Теорія держави та права

Курсова Форми виникнення держави у народів світу (Код: 14125)

Опис

Курсова робота Форми виникнення держави у народів світу на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 30

План

Вступ
1. Передумови та умови виникнення держави.
2. Основні теорії походження держави. 
3. Шляхи виникнення держави у народів світу. 
4. Форми виникнення держави у народів світу.
Висновок
Список використаної літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Держава є формою організації суспільного життя,  системою  соціального  управління,  що  забезпечує  цільність  суспільства, його нормальне, стабільне функціонування. Тому виникнення  її  зумовлено  відповідними  потребами  у  зміні його  фактичних  характеристик,  насамперед,  ускладненням власне  соціального  життя,  якісний  стрибок  якого  виявив неспроможність  «первинної  демократії»  в  нових  умовах ефективно виявляти, реалізовувати та охороняти загальні інтереси.
....Виявлення причин виникнення держави багато в чому залежить від того, який соціальний інститут тлумачать як державність, його сутність і призначення. ...
....Отже, обрана тема цієї роботи є актуальною, оскільки  в усі часи питання про те, як, чому і навіщо сформувалися перші держави, був вкрай дискусійним. ....
...Об'єктом роботи є теоретичні аспекти виникнення і формування  держави....
...Предметом роботи є суспільні відносини, які складалися у процесі виникнення і формування держави у різних народів....
Метою роботи є дослідження перших основних форм виникнення держав різних народів.
Мета роботи зумовлює розгляд таких питань:........
  1. Передумови та умови виникнення держави.
....Держава виникає внаслідок розкладання первісної общини, поступового виокремлення вождів та наближених до них, зосередження в них управлінських функцій, ресурсів влади і соціальних привілеїв. Як свідчить історична наука, перші держави утворилися наприкінці ІV — на початку ІІІ тис. до н. е. на берегах Нілу, в долині Тигру і Євфрату, пізніше — в Індії, Китаї, у VШ–VІ ст. ст. сформувалися давньогрецькі міста-держави (поліси). ...
.. Управлінська праця поступово набуває самостійного значення[1]....
... Отже, для виникнення держави необхідні певні сприятливі умови у вигляді поєднання кількох чинників:.
1) Географічний чинник. Державні форми організації суспільства виникли тільки там, де клімат був помірнотеплим або помірним, де існували значні джерела прісної води, а також види флори і фауни, придатні до одомашнення і селекції. Тільки у такому разі можливе ведення відтворюючого господарства при тому мізерному інвентарі, яким володіла давня людина;...
...Навіть після з’ясування типових чинників, що у той чи інший спосіб вплинули на процес виникнення будь-якої держави, слід зазначити, що для різних держав цей процес має суттєві відмінності. Особливо це стосується держав Давнього Сходу та Давнього Заходу, процес виникнення яких різниться настільки, що сучасна наука виділяє східний та західний шляхи виникнення держави....
  1. Основні теорії походження держави.
 Тисячоліття люди живуть в умовах державно-правової дійсності: вони є громадянами (чи підданими) певної держави, підкоряються державній владі, погоджують свої дії з правовими приписами. Природно, що з давніх часів люди почали замислюватися над причинами і шляхами виникнення держави. Цей інтерес спричинив утворення різних теорій і доктрин. Висловлено десятки, якщо не сотні, суперечливих припущень. Разом з тим суперечки про природу держави і права, причини, джерела й умови їх виникнення продовжуються і донині....
  1. Шляхи виникнення держави у народів світу.
Розвиток первісного суспільства в усіх регіонах світу спочатку проходив приблизно однаково. Проте на стадії переходу до держави шляхи різних первісних суспільств розійшлися.
Розрізняють два основні шляхи виникнення держави:
європейський (Афіни, Рим, давньогерманські держави);
східний, азіатський (Єгипет, Вавилон, Китай, Індія та ін.).
Східний шлях
....Стародавній  Схід  складається  з  трьох  регіонів: стародавніх  країн  Близького
...Особливості виникнення держав східного типу:
- основу економічних відносин складає державна форма власності;
- приватна власність має другорядний характер;
- державна влада є деспотичною;
- є потужний чиновницький апарат;....
..Водночас усі східні держави мали багато спільного:....
Слід також зазначити, що Східна деспотія є характерною не лише для країн
...Іншим шляхом йшло становлення держави на Заході. Якщо природні умови Греції і Риму сприяли прискореному зламу патріархального ладу, то ці умови в Західній і Східній Європі до певного моменту створювали можливості для певного розвитку продуктивних сил у рамках родового суспільства, тоді як рабовласництво в тому вигляді, як воно існувало в Середземномор’ї, було економічно невигідно....
…..Шляхом виникнення прафеодальної держави із первісного ладу йшов розвиток і держав на території Європи (Ірландія), в Давній (Київській) Русі, в Азії у арабів і т.д. У Київській Русі формування ранньофеодальної державності супроводжувалося запрошенням на князювання варягів.....
  1. Форми виникнення держави у народів світу.
Ф.Енгельс у роботі «Походження сім'ї, приватної власності і держави» називає три форми виникнення держави: афінську, римську та німецьку імперії.
Афінська форма виникнення держави.
В Афінах появу держави нерідко називають класичною формою походження держави. Вона виникла безпосередньо із внутрішніх, класових протиріч, які розвилися в надрах родоплемінного суспільства.....
Римська форма виникнення держави.
....У Давньому Римі процес формування класів і держави внаслідок цілої низки причин гальмувався, і перехідний до держави період розтягся на століття. В основному процес утворення держави в Давньому Римі був таким же, як і в Афінах, лише супроводжувався боротьбою плебеїв (прийшлого населення) проти патриціїв (римського родового вельможного панства)...
...Проте, це  було  не  єдиним  результатом  утворення  республіки. В  результаті того, що земля, вода і раби, які могли бути зосередженими в руках рекса, в умовах республіки перейшли у власність до громадян Риму. Тобто в результаті всього цього з’явився клас власників рабів або рабовласників[2].....
Давньогерманська форма виникнення держави.
...У давніх германців утворення держави було прискорене завоюванням значних територій Римської імперії. Родова організація не була пристосована для панування над завойованими територіями. Це призвело до розвитку прафеодального (або ранньофеодального) ладу на землі колись-то могутньої Римської імперії...
Висновок
Отже, розглянувши тему: “Форми виникнення держави у різних народів світу”, можна зробити наступні висновки....
...Для виникнення держави необхідні певні сприятливі умови у вигляді поєднання кількох чинників: географічного, технологічного, економічного, соціального, демографічного, психологічного та чинника  зовнішнього насильства і зовнішньої небезпеки....
Причинами виникнення держави є:
1)  необхідність удосконалення управління суспільством, пов'язана з його ускладненням у результаті розвитку виробництва, поділу праці, зміни умов розподілу продуктів, зростанням чисельності населення і розшаруванням суспільства на соціальне неоднорідні групи (класи);...
....Також в роботі було розглянуто три форми виникнення держави у різних народів світу: афінська, римська та німецька імперії....
....Сьогодні в світі налічується близько двохсот держав. Однак процес виникнення нових держав зовсім не завершився. Одні держави часом можуть розпадатися (СРСР, Югославія, Чехословаччина); інші об'єднуються в більш великі (такий процес, можливо, почався в рамках Європейського Союзу). Існує ще чимало народностей і націй, що не мають власних держав. Вони докладають певних зусиль для створення таких держав. Мова йде, наприклад, про палестинців, курда, тіморців та ін. Таким чином, проблема появи держав зовсім не вирішена раз і назавжди. Можуть зародитися нові причини і форми такого виникнення, що, безперечно, тільки збагатять теорію держави..
[1] Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 65 с.
[2] Безимян А. Теорія держави і права,  Курс лекцій. - Суми, 2009. - 94 с.

Література


1 [2, 36с.]. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. - 240 с.
2. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копейчикові, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В. В., КопєйчиковаІ. - K.; Юрінком Інтер, 2003 - 368 с
3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
4. Теория государства и права: Учебник. Матузов Н.И., Малько А.В. М. :Юристъ, 2004. - 512 стр.
6 [5, 94с.]. Безимян А. Теорія держави і права, Курс лекцій. - Суми, 2009. - 94 с.
7 [4, 31с.]. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
8 [3, 38с.] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
9 [1, 65с.]. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 

 

 

 Як отримати роботу?

  1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
  2. Перейдіть до оформлення замовлення
  3. Введіть необхідні дані
  4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
  5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
  6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук