Теорія держави та права

Курсова Функції сучасної держави та методи їх здійснення (Код: 14128)

Опис

Курсова робота Функції сучасної держави та методи їх здійснення на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Поняття функцій держави
2. Класифікація функцій держави
3. Внутрішні функції держави
4. Зовнішні функції держави
5. Форми і методи здійснення функцій держави
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Питання про функції сучасної держави залишається  одним з найважливіших питань не тільки в теорії, а й практиці державотворення. Це зумовлено,  насамперед, тим, що у функціях  проявляється  суть  держави,  її соціальне  призначення,  яке  полягає  у  створенні  фонових  інститутів демократії,  завдання  яких  зводиться  забезпечення  функціювання  такої системи  контролю  над  економікою,  яка  не  дозволятиме  невеликій  частині певного суспільства встановити контроль над усією політичною сферою............
Мета курсової роботи є з'ясування
Об'єктом дослідження курсової роботи є держава........
Предметом дослідження є .
Методи дослідження. .............
Аналіз літератури. Для всебічного та повного дослідження даного питання була опрацьована наукова література, а саме В. Г. Бульба “Історико-компаративний огляд класичних парадигм визначення сутності та змісту функцій держави”, В.В. Мазура  “Поняття та види функцій сучасної держави”, В.І. Московець “Поняття та значення правоохоронної функції держави”
А також були використані підручники таких авторів, як Андрусяк Т. Г., Безимян А., Волинка К. Г., О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко , Кравчук М.В., М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Скакун О. Ф. та ін.
Структура курсової роботи. Складається зі вступу, п'яти розділів, висновку, списку літератури. Загальна кількість сторінок - 29
 
 1. Поняття функцій держави
Перед будь-якою  державою  завжди  стоїть  коло  завдань, на вирішення яких вона спрямовує свої матеріальні ресурси, ідеологічні  та  політичні  зусилля.  З-поміж  усієї  сукупності зусиль можна виділити такі,  які  виражають її сутність  і  без котрих вона не може повноцінно діяти як найважливіша складова  частина  політичної  системи  суспільства.[1]...........
Таким чином, функцію держави це  взяті в комплексі головні напрями її внутрішньої і зовнішньої діяльності, що виражають і конкретизують класову і загальнолюдську сутність і призначення держави в суспільстві, цілі й завдання держави по управлінню суспільством у властивих їй формах і властивими їй методами.[2]............
 1. Класифікація функцій держави
.Тому вивчення функцій держави неможливе без правильної, науково обґрунтованої класифікації. ..........
В наукових і практичних цілях функції держави можуть бути класифіковані за різними критеріями: часом дії, об’єктом, принципом поділу влади, ступенем значущості, походженням, сферою політичної спрямованості та ін.[3]..........
7) за сферами політичної спрямованості (внутрішня і зовнішня політика) функції держави поділяють на внутрішні, що визначають діяльність держави всередині країни, її роль у житті цього суспільства, і зовнішні — діяльність за її межами, що розкриває роль держави у відносинах з іншими д.............
 1. Внутрішні функції держави
1) Серед внутрішніх функцій держави важливе місце посідає політична функція. .............
У демократичних країнах політична функція спрямована на забезпечення народовладдя, розвиток форм та інститутів політичного плюралізму, врегулювання політичних конфліктів..............
2)  Економічна функція - це  сукупність  однорідних  напрямків  діяльності держави в сфері регулювання розвитку економіки країни в оптимальному режимі. В ній найповніше виявляється сучасна роль держави у сфері господарювання....................
5) У сучасному світі набула поширення екологічна функція держави, .............
 1. Зовнішні функції держави
На відміну від внутрішніх функцій, зовнішні функції забезпечують зовнішню політику держави, а тому спрямовані за межі країни.[4]
Серед зовнішніх функцій, як правило, виділяють наступні: оборона країни, захоплення чужих територій, дипломатична, взаємодопомоги. Однак з погляду сучасного розуміння права агресивну зовнішню політику, ведення агресивних воєн, імперіалістичну діяльність не можна вважати функціями держави. Це — діяльність, що суперечить міжнародному праву, тобто протиправна.[5]............
 1. Форми і методи здійснення функцій держави
Функції  держави  реалізуються  у  конкретних  діях, що  вчиняють  суб’єкти державної  влади. Ці  дії  є  досить  різноманітними  і  можуть  бути  зведені  у  більш-менш  однорідні  групи. Зовні  практичне  вираження  діяльності  держави  з  приводу реалізації своїх функцій отримало назву форм реалізації державної влади.[6]..................
 
М. С. Кельман та О. Г. Мурашин  називають такі групи методів, за допомогою яких держава здійснює свої функції:............
Таким чином, держава повинна виконувати свої функції у притаманних їй формах, застосовувати у своїй діяльності різні методи. Під формами здійснення функцій держави необхідно розуміти, по-перше, специфічні види державної діяльності; по-друге, однорідну за своїми зовнішніми ознаками діяльність органів держави, за допомогою якої реалізуються її функції............
 
Висновок
 
........Отже, проведений аналіз змісту функцій сучасної держави дозволяє розширити їх розуміння та на підставі виділених сутнісних ознак визначити їх як основні і постійні напрями діяльності держави, що реалізуються у певних формах, мають об'єктивний, комплексний, предметний характер, чітко визначений зміст, свій об'єкт впливу, відображають та конкретизують необхідні цілі та завдання, виявляють сутність і соціальне призначення держави............
 
[1] Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 — с. 83
[2] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — с. 43
[3] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — с. 45
[4] Безимян А. Теорія держави і права,  Курс лекцій. - Суми, 2009. - с. 229
[5] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — с. 48
[6] Безимян А. Теорія держави і права,  Курс лекцій. - Суми, 2009. - с. 236

Література

 1. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 2. Безимян А. Теорія держави і права, Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 3. В.Г. Бульба Історико-компаративний огляд класичних парадигм визначення сутності та змісту функцій держави // Часрпис Київського університету права. - № 2. - 2009.- с. 1
 4. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 5. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 6. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 7. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 8. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 9. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 10. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 11. В.В. Мазура Поняття та види функцій сучасної держави // Альманах права. - Випуск №2.- К. - 2011 — с. 34 - 41
 12. В.І. Московець Поняття та значення правоохоронної функції держави // Держава і право. - №50. - 2011 - с. 59 - 67
 13. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М. :Юристъ, 2004. - 512 с.
 14. 14. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 15. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 16. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук