Теорія держави та права

Курсова Джерела сучасного права України (Код: 14078)

Опис

Курсова робота Джерела сучасного права України на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
1. Загальна характеристика поняття “джерело права”
2. Нормативно-правовий акт як основне джерело сучасного права України
3. 3. Види нормативно-правових актів за юридичною силою:
3.1 Закон у системі джерел права
3.2 Підзаконні нормативно-правові акти
4. Міжнародний договір в системі джерел сучасного права України
5. Роль звичаю в системі джерел права України
6. Місце судового прецеденту в праві України
Висновок
Список літератури

Фрагмент роботи

Вступ
Актуальність теми. Поняття “джерело права” існує упродовж багатьох століть................
Актуальність роботи полягає в тому, що джерела права являються одним з найважливіших об’єктів сучасної юриспруденції, без досконалого знання якого практично неможливе подальше вивчення права...................
Мета роботи полягає у ...................
У відповідності до поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:...........
Об'єкт дослідження. .............
Предмет дослідження є особливості ....................
Методи дослідження. При написанні роботи були використані ..................
Аналіз джерел. Для повного та більш детального аналізу питання була опрацьована наукова література, а саме:  О.В. Гайова “Закони у системі джерел права України”, М. Кармаліта «Місце правової доктрини в сучасній системі джерел (форм) права України», Стрєльникова І. Ю., Погорєлов Є. В. "Місце звичаю в сучасному праві України"
А також використані підручники з теорії держави та права таких авторів, як: Безимян А., Волинка К. Г., О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко , Кравчук М.В., М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Скакун О. Ф., М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.
Структура курсової роботи. Складається зі вступу, шести розділів, висновку та списку літератури. Загальний обсяг -  28 сторінок.
 1. Загальна характеристика поняття “джерело права”
......Однією з об'єктивних властивостей права як суспільного регулятора є його формальна визначеність, тобто визначеність за формою. Форма - це спосіб зовнішнього існування, вираження явища або об'єкта, його побудови, структурної організації; це те, як явище сприймається ззовні.[1]..................
Крестовська Н.М. розглядає поняття “джерело права” у чотирьох значеннях:..........
Призначення форм (джерел) права у тому, що вони служать для зовнішнього вираження змісту правових норм, офіційного закріплення прав і обов’язків суб’єктів, забезпечення об’єктивного характеру права, для надання нормам права загальної обов’язковості......................
 1. Нормативно-правовий акт як основне джерело сучасного права України.
 У країнах континентальної Європи, у тому числі й в Україні, основним видом джерел права є нормативно-правові акти: закони, укази, декрети, постанови та ін........................
Нормативно-правові акти — комплекс загальнообов’язкових актів правотворчості, виданих органами законодавчої і виконавчої влади у спеціально визначеному порядку за певними процедурами, що містять правила поведінки загального характеру.[2]................
Ознаки нормативно-правового акта:
- приймається чітко визначеним колом правотворчих органів; ..........
-  оприлюднюється в офіційних виданнях, що дає змогу оперативно доводити його до відома адресатів;[3] (Згідно з Указом Президента від 10 червня 1997 р. «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» офіційними друкованими виданнями є: «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», «Урядовий кур'єр»);............
 
 1. Види нормативно-правових актів
3.1 Закон у системі джерел права
Закон -  це нормативно-правовий акт, який регулює найбільш важливі суспільні відносини і тому приймається колегіальним  представницьким  органом  державної  влади  (парламентом) або всенародним голосуванням (референдумом).[4]..............
Так, класифікація законів може проводитися за різними критеріями:
- за їх юридичною силою:................
- за структурою: прості (Закон України «Про освіту»), кодифіковані (Житловий кодекс України, Основи законодавства України про культуру);.........
 
3.2 Підзаконні нормативно-правові акти
Підзаконні нормативно-правові акти містять норми, володіють рядом специфічних ознак, видаються лише уповноваженими органами державної влади у визначеній формі з метою конкретизації та на виконання законів............
Вони повинні мати всі реквізити: назву, хто видав, дату видання, причини, підпис уповноваженої особи і печатку.[5] ............
Отже, підзаконний нормативно-правовий акти  – це правовий акт, який видається на основі і відповідно до законів, проте має меншу юридичну чинність, аніж останні...................
 
 1. Міжнародний договір в системі джерел сучасного права України
Міжнародні договори України, укладені і належним чином ратифіковані (схвалені, санкціоновані, затверджені) Україною  становлять невід'ємну частину законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм цього законодавства. Юридична сила таких договорів визначається тим органом, яким вони ратифіковані.[6] ..............
 
 1. Роль звичаю в системі джерел права України
Правовий звичай - акт-документ, що містить норми-звичаї (правила ........
В сучасному українському законодавстві звичаю відведена певна роль у регулюванні  суспільних  відносин. Він має статус субсидіарного (додаткового) джерела права. Його роль зростає у зв’язку з розширенням сфери приватного права.[7]..................
Таким чином, із аналізу цивільного законодавства, можливо зробити деякі висновки. По-перше, в цивільному праві звичай визнається джерелом права; по-друге, цивільне  законодавство  містить  визначення  звичаю; по-третє, вказує  на  умови  застосування звичаю; по-четверте, визначає такі види звичаю як звичай ділового обороту, місцеві звичаї. ..............
 
 1. Місце судового прецеденту в праві України
Судовий прецедент – це рішення суду, що виноситься з конкретної справи істає  правилом, обов’язковим  для  всіх  судів  тієї  ж  або  нижчої  інстанції  при вирішенні аналогічних справ.[8].............
Останнім часом набуває все більшої актуальності для України  концепція прецеденту тлумачення у зв’язку з практикою Конституційного Суду України.
Практика судів загальної юрисдикції в Україні офіційно не визнається джерелом права, проте нижчі судові інстанції завжди намагаються слідувати практиці вищих судів при розв’язанні аналогічних справ, оскільки в противному разі їх вироки та рішення можуть бути скасовані в апеляційному чи касаційному порядку. Отже, судова практика  вищих судових інстанцій виступає орієнтиром як для нижчих судів, так і для інших правозастосовних органів.єєєєєєєє
 
Висновок
В Україні, основним видом джерел права є нормативно-правові акти. Нормативно-правові  акти -  це  офіційні  письмові  документи,  прийняті компетентними суб’єктами, в яких в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються  чи  скасовуються  загальнообов’язкові  правила  поведінки..............
.......Роль правового звичаю значно вужча, ніж та, що відіграють інші джерела права, такі як нормативно-правові акти, договори. За юридичною силою звичаї поступаються останнім. Звичаї можуть застосовуватися лише, якщо вони не суперечать законодавству, договору, моральним засадам суспільства. В той же час багато звичаїв знайшли своє закріплення в правових нормах. І цей факт є підставою вважати звичай важливим джерелом права............

 

Література

 1. Конституція України. - Х.: ТОВ “Одіссей”. - 2012. - с. 38
 2. Безимян А. Теорія держави і права, Курс лекцій. - Суми, 2009. - 689 с.
 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 4. О.В. Гайова Закони у системі джерел права України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - №3. - 2010. - с. 50-56
 5. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 6. М. Кармаліта Місце правової доктрини в сучасній системі джерел (форм) права України // Право України. - №2. - 2009. - с. 2
 7. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 247с.
 8. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», 2008.— 432 с
 9. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 10. Теорія держави і  права:  Навч.  посіб. / А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — 520с.
 12. 12. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 13. Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 14. Стрєльникова І. Ю., Погорєлов Є. В. Місце звичаю в сучасному праві України // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Серия «Юридические науки», - Том 23. - №2. - 2010. - с. 53
 15. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. - Суші: ВТД «Університетська книга», 2005. - 536 с.
 16. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук