Теорія держави та права

Курсова Функції права поняття види їх класифікація (Код: 14127)

Опис

Курсова робота Функції права поняття види їх класифікація на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ПРАВА
1.1. Поняття функцій права
1.2. Характеристика системи функцій права
1.3. Функції права у його різних проявах
1.4. Форми реалізації функцій права.
РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРАВА
2.1. Регулятивна функція права
2.2. Охоронна функція права
РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНО-СОЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ ФУНКЦІЇ
3.1. Поняття про соціальну функцію права.
3.2. Інформаційна (комунікативна) функція права
3.3. Гуманістична правова функція
3.4. Інші загально-соціальні функції
Висновки
Список використаних джерел 

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Право як соціальний інститут функціонує поряд з державним апаратом, мораллю і іншими соціальними регуляторами. Значення права, його роль в житті суспільства багато в чому визначається тими функціями, які виконує право в процесі впливу на суспільні відносини....
Об'єктом дослідження виступає ............
Предметом дослідження є функції права, їх класифікація.
Мета курсової роботи - визначити поняття функції права, привести класифікацію функцій права...........
Для досягнення мети поставлені наступні завдання:..........
Методи дослідження. Для всебічного та повного розкриття питання в роботі були використані методи..............
Структура курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновок, список літератури. Загальна кількість сторінок - 29
 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ПРАВА
1.1. Поняття функцій права
.......... Слід зазначити, що обидві погляди характеризують дві різні властивості права, а тому поняття функцій права має охоплювати обидва названі аспекти.[1]..............
Термін "функція" вживається для характеристики соціальної ролі держави і права............
Функції права мають наступні ознаки:
 1. Функція виражає найбільш істотні, головні риси права і спрямована на здійснення корінних завдань, що стоять перед правом на даному етапі його розвитку.[2] ........
 2. Зміст функцій права визначається його соціальним призначенням у суспільстві. Останнє може або визнавати людину найвищою соціальною цінністю і виходити з її загальнолюдської цінності або закріплювати приорітет класових чи групових цінностей перед загальнолюдськими.[3]
1.2. Характеристика системи функцій права
Аналіз функцій права як єдиної цілісної системи дозволяє не просто згрупувати, упорядкувати знання при вивченні окремих функцій. Такий аналіз дає прирощення знань, дозволяє глибше, повніше зрозуміти зміст кожної з функцій. Відомо, що можливості пізнання залишаються малоефективними, якщо вони обмежуються рівнем одиничності, якщо за окремими елементами вони не прагнуть виявити їх систему. ............
.....Співвідношення основних і галузевих функцій права — це діалектичне співвідношення загального і особливого. ..........
Основні функції права — це найбільш загальні, найважливіші напрями його впливу на суспільні відносини. У них у концентрованій формі виражаються службова роль права, його класова сутність і соціальне призначення..............
1.3. Функції права у його різних проявах
Поняття «функція права» повинно охоплювати одночасно як призначення права, так і випливаючі з цього напрямку його впливу на суспільні відносини. Тому, розкриваючи зміст будь-якої функції права, необхідно постійно мати на увазі зв'язок призначення права з напрямами його впливу і навпаки - зумовленість останніх призначенням права. .........
1.4. Форми реалізації функцій права
Виділяють три форми реалізації функцій права: інформаційну, орієнтаційну, правове регулювання..............
...Завданням орієнтаційної впливу права є формування позитивних правових орієнтирів.[4].................
Центральне місце в системі правового впливу займає правове регулювання, оскільки воно для права є специфічним, безпосередньо юридичною впливом і здійснюється за допомогою особливої системи правових засобів, які утворюють в сукупності механізм правового регулювання. ...........
 
РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРАВА
2.1. Регулятивна функція права
.........Регулятивна функція має первинне значення, носить творчий характер, оскільки право за допомогою цієї функції покликане сприяти розвитку найбільш цінних для суспільства і держави соціальних зв'язків. Подібну функцію забезпечують, як правило, правові стимули – заохочення, пільги, дозволи, рекомендації і т.п. Дані стимули сприяють задоволенню інтересів осіб, відкриваючи простір для їхньої активності та ініціативи.[5] ..........
2.2. Охоронна функція права
.........Необхідність в охороні суспільних відносин існувала завжди і буде існувати до тих пір, поки буде існувати суспільство. Право, як відомо, існувало не завжди, але з того моменту, як воно з'являється, воно стає одним з найважливіших засобів охорони суспільних відносин. Даний прояв правового впливу являє собою охоронну функцію..........
Охоронна функція реалізується за допомогою правових обмежень (обов'язків, заборон, покарань) і має вторинний характер. ..........
 
РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНО-СОЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ ФУНКЦІЇ
3.1. Поняття про соціальну функцію права
Приступаючи до розгляду соціальних функцій права, слід зазначити, що проблема функцій права виникла спочатку як проблема соціальних функцій права.........
..Відомо, що соціальне призначення права визначається закономірностями суспільного розвитку, воно є їх «продовженням», що, власне, виражене у юридичній формі. ...........
3.2. Інформаційна (комунікативна) функція права
Оточуючий нас світ пізнає не тільки вчений, а й письменник, скульптор, законодавець. Останній відображає результати свого пізнання у правових нормах, у яких закладена певна інформація про життя. ............
3.3. Гуманістична правова функція
Гуманістична функція характеризується тим, що право охороняє та захищає права і свободи людства, народу, людини..........
ЇЇ суть полягає у створенні та забезпеченні правових механізмів здійснення і захисту прав і свобод людини.[6]..........
3.4. Інші загально-соціальні функції
1) Організаторська — право забезпечує можливості окремих соціальних суб'єктів щодо розв'язання певних соціальних проблем, допомагає організувати загальні зусилля людей для досягнення загальнолюдського ідеалу.[7]......
10) Комунікативна функція полягає у тому, що право є інформаційною  системою і через це — засобом зв’язку між суб’єктом та об’єктом  управління у суспільстві, в такий спосіб поєднуючи їх........
 
Висновки
Таким чином, функції права — це найбільш істотні напрями і сторони його впливу на суспільні відносини, у яких розкривається загальнолюдська і класова природа та соціальне призначення права. Вони багатогранні, їх формування проходить в процесі становлення та розвитку держави. В різні історичні періоди пріоритетне значення набувають ті чи інші завдання та цілі держави, а відповідно, й різні її функції............
 
[1] Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.;  — Харків: Право, 2009. — 154 с.
[2] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — с. 101
[3] Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.;  — Харків: Право, 2009. — 154 с.
[4] Бабаева В.К. Общая теория права Курс лекций / Под общ. ред.: Бабаев В.К. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. ВШ МВД РФ, 1993. - 281 c.
[5] Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права.  М.: Юристъ, 2004. - с. 84
[6] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - с. 53
[7] Кельман М. С. , О. Г. Мурашин.  Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. - с. 228

Література

 1. Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права / Учебник. — СПб.: Питер, 2003. — 576 с.
 2. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 3. Бабаева В.К. Общая теория права Курс лекций / Под общ. ред.: Бабаев В.К. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. ВШ МВД РФ, 1993. - 544 c.
 4. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 5. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-те изд. - М.: Юриспруденция, 2000. - 528 с.
 6. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 7. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави та права: Академічний курс: Підручник./ Юрінком Інтер. - К., - 2006 р. - с. 286
 8. Кельман М. С. , О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 9. А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб.  / За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 10. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247 с.
 11. Ковальський В. Функції права: поняття, джерела, динаміка/Теорія і практика інтелектуальної власності/ 2/2009 — с. 10
 12. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 521 с
 13. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 14. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 15. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 16. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 17. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук