Теорія держави та права

Курсова Джерела англосаксонського права (Код: 14076)

Опис

Курсова робота Джерела англосаксонського права на 100% авторська в мережі інтернет не розповсюджувалась, успішно захищена студентом.

Загальна кількість сторінок - 28

План

Вступ
1. Загальна характеристика англосаксонської правової сім'ї
2. Періоди становлення та розвитку англосаксонського права та його джерел.
3. Поняття та види основних джерел англосаксонського права
3.1. Місце та роль законів в системі джерел англосаксонського права
3.2.Судовий прецедент в системі англосаксонського права
3.3. Звичай в англосаксонському праві
3.4. Правова доктрина та “розум” як джерела англосаксонського права
3.5. Договір в англосаксонському праві: основні положення
Висновок 
Список літератури

Фрагмент роботи

   

Вступ
 
......В юридичній літературі дослідження Англосаксонської правової сім´ї, приділялась певна увага. Питання визначення ознак знайшли своє відображення в роботах таких вчених, як ...........
Актуальність теми. Система загального права, або англосаксонська правова система — друга велика система права, ................
Об'єктом дослідження виступають
Мета роботи полягає у.........
Мета обумовлює розгляд наступних питань:...........
 1. Загальна характеристика англосаксонської правової сім'ї
До сім’ї англійського права (сім’ї англосаксонського, або загального, права) входять, поряд з Англією, Ірландія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а також інші колишні колонії Британської імперії (нині 36 держав є членами Співдружності). Це пояснюється тим, що Англія була найбільшою колоніальною державою,  англійське право  набуло поширення у багатьох  країнах  світу. ..........
........Характерні риси цього права зовсім інші, ніж право всіх систем романо-германської сім'ї. .........
......... Воно одержувало поштовх для свого розвитку тоді, коли порядок у країні перебував під загрозою чи коли які-небудь інші важливі обставини вимагали чи виправдували втручання королівської влади, у цих випадках воно як би здобувало риси публічного права, тому що суперечки приватного характеру цікавили суди загального права лише в тій мірі, в якій вони торкалися інтересів Корони королівства[1]. ..............
Отже, характерними рисами англосаксонської правової системи є:........
 1. Періоди становлення та розвитку англосаксонського права та його джерел.
Для глибокого розуміння і різностороннього уявлення про систему загального права і її джерел досить важливим є розгляд історії її становлення і розвитку......
Історичний підхід до загального права дозволяє глибше зрозуміти основні причини та умови його виникнення і тенденції розвитку, характер і особливості його застосування. .............
Історія англійського права охоплює чотири основні періоди:...............
 1. Поняття та види основних джерел англосаксонського права.
Поняття «джерело права», використовуване в системі англосаксонського права, значною мірою збігається з аналогічним по поняттям, уживаним у ряді інших правових сімей, зокрема, в системі романо-германського права. ........
...І, по-четверте, під «джерелами права» розуміються ті конкретні процедури, форми і процеси, за допомогою яких «право набуває свою реальність»............
Всі існуючі в межах англосаксонської правової сім'ї уявлення про джерела права вводяться в науковий обіг за загальним правилом лише тоді, коли вирішуються спірні питання, що стосуються змісту, шляхів формування, ролі і призначення всієї системи англосаксонського права або ж коли проводиться порівняльний аналіз усіх джерел даної системи права про джерелами, що формують інші системи права............
 
3.1. Місце та роль законів в системі джерел англосаксонського права
Поряд з прецендентами закони займають у системі джерел англосаксонського права дуже важливе місце..........
...До розряду законів фактично відносяться всі ті акти, які породжуються законодавчою і виконавчою владою в протилежність судової влади..........
....Для розуміння особливості законів в Англії дуже важливе значення має принцип верховенства статутів, який ґрунтується на принципі правового суверенітету Парламенту (або верховенства Парламенту).
.....Домінуюче положення конституційних законів як джерел права по відношенню до всіх інших джерел національного права нерідко закріплюється в самих конституціях чи інших конституційних актах. ........
Отже, джерелом англосаксонського права є закон (статут). Він з’явився набагато пізніше прецеденту, але поступово набув важливого значення у правовому регулюванні суспільних відносин............
 
3.2. Судовий прецедент в системі англосаксонського права
......Судовий прецедент — рішення вищих судових інстанцій Англії, яким надасться нормативного характеру при вирішенні аналогічних справ.
....До високих судів належали Вестмінстерські суди (суд королівської лави, суд загальних тяжб, суд казначейства, що застосовували норми загального права, та канцлерський суд, який діяв на основі права справедливості, суди адміралтейства, що розглядали справи у сфері морського права, суди у справах про розлучення, які діяли на основі канонічного права, суд у справах про спадщину). .......
Отже, зазначені суди створюють прецеденти, сутність  яких виражається в таких положеннях:........
3.3. Звичай в англосаксонському праві
Давнім джерелом англосаксонського права є звичай.
Історично правовий звичай як джерело права передує всім іншим джерелам права....
......В інших сферах регулювання суспільних відносин роль правового звичаю поступово зменшується. ......
...Найчастіше суд задовольняється тим, особливо при розгляді справ, прив'язаних до тієї чи іншої місцевості, що встановлює факт існування даного звичаю протягом усього життя найстарішого жителя даної місцевості. .....
 
3.4. Правова доктрина та “розум” як джерела англосаксонського права.
Серед вторинних джерел англосаксонського права значне місце посідають правова доктрина і розум.......
...При розгляді спірних питань сторони, що беруть участь в судовому процесі, зверталися до відомих юристів з проханням викласти свою думку з тих чи інших проблем застосування права. ..........
....Пошук рішення на основі розуму є нічим не обумовленим, довільним процесом...
Говорячи про місце і роль розуму як джерела права в системі інших джерел англосаксонського права, необхідно розрізняти дві сторони даного питання - формально-юридичну та фактичну. .....
 
3.5. Договір в англосаксонському праві: основні положення
В системі загального права договір, поряд зі звичаєм, прецедентом і іншими правовими актами є одним з найважливіших і найдавніших регуляторів суспільних відносин. ..........
......Називаючи договір в системі загального права засобом управління багатством, актом,...........варто звернути увагу на такі характерні для нього риси й особливості, як:..........
 
Висновок
Отже, в англосаксонському праві існує два види норм:...
   Найважливішим джерелом англосаксонського права є судовий прецедент. Саме він тривалий час був головною формою вираження і закріплення англійського права.
   Іншим джерелом англосаксонського права є закон (статут). .......
   Давнім джерелом англосаксонського права є звичай. .........
 

 

 

Література

 1. [3] Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – с.249
 2. [5] Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. - 240 с.
 3. [10] Теорія держави і  права:  Навч.  посіб.  /  А.  М.  Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С. Л. Лисенкова В.  В., Копєйчикова І.  -   K.;  Юрінком  Інтер,  2003 - 368 с
 4. 4. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с.
 5. [6] Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. - Львів, 2000. - 206 с
 6. 6. [9] Порівняльне правознавство / Ткаченко В.Д., Погребняк С.П., Лук'янов Д.В.; за ред. Ткаченка В.Д. - Харків: Право, 2003. - 274 с.
 7. 7. [11] Скакун О. Ф. Теорія права і держави. 3-тє видання. Підручник. – Харків: Консум, 2004. – 654 с.
 8. 8. [4] Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ«Одіссей», — 432 с
 9. 9. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків:Право,2009.—584с.
  10. [7,8,12] Марченко М.Н. Источники права: учеб. Пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008 — 760с.
 10. 11. [2] М. С. Кельман, О. Г. Мурашин Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 11. 12. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів: Край, 2007. – 192 с.
 12. 13. Нікітін А.В. Теорія держави та права: Навч. посіб. для дистанційної форми навчання / За ред. A.M. Колодія — К.: Ун-т «Україна», 2004. — 158 с.
 13. 14. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко Теорія держави і права: Академічний курс – К.: Юрінком Інтер 2006 – 317с.
 14. 15. Нерсесянц В. Загальна теорія держави і права: підручник для вузів Видавництво Норма, Москва, 2006, 387 с.
 15. 1 Теорія держави і права: навч. посіб. для підгот. до держ. іспиту / Ю. А. Ведєрніков, В. С. Грекул ; МВС України, Юридична академія. - Д. :, 2002 – 358c.
 16. 17. [1] Давид Р., Жоффе-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. В.А.Туманова. – М.: Межд.отн., 1998. – 400 с.

 

 

Як отримати роботу?

 1. Натисніть кнопку "ПРИДБАТИ"
 2. Перейдіть до оформлення замовлення
 3. Введіть необхідні дані
 4. Оплатіть замовлення зручним для вас способом
 5. Надійшліть нам листа з датой і часом оплати
 6. Отримайте лист з готовою роботою
Copyright MAXXmarketing GmbH

Потрібна індивідуальна робота? Замовляй зараз!

Ми напишемо якісну 100% авторську роботу, строком від 3х днів

Зробивши замовлення у нас, ви збережете свій час і нерви, адже роботу для вас буде писати дипломований фахівець.

 ЗАМОВИТИ РОБОТУ


Пошук