Теорія держави та права

Курсова Форма держави (Код: 14124)

Опис

Курсова робота Форма держави на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Поняття і структура форми держави
2. Форма державного правління
А) Монархія
Б) Необмежена монархія
В) Обмежена монархія
Г)Республіка
3. Види державного устрою
А) Унітарна держава
Б) Федерація
В) Конфедерація
Г) Імперія
4. Державний режим
А) Тоталітарний
Б) Авторитарний
В) Демократичний
Висновок
Список використаної літератури 

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми.
...........Крім того вивчаючи державу з точки зору її форми, з'ясовується зовнішній вираз та порядок побудови держави, її внутрішня структура і складові елементи, основні способи встановлення та здійснення державної влади. ........
Проблема форми держави набуває не тільки теоретичне, але й першорядне практично-політичне значення. .............
Таким чином форма держави займає провідне місце в теорії держави та права  та має важливе значення у формуванні та розвитку суверенної і незалежної держави.....................
Об'єкт дослідження..............
Предметом дослідження виступає п..............
Метою роботи  є дослідження правової сутності держави, її владних структур та органів, .............
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:..........
Методологічною основою дослідження, для вирішення поставлених мети і  завдань роботи, є ................
Структура курсової роботи має логічне завершення та складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку та списку використаної літератури. Загальна кількість сторінок - 30
 1. Поняття і структура форми держави
Категорія «форма держави» є однією з найважливіших і широких понять державознавства. Вона покликана констатувати сукупність певного кола загальних ознак і взаємозв'язків, що характеризують державу як суспільне явище.[1] .............
У  новий  час  питання  про  форму  держави  пов’язане  насамперед з  ім’ям  Ш.  Монтеск’є, який  під цим терміном розумів ті чинники, що визначають методи здійснення державної влади.  ............
Як видно, беручи за основу визначення форм держави ознаку організації вищих органів держави, Ж.-Ж.  Руссо як форму держави розглядав ту категорію, яка в сучасному правознавстві  називається формою правління.[2]..........
У теорії держави і права  існують різні підходи до визначення поняття та змісту (складових елементів) форми держави.
 1. Форма державного правління
А) Монархія
Монархія — це форма державного правління, при якій вища державна влада фактично або формально належить одній особі (монарху) і, як правило, передається у спадок представникам правлячої династії.[3].......
 
Б) Необмежена монархія
Необмежена монархія — це така монархія, в якій влада монарха не обмежена ні законом, ні будь-яким представницьким органом влади.[4] ...........
Монарх володіє усією повнотою вищої державної влади. ЇЇ різновидами є деспотична та абсолютна монархії...................
 
В) Обмежена монархія
В обмежених монархіях влада монарха обмежена повноваженнями інших державних органів, коли в державі відсутня писана конституція як окремий акт (Велика Британія) або конституцією за наявності писаної конституції (Іспанія). В умовах необмеженої монархії монарх зосереджує в своїх  руках світську  і духовну владу і необмежений у своїх повноваженнях.[5] ................
До обмежених монархій належать: станово-представницькі, дуалістичні, конституційні та парламентські монархії............
Г) Республіка
На сьогодні типовою і найбільш поширеною є республіканська форма правління. Республіка — найбільш демократична форма правління, оскільки вона заснована на тому, що повноваження будь-якого вищого органу влади в кінцевому результаті базуються на мандаті народу...........
 1. Види державного устрою
А) Унітарна держава
.До найважливіших юридичних ознак унітарної держави належать такі: .........
Б) Федерація
До складної форми державного устрою належать федерація, імперія і конфедерація. Федерація — це складна держава (союзна держава), до складу якої входять кілька державних утворень (суб'єктів федерації), що володіють суверенітетом.............
В) Конфедерація
До форми державного устрою належить і конфедерація, що являє собою союз держав, об'єднаних для досягнення певних цілей одним або кількома органами (наприклад, військовими) при збереженні в інших питаннях повної самостійності......
До юридичних ознак імперії належать: .........
 1. Державний режим
А) Тоталітарний
Тоталітарний режим  характеризується всебічним і всеохоплюючим контролем держави над суспільством, підкоренням останнього державою, наявністю загальнообов’язкової державної ідеології та репресивних методів управління. ............
........ Агресія за тоталітарного режиму може поєднуватися з ідеєю світового панування, світової революції. Цей режим спирається на військово-промисловий комплекс, армію.[6]............
 
Б) Авторитарний
.......Його характерними ознаками є: обмеження об'єму політичних прав і свобод; обмежений політичний та ідеологічний плюралізм (наприклад, дозволяється існування тільки двох партій); . Яскравий приклад тому — режим Наполеона за часів Першої імперії у Франції.[7]............
Авторитарний режим може бути двох видів:.............
 
В) Демократичний
Для нього характерні: реальність політичних прав і свобод громадян; політичний та ідеологічний плюралізм; формування органів влади шляхом вільних загальних виборів; розподіл влади; діяльність і влади, і опозиції в строго конституційних рамках.[8].......
Демократичний режим існує в наступних формах:...........
Висновок
Таким чином, форма держави — це складне поняття, що характеризує державу з точки зору існуючих у ній форм правління, державного устрою та державного режиму............
Форма держави завжди має відповідне правове закріплення. ..........
 
[1] Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - с. 55
[2] Колодій  А.М. Теорія  держави  і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - с. 91
[3] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - с. 41
[4] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - с. 40
[5] Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - с. 268
[6] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — с. 61
[7] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 68 с
[8] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 67 с

Література

 1. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 2. Безимян А. Теорія держави і права: Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 4. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник, К. - Юрінком Інтер, - 2006 — с. 318
 5. Кельман М. С. , О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 6. Колодій А.М. Теорія держави  і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій,  В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В.,  Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003. - 368 с
 7. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін., й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 9. Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 10. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2004. — 512 с.
 11. Процюк І.В. Абсолютна монархія як особлива форма державного правління // Право України, №9. - 2010. - с. 6 - 12
 12. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с
 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
 14. Цвік М.В Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; — Харків: Право, 2009. — 584 с.
 15. Богушова І.В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держав// Часопис Київського університету права. - №3. - 2010. - с. 31 - 36

 

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук