Теорія держави та права

Курсова Джерела релігійно правових норм (Код: 14077)

Опис

Курсова робота Джерела релігійно правових норм на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 29

План

Вступ
1. Поняття релігійно-правових норм.
2. Співвідношення права та релігійно-правових норм
3. Мусульманське право як джерело релігійно-правових норм.
4. Індуїзм та буддизм як джерела релігійно-правових норм.
5. Місце релігійно-правових норм у правовій системі.
6.Місце релігійно-правових норм в праві України.
Висновок
Література

Фрагмент роботи

Вступ
Релігія та право – дві нормативні системи зі спорідненими характеристиками, що з різних сторін врегульовують життя суспільства і протягом тисячоліть взаємодіють у найрізноманітніших формах. Тому, існує об’єктивна потреба визначення поняття, змісту, видів та джерел релігійно-правових норм,........
...У вітчизняній  науковій  історичній та  правовій  літературі мало приділяється уваги дослідженню взаємовпливу релігійних норм і правової  системи  щодо регулювання суспільних відносин. За таких умов виникає  необхідність...........
Мета курсової роботи полягає у дослідженні джерел релігійно-правових норм як складового елементу системи права,..........
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі реалізації релігійно-правових  норм.
Предметом є теоретико-правовий аналіз джерел релігійно-правових норм.
 1. Поняття релігійно-правових норм.
Різні вчені по різному дають визначення поняття релігійно-правова норма. Так, Скакун О.Ф. дає таке визначення релігійно-правової норми..........
На думку Крестовської релігійно-правова норма — це правила ......
Андрусяк, дає таке визначення: релігійно-правові норми — це норми певних релігій, ......
 Під безпосереднім впливом релігійних норм формується канонічне право — ..........
Ознаки релігійно-правових текстів як джерел права:
1) мають документальну (письмову) форму -..........
5) мають персональний, ........
7) реалізуються переконанням, виконанням, дотриманням і примусом. ...........
Кожна із правових систем релігійного типу виникла і розвинулася на власних релігійних системах - іслам, іудаїзм, індуїзм, християнство. ......
Норми права, що містяться в релігійних текстах, хоч і тісно пов'язані між собою, є неоднорідними за функціональним призначенням, за ступенем впливу на суспільні відносини, за сферою дії, за змістом і характером реалізації. ....
Релігійні тексти признаються як нормативно-правові акти в рамках систем канонічного (християнського) права і мусульманського права. .
 1. Співвідношення права та релігійно-правових норм
Іноді розрізняють вторинні (змішані) нормативні структури, до яких належать релігійні норми, що поєднують в собі риси і моральних, і корпоративних норм........
Найбільш відомі світові релігії — християнство, іслам, іудаїзм, буддизм — .........
По-перше, релігійні норми базуються на внутрішньому авторитеті — голосі .
По-друге, за способом встановлення та закріплення: релігійні норми виникають в процесі історичного розвитку суспільства протягом досить тривалого часу та фіксуються в усній або письмовій формі; норми права встановлюються за спеціально створеною процедурою і набувають формального виразу в нормативних актах та приписах, які походять від держави, — законах, указах, постановах, наказах, інструкціях та ін.
..Взаємодія правових та релігійних норм у процесі правоутворення відображає взаємодію складових частин ціннісної культури держави.......
..Взаємодія правових та релігійних норм у процесі правоутворення визначається відповідним типом соціальних відносин, що склались у суспільстві на певному етапі його розвитку та характеризується місцем і формою взаємодії релігії та церкви із державою, зокрема: 6) світський характер держави (наприклад, Туреччина, Франція)[1].........
 1. Мусульманське право як джерело релігійно-правових норм.
На певних етапах історії людства релігійне (канонічне) право відігравало значну роль, особливо у країнах, де релігія визнавалась державним інститутом. ..........
На даний час релігійно-правові норми є розповсюдженими лише у традиційно-релігійних правових системах (наприклад, у мусульманських країнах)......
Мусульманське право значно відрізняється від всіх інших правових систем. Це одна зі сторін релігії ісламу. Суть релігії в тому, що вона: ...........
Мусульманське право в цілому відзначається глибокою оригінальністю: .........
В основі мусульманського права знаходяться чотири джерела:............
Мусульманська система права, як і інші системи права, має кримінально-правові, цивільно-правові, процесуальні та інші норми. .......
Але, не дивлячись на значну роль мусульманського права в регулюванні суспільних відносин, останнім часом в багатьох мусульманських країнах все ширше використовуються такі класичні форми права, як правовий звичай та нормативно-правовий акт[2].
 1. Індуїзм та буддизм як джерела релігійно-правових норм.
....Однією із важливих релігійно-ідеологічних засад індуїзму є обгрунтування
..У хронологічній послідовності можна виділити такі збірники, в яких просліджується поступальний процес формування норм індуського права поряд із нормами релігії та моралі:....
 1. Місце релігійно-правових норм у правовій системі.
...Релігійно-правові норми необхідно розглядати не тільки як різновид соціальних норм, а також як основні елементи правової системи (як зміст нормативних актів)....
Правова система кожної держави має свою структуру, мету, формується та характеризується визначеними національними особливостями, складається в суспільствах з  різними  звичаями, віруваннями (релігією), має особливий характер, ....
...Релігійні  норми  здебільшого  мають  авторитарний  характер,  формулюються  як  веління, що  необхідно  виконувати  всупереч  вимогам будь-яких інших норм, навіть до прямої заборони  дії  останніх.  ..........
...Релігійні  норми  та  релігійна  правосвідомість  формуються  в  об’єктивних  умовах і взаємодіють. Релігійні норми та релігійна свідомість впливають  на  правосвідомість,  складають  уявлення членів суспільства про їх права й обов’язки, про належний правопорядок і, навпаки, правосвідомість ...
...Проте система релігійних норм як складова частина має підпорядкований характер щодо релігійної правової системи, яка перетворює їх відповідно  до  своєї  природи,  мети  і  завдань.........
 1. Місце релігійно-правових норм в праві України.
Питання щодо місця релігійних норм у праві Україні є актуальним, воно широко розглядається українськими науковцями. ....
...Вітчизняна історія знає чимало свідчень про вплив християнства, а отже й релігійних норм на формування та розвиток права, про факти безпосереднього відображення багатьох релігійних настанов у законодавстві нашої держави. ... ...Релігійна свідомість, як різновид свідомості, одночасно з правовою свідомістю, правовою культурою, праворозумінням має визнаватись структурним елементом ідеологічної складової правової системи.[3]....
Релігійні норми також можуть створюватися безпосередньо в процесі суспільної практики й існувати у вигляді соціальних норм,
...На сучасному етапі державотворення, законодавець вказує на потребу звернення до основних релігійних засад в процесі правотворення. Наприклад, у преамбулі Конституції України зазначено, що Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю,.........
Крім зазначеного вище, у деяких нормативно-правових актах релігійні норми є санкціонованими та визнані як загальнообов’язкові, зокрема ст. 73 Кодексу законів про працю України вказує, що робота не провадиться в дні релігійних свят: 7 січня – Різдво Христове, один день (неділя) – Пасха (Великдень), один день (неділя) – Трійця; ...........
Підсумовуючи наведене, можна стверджувати, що специфічними ознаками релігійних норм як джерела права України можна вважати:..........
 
Висновок
Отже, релігійно-правова норма являє собою акт-документ, який містить церковний канон або іншу релігійну норму, що переплетена з нормами моралі і права, санкціонована державою для надання їй загальнообов'язкового значення і забезпечена нею.....

 Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук