що ними видаються.
Об’єднуючою ознакою, що характеризує ці групи атів тлумачення норм права, є нормативність, яка виявляється в тому, що вони:..........
...Важливе значення має автентичне тлумачення норм права. Ще з часів римського права існує правило, згідно з яким той, хто встановив відповідне правило має безумовне право на його роз’яснення[2].
Акти легального (делегованого) тлумачення.
Легальним  тлумаченням займаються органи, які невидавали дані правові норми, але яким передано право їх тлумачити, ще його називають делегованим тлумаченням. Тому, акти які приймаються в результаті такого тлумачення називаються легальні (делеговані) акти тлумачення норм права....  
За сферою дії
За сферою дії акти можуть бути нормативними і казуальними.
Нормативним – дається офіційне роз'яснення норми в цілому безвідносно  її реалізації. Такими можуть буди  керівні роз’яснення  Пленуму  Верховного Суду України. Нормативні  акти своєю чергою поділяються на основні й допоміжні. ....
...Акти казуального тлумачення – це роз’яснення змісту правової норми, здійснювані компетентними органами (судовими) стосовно конкретних обставин  розглянутої  справи.  Вони  мають  обов’язкове значення  тільки  для даного випадку та мають разове значення. 
.. Казуальне тлумачення  використовується у правозастосовній діяльності, сприяє правильності і законності рішення справи. Воно є обставиною, що обґрунтовує  справедливість  рішення.  Існує  два  види  казуального тлумачення: ....
За формою зовнішнього виразу письмові, усні (тільки казуальні)
Усне тлумачення норм права, здійснюване уповноваженими органами і посадовими особами, зазвичай виражається у формі....
...Письмові акти це документи, які являють собою джерела, що містять результати інтелектуально-вольової діяльності по з'ясуванню і роз'ясненню змісту правових норм.....
За галузевою приналежністю норми тлумачення .
За юридичною формою. ін. .....
 1. Ознаки інтерпретаційних актів.
Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) є різновидом правових актів і видаються уповноваженими на те державними органами. Їм притаманні всі найбільш загальні ознаки, які характерні для правових актів взагалі.
Скакун виділяє наступніознаки акта тлумачення норм права, ..........
..Актам офіційного тлумачення притаманні як загальні ознаки, які характерні для всіх правових актів, так і свої специфічні особливості, що свідчить про їх якісну однорідність у рамках системи правових актів....
...Акти офіційного тлумачення мають і специфічні риси: ...
....Вопленко Н.Н. виділяє також наступні ознаки інтерпретаційних актів:
 1. Акти офіційного тлумачення, будучи вираженням однієї з форм юридичної діяльності компетентних органів, ....

Висновок

...Також, виходячи з вищевикладеного, можна дійти висновку, що акти офіційного тлумачення становлять самостійну групу серед інших правових актів. Про це свідчить класифікація, специфіка здійснюваних ними функцій, а також те, що акти офіційного тлумачення являють собою групу актів, за допомогою яких забезпечується правильна, відповідно до справжнього змісту чинного законодавства реалізація правових норм в суспільному житті....

 

Література

 1. Нікітін А.В. Теорія держави і права. Навчальний посібник для дистанційного навчання, Київ: Ун-т "Україна", 2004
 2. [1] Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с. — Бібліогр.: с. 229–232.
 4. [4,8] Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М.: Юрид. лит., 1976.
 5. [2] Венгеров А.Б. О  прецеденте  толкования  правовой  нормы / А.Б.  Венгеров // Ученые записки  ВНИИ  советского  законодательства. – 1966. – Вып. 6. – С. 3–19.
 6. [7] Л.М. Кривецька Юридична природа актів тлумачення норм права/ Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ 4, 2011 — 29 с.
 7. [5] Матвєєва Л.Г. Інтерпретаційні акти як різновид правових актів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 117
 8. [3] А.В. Зубенко: Співвідношення та взаємодія актів тлумачення норм права з правозастосовчими та нормативно-правовими актами / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009 — с. 86
 9. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 11. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 12. [6] Теорія держави і права : навч. посіб. / [О.М. Головко, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк та ін.] ;за заг. ред. : І.М. Погрібний ; МВС України Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 274 с.
 13. Н.В. Сухицька Інтерпретаційний акт: проблеми розуміння/Митна справа №6(84), 2012
 14. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 15. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  КопєйчиковаІ.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. 368 с

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук