Теорія держави та права

Курсова Формування державно-правової думки в Україні (Код: 14126)

Опис

Курсова робота Формування державно-правової думки в Україні на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1.  Історія зародження державно-правової думки в Україні.
2.  Формування державно-правових ідей в XVI — XVIIІ ст.
3.  Формування державно-правової думки в Галичині на початку ХІХ ст.
4.  Українська державно-правова думка на початку національного відродження.
5.  Державно-правові ідеї в Україні наприкінці XIX— на початку XX ст.
Висновок

Фрагмент роботи

Вступ
Практичне значення формування державно-правової думки зумовлюється тим, що вона концентрує, втілює прогресивні здобутки людства у державно-правовій сфері. Уже саме поняття правової держави є загально-цивілізаційним надбанням, …
Актуальність моєї теми ….
Мета роботи ….
Для досягнення цієї мети у роботі вирішується ряд задач:
Об'єктом дослідження є ...
Предметом дослідження виступає …
 1. Історія зародження державно-правової думки в Україні.
….
«Руська Правда», виходила з тогочасних уявлень про сутність та призначення  права, тому,  встановлюючи загально-обов’язкові правила  поведінки,  багато  чого запозичила із звичаїв, що регулювали відносини між людьми ще в додержавний період.  ….
…Правові традиції Київської держави були розвинуті і збагачені європейськими  юридичними  поняттями у ХV-ХVІ ст., коли українські землі складали більшу частину Великого князівства Литовського, а 90 відсотків його населення були  слов’яни….
 1. Формування державно-правових ідей в XVI — XVIIІ ст.
Яскравим виразником інтересів закріпаченого селянства та міських низів був Іван Вишенський (1538 чи 1550-1620). Палкий прихильник демократичних  ідей  рівності  всіх  людей  від  природи  І.  Вишенський  стверджував,  що  всі  вони рівні  незалежно  від  походження,  суспільно-правового  стану, оскільки їхнє тіло складається з єдиної субстанції - матерії. Не відступаючи від традиційного для свого часу трактування походження  влади  від  Бога,  письменник  водночас
наголошує на рівності носія влади і всіх людей.  Зверхність його лише у даних йому владних повноваженнях. ….[1]
….
Він стояв на тому, що виникненню держави передував природний стан, наповнений беззаконням. Щоб якось вийти з цього, люди уклали договір про створення «громадського союзу», який започатковує державну верховну владу. Передаючи свою волю правителю, народ не має права розірвати договір,  повинен виступати виключно як об’єкт обов’язків і покори.  Ніяким  суверенітетом він не володіє.  …[2].
 1. Формування державно-правової думки в Галичині на початку ХІХ ст.
Актуальність і важливість вивчення української правової думки в Галичині першої половини ХІХ ст., попри її скромні здобутки, є важливою тому, що поза цим контекстом неможливо зрозуміти того, справді зрілого, рівня розвитку правової думки, який демонструє у своїх програмних документах та відозвах Головна Руська Рада у 1848 р. вимогами публікувати чинне законодавство українською мовою, зробити доступними для українців усі види державної служби тощо. …
….
Друга обставина була тісно пов’язана з першою, але справляла прямо протилежний вплив.  Відсутність національно зорієнтованої української аристократії сповільнювала, інколи аж до повної зупинки, розвиток модерної культури, засвоєння та переосмислення, відповідно до національних потреб, передових правових, політичних і соціальних ідей, вироблених іншими народами і суспільствами. Бо відсутність аристократії приводила до відсутності не лише інтелектуальної еліти, але й достатньої кількості людей інтелектуальної праці, які б могли, поступово опановуючи крайовий державний апарат та органи місцевого самоврядування, якщо не українізувати їх, то, принаймні, забезпечувати передбачені законом права і можливості для найширших верств українського населення. … [3]
….
 1. Українська державно-правова думка на початку національного відродження.
Українська державно-правова думка XIX ст. розвивалася під впливом формування капіталістичного виробництва в економіці та лібералізму в політичних відносинах. Основою поглядів українських мислителів були визнання природних прав людини, їх цінності, усвідомлення того, що їх гарантія й реалізація залежать від форми державного устрою та форми правління….
Розвиток державно-правової ідеології в Україні пов’язаний і з ім’ям Михайла Олександровича Максимовича (1804-1873), першого ректора Київського  університету, відомого українського вченого, впливу якого зазнали багато  вітчизняних діячів, зокрема, М. Грушевський. Займаючись природничими науками, історією, філософією, етнографією, ….
 1. Державно-правові ідеї в Україні наприкінці XIX— на початку XX ст.
Подальшому розвиткові політико-правової ідеології в Україні (кінець XIX — початок XX ст.) значною мірою сприяли Михайло Грушевський, Володимир Винниченко та правознавці О. Кістяківський, Б. Кістяківський, М. Володимирський-Буданов, О. Єфименко. …
….. 
Вже на початку XX ст. М. Грушевський концептуально сформулював доктрину національно-територіальної автономії України (самоуправління шляхом створення українського сейму і національних органів управління та контролю). Національно-територіальна автономія також розумілась як децентралізація держави і організація самоврядування у межах національних територій. ….
….З його погляду, закон дає силу праву, а право зміцнює закони, тому що поряд із законами відбувається неперервний розвиток права без втручання законодавця. Водночас О. Кістяківський виступав проти закону як єдиного джерела права, він наголошував, що судова практика є більш дієвою (порівняно із законом) формою правоутворення. В цілому, погляди О. Кістяківського на той час займали передові позиції не тільки кримінально-правової, а й загальнотеоретичної науки….Ідея правової держави в Україні отримала могутній імпульс після прийняття Декларації про державний суверенітет, в якій було проголошено прагнення українського народу до побудови правової держави, та прийняття Конституції 1996 р., в якій було продекларовано курс на розбудову України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави.[4]
Висновок
Отже, розглянувши тему курсової роботи “Формування державно-правової думки в Україні”, можна зробити наступні висновки:
На початкових етапах своєї еволюції (Х–ХІІI ст.) українська державно-правова думка розвивалась у різноманітних виявах (у художній літературі, історичних творах, правових джерелах, релігійних проповідях тощо). …
 
[1] Теорія  держави і права:  Навч.  посіб.  / А. М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - с. 48
[2] Сухонос В. Теорія держави і права: Навчальний посібник/ Володимир Сухонос,. - Суми: Університетська книга, 2005. - 119 с.
[3] Теорія  держави і права:  Навч.  посіб.  / А. М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - с. 55
[4] Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: модульний курс\Видавництво: Центр учбової літератури, 2010. - 64 с.
 1. Андрусяк Т. Теорія держави і права: Навчальний посібник / Тарас Григорович Андрусяк,; Фонд сприяння розвитку української правової думки та пропаганди державницьких традицій "Право для України". - Львів: Фонд "Право для України", 1997. - 198 с.
 2. Теорія держави і права: Навч.  посіб.  / А. М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.; Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с.
 3. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право. Навчальний посібник. - К. : Атіка, 2010. - 460 c.
 4. Т. Андрусяк Українська правова думка в Галичині (перші десятиліття ХІХ ст )/ україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 21/2012 — 119с.
 5. Сухонос В. Теорія держави і права: Навчальний посібник/ Володимир Сухонос,. - Суми: Університетська книга, 2005. - 536 с.
 6. Теорія держави і права України: Навчальний посібник/ М-во освіти і науки України; Упор. Людмила Шестопалова,. - К.: Прецедент, 2004. - 223 с.
 7. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник/ О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський та ін.; Ред. Н. М. Оніщенко; Мін-во освіти і науки України. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 685 с.
 8. Олійник А. Теорія держави і права України: Навчальний посібник/ Анатолій Олійник, Станіслав Гусарєв, Олена Слюсаренко,. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 174 с.
 9. Кравчук М. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посібник для підгот. до держ. іспитів/ Микола Кравчук,; М-во освіти і науки України, Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп.. - 3-тє вид., змін. і доп.. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 243 с.
 10. Кельман М. Загальна теорія держави і права: Підручник для вузів/ Михайло Кельман, Олександр Мурашин. - К.: Кондор, 2006. - 475 с.
 11. Волинка К. Теорія держави і права: Навчальний посібник/ Катерина Волинка,; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К.: МАУП, 2003. - 238 с.
 12. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник для вузів/ М-о освіти і науки України, Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; За ред. М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин. - Х.: Право, 2002. - 427 с.
 13. Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: модульний курс\Видавництво: Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.
 14. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. – К., 1999. – 561 с.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук